بررسی تحلیلی انتقادی تشخیص‌های نادرست دانش‌آموزان تیزهوش و با استعداد

نویسندگان

  • خاموشی, محمد
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: مطالعه حاضر با هدف تحلیل و نقد تشخیص ­های نادرست دانش‌آموزان تیزهوش و با استعداد و ارائه راهکارهای لازم انجام شد. منابع داده‌ها: با استفاده از منابع گوناگون مانند کتب، نشریات، اسناد و  مدارک و سایت‏های معتبر داده‌ها در مورد موضوع پژوهش گردآوری ‏شد. روش‌: روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی است. بدین منظور پایگاه‌های علمی با کلیدواژه‌های مرتبط با موضوع پژوهش مورد جستجو قرار گرفت و از اسناد و مقاله‌های به دست آمده مواردی که دارای اطلاعاتی در مورد تشخیص افتراقی و تشخیص‌های نادرست دانش‌آموزان تیزهوش و با استعداد بودند و از اعتبار علمی برخوردار بودند، تعداد 24 مورد بدون توجه به زمان نگارش آنها انتخاب شد و مورد تحلیل، بررسی، مقایسه، تفسیر و استنتاج قرار گرفت. یافته ­ها: بسیاری از دانش‌آموزان تیزهوش و با استعداد نه تنها تشخیص داده نمی‌شوند، که اغلب تشیخص‌هایی را دریافت می‌کنند که نشان‌دهنده نابهنجاری است. تشخیص­ های نادرست‌ رایج شامل ناتوانی‌های یادگیری، اختلال نارسایی‌ توجه- فزون‌کنشی، نشانگان آسپرگر، اختلال نافرمانی مقابله‌ای، افسردگی و سایر اختلال‌های خلقی و اختلال وسواس فکری- عملی است. به همین دلیل دست‌کم ضروری است که متخصصان، معلمان، مربیان و والدین درک کافی از تیزهوشان داشته باشند تا تیزهوشی را نشانه نابهنجاری ندانند. در این مقاله پس از بیان مقدمه‌ای کوتاه، عوامل مؤثر در تشخیص‌های نادرست دانش‌آموزان تیزهوش و با استعداد بحث شده است. سپس رایج‌ترین تشخیص‌های نادرست بیان شده و در پایان نتیجه‌گیری لازم انجام شده است. نتیجه‌گیری: زندگی رهبران آینده در مخاطره قرار دارد و برای پیشگیری از این فاجعه، تشخیص دانش‌آموزان تیزهوش و با استعداد باید به دقت و با روش‌های تخصصی قابل دفاع انجام شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تحلیلی انتقادی تشخیص های نادرست دانش آموزان تیزهوش و با استعداد

زمینه و هدف: مطالعه حاضر با هدف تحلیل و نقد تشخیص ­های نادرست دانش آموزان تیزهوش و با استعداد و ارائه راهکارهای لازم انجام شد. منابع داده ها: با استفاده از منابع گوناگون مانند کتب، نشریات، اسناد و  مدارک و سایت‏های معتبر داده ها در مورد موضوع پژوهش گردآوری ‏شد. روش : روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی است. بدین منظور پایگاه های علمی با کلیدواژه های مرتبط با موضوع پژوهش مورد جستجو قرار گرفت و از اسن...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی تحلیلی انتقادی دیدگاه ابن‌سینا و ابن‌رشد در باب نفس

ارزیابی موضوع تجرد و بقای نفس انسانی توسط سه فیلسوف نامدار به نام­های، ارسطو (384-322 ق.م)، ابن­سینا (370-428ه.ق) و ابن­رشد(595-520ه.ق)، مسئلۀ این مقاله را شکل می­دهد. تعارض و ابهاماتی که در برخی از آراء ارسطو در حوزه نفس دیده می­شود، منشأ اختلاف­نظر شارحان وی در این­باره شده است. افرادی همچون اسکندرافرودیسی (قرن­های دوم و سوم ق.م) و ابن­رشد قول به مادیت و فناپذیری نفوس فردی و ابن­سینا، تجرد و...

متن کامل

بررسی تحلیلی اثبات‌گرایی و رئالیسم انتقادی در پژوهش‌های حسابداری

در این مقاله به مرور کلی فلسفه اثبات گرایی و رئالیسم انتقادی پرداخته می شود. بررسی این الگو های تحقیق با شناسایی انگیزه هایی که منجر به کشف رئالیسم انتقادی شده اند آغاز می گردد. این امر از طریق بررسی مواردی همچون هستی شاختی، معرفت شناختی، روش شناختی و روش ها و فلسفه های رایج در تحقیقات حسابداری صورت می پذیرد. مبنای نظری فلسفه رئالیسم انتقادی و مفروضات مربوط به هستی شناختی و معرفت شناختی آن در ج...

متن کامل

نقشخودکارآمدی تحصیلی، خودنظمدهی فراشناختی و تفکر انتقادی در پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشآموزان مقطع دبیرستان

هدف اصلی پژوهش حاضر پیشبینی عملکرد تحصیلی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی، خودنظمدهیفراشناختی و تفکر انتقادی بود. بدین منظور 294 نفر از دانشآموزان مقطع دبیرستان به روش نمونهگیریتصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از سه خردهمقیاسپرسشنامهی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پینتریج و دگروت، 1990 ) استفاده شد. دادهها با استفادهاز شاخصهای آمار توصیفی، ضریب ...

متن کامل

ارزشیابی جایگاه مهارتهای تفکر انتقادی در برنامه‌ درسی ریاضیات دوره متوسطه مدارس عادی و تیزهوش

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزشیابی جایگاه مهارت‌های تفکر انتقادی در برنامه­ درسی ریاضیات مدارس متوسطه عادی و تیزهوشان بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه­یابی بود. برای این منظور، نمونه مورد بررسی شامل 71 معلم ریاضی،  360دانش‌آموز مقطع متوسطه اول ناحیه دو شیراز، سه کتاب درسی ریاضی و سه کتاب کمک درسی ریاضی، سوالات امتحان پایانی ریاضی همین مقطع به همراه سئوالات ریاضی آزمون تیمز بود. جهت سنجش میزان مه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره None

صفحات  105- 115

تاریخ انتشار 2015-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023