بررسی تناسب زمان اختصاص یافته به درس جامعه شناسی با عناصر محتوا، روش تدریس و ارزشیابی از منظر ذینفعان برنامه درسی (متخصصان، دبیران و دانش آموزان )

نویسندگان

  • فریناز کرزه بر ندارد
  • مژده وزیری داتشگاه الزهرا
  • پروین احمدی دانشگاه الزهرا

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تناسب زمان اختصاص یافته به برنامه درسی جامعه شناسی(1) سال دوم انسانی از دیدگاه شرکاء برنامه درسی (دبیران، دانش آموزان و متخصصان) در سال تحصیلی 91-90 در دبیرستان های دولتی دخترانه ی شهر تهران است. لذا برای هر یک از گروه های مذکور پرسشنامه ای جهت نظر سنجی در مورد تناسب عنصر زمان با محتوا ، روش تدریس و ارزشیابی مستمر این درس تهیه شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع ...

نظریه های تربیتی به دیدگاه هایی پیرامون تعلیم و تربیت گفته می شود که بر اساس آنها فرایند یاددهی و یادگیری صورت می گیرد. نظریه های تربیتی کارکردهای گوناگونی دارند. در این میان کارکرد راهنمایی و اثرگزاری آنها به فرایند یاددهی و یادگیری اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا مبنای تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و نیز عمل در کلاس درس می باشند و اصول، اهداف، روش های تدریس، انتخاب محتوا و روش های ارزشیابی بر اساس آ...

هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی درس تربیت بدنی با تأکید بر تئوری کلاین از دیدگاه دبیران تربیت بدنی و دانش آموزان دختر شهر تهران بود. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار به کار رفته در آن پرسشنامه از نوع بسته پاسخ بود. پرسشنامه دبیران و دانش آموزان به ترتیب شامل 57 و 46 سؤال در 9 طبقه عنصر، اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی- یاگیری، گروه بندی، فعالیت های یادگیری، مواد و منابع آموزشی، فضای آموزشی، زما...

هدف این پژوهش بررسی میزان تقویت توانمند سازی شغلی در برنامه درسی  دانش آموزان کم توان ذهنی است. جامعه آماری این پژوهش ،کلیه کارشناسان ستادی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، کلیه متخصصان برنامه ریزی درسی در مقطع متوسطه حرفه ای و کلیه دبیران مقطع متوسطه کم توان ذهنی استان قزوین میباشد که از بین آنان به ترتیب (40) ، (80)، (93) نفر به عنوان نمونه آماری و به شیوه تصادفی ساده و از طریق فرمول کوکران انت...

هدف این تحقیق آسیب شناسی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی در مقطع متوسطه شهر بوشهر بوده است. این پژوهش، تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) از نوع  پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل کلیه دبیران زبان انگلیسی و دانش آموزان مدارس دولتی دوره متوسطه شهر بوشهر درسال تحصیلی90-91 بوده­اند. حجم نمونه برابر 343 دانش آموز دختر بوده است که از طریق فرمول کوکران و به صورت تصادفی طبقه­ای با توجه به پایه­های تحصیلی از بی...

بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با هوش هیجانی دانش آموزان                                                      دکترمرتضی سمیعی زفرقندی1 چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه برنامه درسی پنهان و چهار مؤلفۀ آن (تعامل معلمان با دانش آموزان، قوانین و مقررات مدرسه، روشهای تدریس معلمان و روشهای ارزشیابی) با هوش هیجانی دانش آموزان بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه مورد مطالعه دانش آموزان دخت...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود