× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی تحلیلی روش گروه بندی تمام وقت دانش آموزان مدارس استعداد درخشان

ثبت نشده

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تحلیلی روش گروه‌بندی تمام‌وقت دانش ­آموزان مدارس استعدادهای ­درخشان بود که برای این ‌منظور از روش تحقیق کیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل دانش ­آموختگان، والدین، معلمین، مدیران و متخصصین آموزش تیزهوشان بود. جامعه نمونه شامل 48 نفر از جامعه آماری بود که به صورت هدفمند انتخاب، و با آن­ها مصاحبه باز و عمیق انجام گرفت. پس از اشباع نظرات، جهت تحلیل داده ­ها، گزاره‌های استخراج‌شده کدگذاری، ترکیب و مقوله‌بندی شدند. یافته‌های پژوهش، 13 مقوله بود، شامل: "برداشت ناقص از مفهوم استعداد درخشان در عمل، عدم ‌جامعیت شیوه‌ شناسایی تیزهوشان، آسیب روش ­گروه‌بندی ­تمام‌وقت­ تیزهوشان، چالش تفکیک جایگاه استعداد درخشان در ساختار سازمانی آموزش ‌و پرورش، همسویی کم با عدالت ­آموزشی، کم‌توجهی به برنامه‌های ­پرورشی، عدم تطابق برنامه‌های­ آموزشی ­و ­درسی با ویژگی‌های­ فردی ­تیزهوشان، انتظارات بیش ‌از حد والدین، نقص‌های مدیریت ­آموزشی، کمبود معلمان متخصص آموزش تیزهوشان، انتظارات متقابل و بیش ‌از حد جامعه و استعدادهای­ درخشان، عدم توجه به وضعیت پس از دانش ­آموختگی و نداشتن برنامه نگه­داشت استعدادهای­ درخشان". یافته­ های پژوهش به چهار دسته مبانی نظری تیزهوشی، روش اجرا، و عوامل درون ­سازمانی و برون ­سازمانی آموزش ­و ­پرورش تقسیم شدند. بر این اساس، نتیجه می­ شود، اجرای روش گروه‌بندی تمام‌وقت بهتر است به حداقل خود برسد و برنامه ­ریزی همه ­جانبه برای رفع نواقص آموزشی ­و ­پرورشی دانش­ آموزان تیزهوش انجام گیرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

  دورۀ نوجوانی و دانش‌آموزی دورۀ اوج نیازهای اوقات فراغت است. نوجوانان در مقایسه با سایر افراد فرصت‌های بیشتر و مسئولیت­های کمتری دارند و اوقات فراغت برای آنان زمینه‌ای برای اجتماعی‌شدن و شکل‌گیری هویت تلقی می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه نحوه گذراندن اوقات ­فراغت دانش­آموزان مدارس عادی و استعداد درخشان شهر یزد است. بدین منظور‌، ‌ از روش پژوهش توصیفی زمینه‌یاب استفاده شده و جامعه پژوهش شا...

دورۀ نوجوانی و دانش آموزی دورۀ اوج نیازهای اوقات فراغت است. نوجوانان در مقایسه با سایر افراد فرصت های بیشتر و مسئولیت­های کمتری دارند و اوقات فراغت برای آنان زمینه ای برای اجتماعی شدن و شکل گیری هویت تلقی می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه نحوه گذراندن اوقات ­فراغت دانش­آموزان مدارس عادی و استعداد درخشان شهر یزد است. بدین منظور ، از روش پژوهش توصیفی زمینه یاب استفاده شده و جامعه پژوهش شامل ت...

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی راهبردهای ارزشیابی مطلوب در زمینه آموزش دانش­آموزان استعداد درخشان در مقطع متوسطه دوم است. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته اکتشافی است. جامعه تحقیق شامل کلیه دانش­آموزان و معلمین استعداد درخشان شهر اصفهان است. روش: روش نمونه­گیری در بخش کیفی به‌صورت موارد نوعی و در بخش کمی به‌صورت تصادفی ساده است. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه‌ساختار یافته و در بخش ک...

یکی از مشکلات عمده اجرای عملی دوره های دکترای مهندسی در ایران عدذم حضور تمام وقت دانشجویان این دوره ها در دانشگاه است. این امر ناشی از عوامل دیگری از جمله عدم حمایت مالی مناسب از این دوره ها، کمی اعتقاد به تحقیق و جایگاه آن، کمبود امکانات متمرکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی در دانشگاه ها، عدم حضور تمام وقت استادان راهنما و ... است . در یک نظر خواهی که از استادان دست اندر کار و تعدادی از دانشجویان و فا...

هدف: در این تحقیق به «استانداردسازی نسخه سوم مقیاس­های استعداد تحصیلی وودکاک- جانسون در دانش­آموزان مدارس ابتدایی شهرستان اسلامشهر» پرداخته شد. روش: سؤال اصلی بدین ترتیب تدوین شده است که آیا نسخه سوم مقیاس­های استعداد تحصیلی وودکاک- جانسون در دانش­آموزان مدارس ابتدایی شهرستان اسلامشهر، از تجانس درونی، ضریب ثبات، روایی ملاکی و روایی سازه مطلوب برخوردار است...