بررسی تمایز ژنتیکی سه جمعیت سگ‌های گله سرابی، سنگسری و افشاری با استفاده از تعیین توالیDNA کروموزوم جنسی Y

نویسندگان

  • دامون اللهیارخان خراسانی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد ورامین-پیشوا
چکیده

در ایران انواع مختلفی از نژادهای سگ مشاهده می‌شود که برخی از آن ها از نظر فنوتیپی کاملاً با یکدیگر متفاوت و برخی دیگر تا حدودی با یکدیگر شباهت دارند و از آن ها بصورت تجربی در گله‌های عشایری استفاده می‌شود. برای شناسایی و تعیین میزان تنوع ژنتیکی موجود در قسمتی از ژنوم کروموزوم جنسی Y در بین جمعیت سگ‌های سرابی، سنگسری و افشاری، از 21 قلاده سگ نر غیرهم‌خون از این سه جمعیت، نمونه خون گرفته شد. نمونه‌های خون در لوله‌های آزمایش EDTA دار طی زنجیره سرد به آزمایشگاه منتقل شدند. استخراج DNA توسط کیت استخراج انجام شد، آغازگرهای رفت و برگشت طراحی شدند و سپس توالی‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزارهای MEGA4 و FinchTV_1_4_0 آنالیز شدند. پس از تعیین توالی‌های تکثیر شده، نتایج گویای این واقعیت بودند که کلیه توالی‌ها حفاظت شده می‌باشند. وجود توالی‌های تکراری باعث به وجود آمدن صفحات لرزان شده بود که قابل توجه است. در این پژوهش از 2 روش پیوند هم جواری و روش جفت گروهی غیروزنی از طریق میانگین حسابی برای ترسیم درخت فیلوژنتیک استفاده شد. نتیجه درخت ترسیم شده در این روش حاکی از عدم وجود شباهت بین توده‌های بررسی شده می‌باشد. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت سه جمعیت سگ‌های گله سرابی، سنگسری و افشاری ایران از نظر ژنتیکی متمایز می‌باشند.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی کروموزوم y در جمعیت ایران

جمعیت ایران از نظر قومیت ،زبان و مذهب کشور بسیار متنوعی است. بر اساس نظریه های تاریخ دانان و جمعیت شناسان ریشه اقوام ایرانی را مهاجران آریایی می دانند که حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح از آسیای مرکزی وارد فلات ایران شده اند. از زمان حکومت هخامنشیان در قرن ششم قبل از میلاد، ایران فازهای مختلفی از ارتباطات سیاسی و مذهبی را تجربه نموده است. این سرزمین گروه های بومی را در برداشته و امواج متعددی از...

15 صفحه اول

تعیین جنسیت گونۀ گرگ (Canis lupus) و سگ (Canis lupus familiaris) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره کروموزوم Y

  گوشتخواران بزرگ‌جثه از‌جمله گونه‏های جنس Canis از عناصر مهم و تکمیل‌کنندۀ زنجیرۀ ‏غذایی اکوسیستم‏ها هستند. با توجه به کاهش شدید این گونه‏ها در بیشتر زیستگاه‏های طبیعی در سطح کشور، اجرای برنامه‏های حفاظتی در این راستا ضروری است. به‌دلیل جمعیت کم و مشکلات نمونه‏برداری مستقیم، به‌ویژه برای گونه‏های وحشی معمولاً نمونه‏‏ها به‌صورت غیرمستقیم به دست می‏آیند (از قبیل مدفوع یا مو) که در اغلب موارد جنس...

متن کامل

بررسی ارتباط میان ریزحذف‌های کامل کروموزوم Y و وقوع سقط مکرر در جمعیت ایرانی

Background: Recurrent pregnancy loss is a form of infertility with at least three consecutive pregnancy losses or more. Y chromosome microdeletions are a class of most likely genetic factors that occur in a special zone of Y chromosome which is named azoospermia factor region. The purpose of this study was to analyze the presence of Y chromosome complete microdeletions in male partner of couple...

متن کامل

بررسی فیلاریوز سگهای گله اطراف تهران

هدف بررسی حاضر که مدت یکسال از تابستان 1377 شروع شد، مطالعه فیلاریوز سگهای اطراف تهران به فیلرهایی بود که میکروفیلر آنها در خون مشاهده می شود . برای این منظور از 138 قلاد سگ از شهرها و شهرکهای واقع در نواحی جنوب ، جنوب غربی ، جنوب شرقی ،شمال غربی و شمال شرقی تهران خونگیری به عمل آمد . خونها با استفاده از روش تکمیل شده نات ( Modified Knott technigue) آزمایش گردید . میکروفیلهای موجود شمارش شده و ...

متن کامل

ارزیابی پلی‌مورفیسم ژنتیکی گله اصلاحی گوسفند افشاری با هدف وارد نمودن ژن FecB

هدف از این تحقیق انجام بررسی مقدماتی و امکان سنجی اجرای پروژه وارد نمودن ژن چند قلوزائی FecB به گوسفند افشاری می باشد. در این راستا تست مستقیم DNA به روش PCR-RFLP برای تشخیص وجود احتمالی آلل مسئول در پدیده چند قلوزایی در گوسفند افشاری بررسی شد. همینطور محتوای چند شکلی گله اصلاحی گوسفند افشاری بر روی کروموزم های حامل و غیر حامل ژن مورد نظر با هدف بهره گیری از آن در پالایش ژنوم وارد شده در یک نمو...

متن کامل

بررسی ناهنجاری کروموزوم های جنسی در تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی

مقدمه: تشخیص قبل از لانه گزینی یک روش تشخیص پییشرفته ای است که با کمک IBF از طریق توارث بیماری های ژنتیک با حذف جنین های معیوب و انتقال جنین های سالم به داخل رحم مادر انجام می گیرد. در این مطالعه ناهنجاری تعدادی کروموزوم های جنسی با روش هیبریداسیون فلورسنت کروموزومی (فیش) با استفاده از پروب های اختصاصی کروموزوم های جنسی X و Y انسانی صورت گرفت. روش کار: این مطالعه تجربی در سال 1383 در مرکز ن...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 4

صفحات  1- 8

تاریخ انتشار 2011-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023