بررسی تغییرات جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis) طی رفع کمون

نویسندگان

چکیده

به‌منظور بررسی تغییرات دمای کاردینال جوانه‌زنی بذر خردل وحشی طی رفع کمون، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1396 انجام شد. عامل اصلی دماهای مختلف (5، 10، 15، 20، 25 و 30 درجه سانتی‌گراد) و عامل فرعی غلظت‌های مختلف جیبرلیک اسید (GA: 0، 100، 300، 500، 1000، 1500، 2000 پی‌پی‌ام) بود. برای توصیف واکنش سرعت جوانه‌زنی به دما، از تابع دندان مانند استفاده شد. برای دهک‌های مختلف جوانه‌زنی، دمای پایه از 9/2 تا 4/3 درجه سانتی‌گراد در GA0 به 2/1- تا 0/2- درجه سانتی‌گراد در GA2000 کاهش یافت؛ دمای سقف در GA0، 25 درجه سانتی‌گراد بود و در GA2000 به3/33 درجه سانتی‌گراد افزایش یافت؛ دامنه بردباری دمایی از 6/21 تا 1/22 درجه سانتی‌گراد در GA0 به 4/32 تا 1/35 درجه سانتی‌گراد در GA2000 رسید. با توجه به تغییرات دمای کاردینال، کمون فیزیولوژیک خردل وحشی از نوع غیرعمیق تیپ یک می‌باشد. بذرهای دارای کمون ابتدا در دماهای پایین بیشترین جوانه‌زنی داشته و با خروج از حالت کمون در دماهای بالا هم جوانه می‌زنند و دامنه دمایی جوانه‌زنی افزایش می‌یابد. پارامترهای تخمینی در این مطالعه می‌تواند در مدل‌های شبیه‌سازی بانک بذر و برای مطالعات بعدی در مورد بیولوژی و اکولوژی خردل وحشی مفید باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Seed coat color as a perfect and simple index is effective in water absorption, seed dormancy and germination. The mustard plant produces seeds with different coat color. So, in order to investigate the effect of seed coat color on germination rate, the percentage of germination and dormancy of Mustard (Sinapis arvensis L.) seeds an experiment was carried out based on a completely randomized de...

Extended abstract Introduction: Crop rotations are practiced to eliminate the effect of monoculture, but the succeeding crop may be influenced by the phytotoxins released by the preceding crop. Among plants, Brassica species contain allelochemical compounds as glucosinolate that is, under special conditions, released to environment and affects seed germination and plant growth. Wild mustard (...

بذر خردل وحشی مانند سایر بذور علف های هرز پس از جمع آوری دچار تغییراتی در پتانسیل جوانه زنی می گردد. در این پژوهش، تاثیر دمای محل نگهداری بذر پس از جدا شدن آن از گیاه مادر (18- ، 3+ و دمای اتاق: 22-25 درجه سلسیوس) بر جوانه زنی آن بررسی گردید. بذور خردل وحشی از چهار منطقه (استان های فارس، آذربایجان غربی، خوزستان و مازندران) جمع آوری شدند و پس از 3، 6، 9، 12و15 ماه انبارسازی در دماهای مذکور جوانه...

تری بنورون متیل از علف­کش­های رایج برای کنترل علف­های­هرز پهن­برگ در مزارع گندم می­باشد. در این آزمایش واکنش علف­های­هرز مشـکوک به مقـاومت مزارع گنـدم، 38 مزرعه از استـان کرمانشاه در سال 1392-1391 مورد بررسی قرار گرفت. بذور خردل وحشی مشکوک به مقاومت از مزارع جمع­آوری و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. در جهت تشخیص سریع بروز مقاومت جمعیت­ها با مصرف دز تفکیک­کن...

       این پژوهش در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی­سینا به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل مقدار نیتروژن در چهار سطح 100، 150، 200 و 250 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار، به عنوان عامل اصلی و تراکم علف­هرز خردل وحشی در پنج سطح صفر، 4، 8، 16 و 32 بوته در مترمربع به عنوان عامل فرعی بود. کاربرد کود نیتروژن...

کلزای خودرو (brassica napus l.) و خردل وحشی (sinapis arvensis) به‏عنوان علف‏های هرز در سیستم‏های زراعی شناخته می‏شوند. اطلاعات کمی‏ در مورد بانک بذر این دو گونه اندک است. بنابراین، این تحقیق برای تخمین پارامترها و روابط مربوط به زیرفرآیندهای بانک بذر این دو گونه در گرگان انجام شد. نتایج نشان داد که رابطه نزدیکی بین تولید بذر در بوته و اندازه بوته در کلزای خودرو (y = 130.6 x 0.94; r2 = 0.93) و خ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود