× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی تحمل سرما در تعدادی از ارقام برنج با استفاده از صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک در مرحله گیاهچه‌ای

نویسندگان

  • امیری‌فهلیانی, رضا دانشگاه یاسوج
  • هدایت‌خواه, طاهره دانشگاه یاسوج

چکیده

Cold stress is one of the most important environmental stresses for rice especially in temperate and high elevation areas. In present study, the effect of different temperatures, as the main plot, including 25 (control), 10 and 5°C on 12 rice cultivars (including Champa Yasouj, Gerde, Lenjan Askari, Kaamfirouz, Kohsar, Shafagh, Domsiya Mamassani, Dular, Gharib, Hasan saraei, Mosa Tarom and 304) as the sub plot, was investigated using a split plot experiment based on a completely randomized design with 3 replications. According to the results of ANOVA, the effects of temperature, cultivar and their interaction were significant for all measured traits, indicating that there was high genetic diversity among the studied cultivars. Means of all studied morphological traits decreased in cold stress condition relative to non-stress condition. Genotypic and phenotypic correlation coefficients showed that shoot (seedling) related traits such as shoot fresh and dry weights and shoot length could be used for indirect selection for chilling tolerance in cold stress conditions at seedling stage. Based on cultivar grouping using the 3-dimensional plot of STI, YS and YP, Gharib and Champa Yasouj cultivars were identified as the most suitable cultivars in both cold stress and non stress conditions. Most of the studied cultivars including Gerde, Lenjan Askari, Kaamfirouz, Kohsar, Domsiya Mamassani, 304, Mosa Tarom and Hasan Saraei were found to be chilling sensitive cultivars at the seedling stage. Therefore, crosses between chilling resistant (Gharib and Champa Yasouj) and chilling sensitive cultivars will be useful for detecting transgressive segregation and improving cold stress tolerance in rice breeding programs.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

یکی از فاکتورهای غیرزنده مهم محدودکننده رشدبه‌ویژه در مراحل اولیه استقرار گیاهان تنشدمای پایین است. مشخص‌شده که چغندرقند نیز در طول دوره رشد خود به‌خصوص مراحل اولیه با تنش دمای پایین مواجه و دچار خسارت می‌شود. به‌منظور بررسی تحمل به سرما در تعدادی از ارقام مورد کشت چغندرقند، پژوهشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج در سال زراعی 93-1392 انجام شد. گیاهچه‌های 10 رقم چغندرقند (کرجی، SBSI-005، شیرین،...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

برنج از مهم‌ترین محصولات کشاورزی ایران و جهان است و خشکییک عامل محدودکننده مهم در تولید این محصول است. اصلاح برای تحمل به خشکی می‌تواندیک روش مؤثر برای بهبود و پایداری عملکرد در مناطق کم‌آب باشد. به‌منظور بررسی تحمل به خشکی، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌ کامل تصادفی و به‌صورت فاکتوریل با سه تکرار در شرایط کشت هیدروپونیک در آزمایشگاه اصلاح نباتات دانشگاه گنبدکاووس در سال 1391 به اجرا درآمد. ترکیب 22...

برنج مهم‌ترین منبع غذایی بیش از نیمی از جمعیت جهان است. برنج هاشمی در حال حاضر در استان گیلان بیشترین میزان سطح زیر کشت را داشته و از لحاظ کیفیت پخت و مشتری پسندی بهتر از سایر ارقام می باشد. در این تحقیق به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی موجود در 20 توده محلی برنج هاشمی به‌همراه ارقام شاهد گوهر و هاشمی (معرفی‌شده توسط مؤسسه تحقیقات برنج کشور)، از 21 نشانگر ریز‌ماهواره، صفات مورفولوژیک و کیفیت دانه است...

برنج مهم‌ترین منبع غذایی بیش از نیمی از جمعیت جهان است. برنج هاشمی در حال حاضر در استان گیلان بیشترین میزان سطح زیر کشت را داشته و از لحاظ کیفیت پخت و مشتری پسندی بهتر از سایر ارقام می باشد. در این تحقیق به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی موجود در 20 توده محلی برنج هاشمی به‌همراه ارقام شاهد گوهر و هاشمی (معرفی‌شده توسط مؤسسه تحقیقات برنج کشور)، از 21 نشانگر ریز‌ماهواره، صفات مورفولوژیک و کیفیت دانه است...