بررسی تغییرات متابولیت های خونی مرتبط با وضعیت انرژی و ارتباط آن با وضعیت مس سرم در اواخر دوره آبستنی در میش‌های نژاد قزل

نویسندگان

  • احسان عناصری استادیار گروه بیماری های درونی دام های بزرگ و کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
  • قادر جلیل زاده امین دانشیار گروه بیماری های درونی دام های بزرگ و کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
  • هادی کشی پور دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
چکیده مقاله:

مسمومیت آبستنی یکی از مشکلات متابولیکی مهم و معمول میش های آبستن در اواخر دوره آبستنی می‌باشد. آگاهی کامل از عوامل متابولیکی، ارتباط میان متابولیت های دخیل در وضعیت انرژی و ارزیابی دقیق سیستم‌های هموستاز، راهکار مؤثری برای پیش آگاهی از شدت بروز بیماری مسمومیت آبستنی و کنترل آن به شمار می‌رود. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط میان تغییرات پروفایل چربی و شاخص‏های وضعیت انرژی با سطوح سرمی مس در اواخر دوران آبستنی میش‌ها بود. در مطالعه حاضر، نمونه‌های خون از 35 رأس میش آبستن نژاد قزل در 21، 14 و 7 روز مانده به زایمان و روز زایمان اخذ و متابولیت‌های مرتبط با شاخص وضعیت انرژی دام شامل، گلوکز، بتاهیدروکسی بوتیرات، اسیدهای چرب غیراستریفیه، کلسترول، تری گلیسرید و ارتباط احتمالی این فاکتورها با وضعیت مس سرم خون گوسفندان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این مطالعه افزایش مقادیر سرمی بتاهیدروکسی بوتیرات، اسیدهای چرب غیراستریفیه، کلسترول و لیپوپروتئین‌های با چگالی بالا را با پیشرفت آبستنی در روزهای آخر نشان داد. اسیدهای چرب غیر استریفیه همبستگی مثبت و معنی داری با مقادیر بتاهیدروکسی بوتیرات و کلسترول خون داشت. تغییرات مس سرم میش‌های آبستن در دوره 3 هفته مانده به زایمان تغییرات معنی داری را نشان نداد. همچنین مقادیر سرمی مس با مقادیر سرمی گلوکز، بتاهیدروکسی بوتیرات، اسیدهای چرب غیراستریفیه، کلسترول، لیپوپروتئین‌های با چگالی بالا و تری گلیسرید در این دوره همبستگی معنی‏داری نداشت. نتایج حاصل از مطالعه حاضر لزوم مطالعات بیشتر جهت ارزیابی پاسخ حیوان به مقادیر مختلف مکمل مس در جیره در شرایط عدم توازن انرژی نظیر آنچه که در اواخر آبستنی اتفاق می افتد را نشان می دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی وضعیت آهن سرم و ارتباط آن با هموگرام در سگ های خانگی شهرستان اهواز

    آهن یک عنصر ضروری برای اکثر موجودات زنده است و در بسیاری از روندهای متابولیک از جمله انتقال اکسیژن توسط هموگلوبین و میوگلوبین و نیز به عنوان جزئی از ساختار بسیاری از آنزیم‌ها نقش حیاتی ایفا می‌کند.  با توجه به عدم وجود مطالعات کافی در مورد آهن سرم در سگ‌های منطقه‌ی اهواز، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی وضعیت آهن سرم و ارتباط آن با تابلوی خونی در سگ‌های خانگی شهرستان اهواز انجام گرفت.  برای این ...

متن کامل

بررسی اکولوژیکی تغییرات وضعیت مرتع و ارتباط آن با گونه های سمی

تغییرات شدید ساختار بهره برداری از مراتع باعث دگرگونی پوشش گیاهی مراتع شده است که هجوم گونه های سمی در مناطق عاری از پوشش گیاهان بومی بعنوان نمادی از این تغییرات مطرح است. آگاهی از درجات وضعیت مراتع باعث اتخاذ تصمیم درست مدیریت بهره برداری از مراتع می گردد. به منظور بررسی روند این تغییرات و ارتباط آن با حضور گونه های سمی، مراتع جواهرده رامسر تحت سه تیمار قرق بلندمدت (30 سال)، کوتاه مدت (7 سال) ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 2

صفحات  47- 57

تاریخ انتشار 2018-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023