قباد عسگری جعفر آبادی

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

[ 1 ] - تاثیرپذیری عملکرد و کیفیت تولید مرغان تخم گذار از نقطه نظر برخی از عوامل مدیریتی (مطالعه موردی: استان های تهران و البرز)

به منظور بررسی تاثیر برخی از پارامترهای مدیریتی بر عملکرد تولیدی مرغداری های تخم گذار استان های تهران و البرز پرسشنامه ای به منظور اخذ اطلاعات تحصیلی مدیر، موقعیت جغرافیایی و بیماری ها، وضعیت نور و تغذیه در اختیار مدیران 150 گله (سالن) تخم گذار تجارتی از 15 مزرعه تولیدی قرار گرفت و در کنار آن اطلاعات مربوط به نور سالن، نوع جیره وعم...

[ 2 ] - بررسی تمایز ژنتیکی سه جمعیت سگ‌های گله سرابی، سنگسری و افشاری با استفاده از تعیین توالیDNA کروموزوم جنسی Y

در ایران انواع مختلفی از نژادهای سگ مشاهده می‌شود که برخی از آن ها از نظر فنوتیپی کاملاً با یکدیگر متفاوت و برخی دیگر تا حدودی با یکدیگر شباهت دارند و از آن ها بصورت تجربی در گله‌های عشایری استفاده می‌شود. برای شناسایی و تعیین میزان تنوع ژنتیکی موجود در قسمتی از ژنوم کروموزوم جنسی Y در بین جمعیت سگ‌های سرابی، سنگسری و افشاری...

[ 3 ] - ارزیابی ژنتیکی و محاسبه همبستگی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در بز کرکی رایینی

در این تحقیق از تعداد 4817، 1913، 1515، 6249، 1871، 1532، 1208 رکورد مربوط به صفت وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن 12 ماهگی، وزن بیده کرک، مجموع تعداد بزغاله های متولد شده، مجموع تعداد بزغاله های از شیر گرفته شده و فاصله زایش بزهای کرکی رایینی ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد بافت، که در فاصله سال های 1368 تا 1385 جمع آوری شده بودند، ا...

[ 4 ] - مطالعه فیلوژنتیک جمعیت گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در منطقه تنگ صیاد و کرایی

در تحقیق حاضر مطالعه فیلوژنتیک جمعیت گوسفند وحشی تنگ صیاد (استان چهارمحال و بختیاری) وکرایی (استان خوزستان) با استفاده از ۵ نشانگر ریزماهواره ای (OARAE۱۲۹،LSCV۳۸،MCMA۲،MCM۶۳،BM۶۴۴۴) در سال ۱۳۸۸ به مدت یک سال انجام شد. واکنش هایPCR برای تمامی ۵ نشانگر مورد مطالعه به خوبی انجام و هر نشانگر مورد بررسی قرار گرفت. در جمعیت گوسفند وحشی دو منطقه مورد مطالعه، نشانگرهای MCM۶۳، LSCV۳۸، OARAE۱۲۹ ا...

[ 5 ] - رابطه ژنتیکی بین برخی صفات تیپ و ماندگاری در گاوهای هلشتاین ایران

در این تحقیق به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی 5 صفت مختلف تیپ، 2 صفت ماندگاری (طول عمر تولیدی حقیقی و طول عمر تولیدی عملکردی) و همبستگی بین آن ها از تعداد 10839 رکورد زایش اول گاوهای هلشتاین ایران که توسط مرکز اصلاح نژاد کشور جمع آوری شده بود، استفاده شد. در ابتدا داده های خام توسط نرم افزار FOXPRO ویرایش گردید. سپس از مدل های دو متغیره نرم افزارASREML جهت آنالیز نهایی و برآو...

[ 6 ] - مقایسه تاثیر روش های مختلف بازاریابی روی کیفیت تخم مرغ در شهر تهران

در این طرح روش های مختلف بازاریابی و تاثیر آن ها روی کیفیت محصول عرضه شده بررسی شد. برای تعیین کیفیت تخم مرغ ها صفاتی مانند: ضخامت پوسته (0/01) میلی متر، استحکام پوسته 0/011 کیلوگرم بر سانتی متر، درصد شکستگی، وزن (صدف)، میزان کثیفی، ارتفاع سفیده (میلی متر)، رنگ زرده، واحد (Hugh (HU و شاخص کیفیت استاندارد اندازه گیری گردید. نتایج به دست آمده در قالب طرح کاملا تصادفی و در سطح اطمینان 95 د...

[ 7 ] - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت تمساح مردابی (Crocodylus palustris) در استان سیستان و بلوچستان

برای اولین بار مطالعه ای بر روی جمعیت تمساح مردابی (Crocodylus palustris) در استان سیستان و بلوچستان انجام گرفت. تمساح مردابی که منطقه پراکنش آن در ایران محدود به قسمتی از مکران ایران در بلوچستان و هم چنین بخشی از منطقه باهوکلات می باشد، تمساحی است با جثه متوسط تا بزرگ با پوزه پهن. جمعیت موجود در ایران تنها بخش کوچکی از جمعیت جهانی این گونه به شمار می آید. از دوازده تمساح موجود در شرایط...