بررسی تنوع و پراکنش پرتاران در جزیره ‏قشم و تأثیر پساب کارخانه آب شیرین‌کن ‏بر آنها

نویسندگان

  • بابک دوست شناس دانشیار، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و ‏فنون دریایی خرمشهر
  • سمرقند جعفری ‏ کارشناس، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و ‏فنون دریایی خرمشهر
  • سید محمد باقر نبوی دانشیار، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و ‏فنون دریایی خرمشهر
  • شریف رنجبر استادیار، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه هرمزگان
  • نسرین سخایی دانشیار، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و ‏فنون دریایی خرمشهر
چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی تنوع و پراکنش گونه‌ای پرتاران در جزیره قشم و تأثیر آب‌شیرین‌کن­ها برآنها صورت پذیرفت. نمونه‌برداری از بستر 9 ایستگاه در فصول تابستان و زمستان 1393 انجام گردید. تأسیسات آب شیرین­کن قسمت عمده­ای از آب شرب جزیره قشم را تأمین می کند. ایستگاه 1 (محل تخلیه پساب کارخانه آب‌شیرین‌کن) دارای بیشترین دما و شوری در هر دو فصل تابستان و زمستان بود که نشان‌دهنده اثرات تخلیه پساب آب‌شیرین‌کن در ایجاد آلودگی حرارتی در ایستگاه 1 بود. جنس بستر ایستگاه‌های مورد مطالعه سیلت- رسی بوده، همبستگی مثبت بین مواد آلی و دانه‌بندی رسوبات نشان داده شد. در ایستگاه‌های 4 و 5 که رسوبات بیشتر از نوع سیلت و رس بود، درصد مواد آلی و کل کربن آلی نیز بیشتر بود. در این مطالعه 49 جنس و گونه پرتار که متعلق به 26 خانواده، 7 راسته و 3 زیر رده بودند، شناسایی شد. بین فراوانی پرتاران و درصد رسوبات سیلت و رس ارتباط معکوس معنی‌داری مشاهده شد. از خانواده Cossuridae گونه Cossura sp. به‌عنوان گونه غالب و از خانواده Orbiniidae گونه Scoloplos simplex بیشترین میزان فراوانی را در میان افراد این خانواده به‌خود اختصاص داد. نتایج نشان داد که کمترین میزان تنوع در ایستگاه 1 (محل خروج پساب آب­شیرین­کن) بودکه بین ایستگاه 1 ­و سایر ایستگاه‌ها در هر دو فصل، اختلاف معنی‌داری وجود داشت (05/0˂P). به­نظر می­رسد آب‌شیرین‌کن­ها با افزایش دما و شوری تأثیرات نامطلوبی روی تنوع گونه­ای پرتاران گذاشته­است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه ساختار اجتماعات پرتاران در جزیره قشم و اثرات پساب آبشیرین کن بر آنها

مطالعه حاضر به منظور بررسی پراکنش و تنوع پرتاران و اثرات پساب کارخانه آب شیرین کن قشم بر روی آنهاست. بر این اساس، 9 ایستگاه نمونه برداری انتخاب شد و 3 نمونه رسوب از هر ایستگاه با استفاده از گرب van veen (0/025m2) در طول تابستان و زمستان 92 برداشته شد. در همان زمان پارامترهای محیطی مثل شوری، اسیدیته، دما، اکسیژن محلول، درصد مواد آلی و کل کربن آلی بررسی شد. غلظت فلزات سنگین مثل آهن، روی، نیکل، سر...

بررسی پراکنش،تنوع و فراوانی پرتاران منطقه بین جزرومدی سواحل جزیره خرچنگ کنارک

در این بررسی جوامع کرم‌های پرتار سواحل جزیره خرچنگ کنارک در سال 1392مورد بررسی قرار گرفتند. از آنجا که این جزیره محل دفن زباله‌های شهری چابهار و کنارک است، تحقیق بر روی تأثیرات آلودگی بر موجودات این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است،چرا که در سال‌های اخیر تحقیقات بسیار اندکی بر روی پرتاران این منطقه صورت گرفته است. نمونه‌برداری طی 4 فصل (از خرداد تا اسفند) سال1392و در 3 ایستگاه در طول ساحل صور...

متن کامل

بررسی پراکنش،تنوع و فراوانی پرتاران منطقه بین جزرومدی سواحل جزیره خرچنگ کنارک

در این بررسی جوامع کرم های پرتار سواحل جزیره خرچنگ کنارک در سال 1392مورد بررسی قرار گرفتند. از آنجا که این جزیره محل دفن زباله های شهری چابهار و کنارک است، تحقیق بر روی تأثیرات آلودگی بر موجودات این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است،چرا که در سال های اخیر تحقیقات بسیار اندکی بر روی پرتاران این منطقه صورت گرفته است. نمونه برداری طی 4 فصل (از خرداد تا اسفند) سال1392و در 3 ایستگاه در طول ساحل صور...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی کیفیت آب ورودی و خروجی دستگاه‌های آب شیرین‌کن با فرایند اسمز معکوس در شهر قشم

مقدمه: دستگاه‌های آب شیرین‌کن در تأمین آب مورد نیاز جوامع ‏نقش بسزایی دارند. با توجه به افزایش ‏مصرف آب و کاهش منابع طبیعی آب شیرین، این نقش روز به روز پررنگ‌تر می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت آب ورودی و خروجی از دستگاه‌های آب شیرین‌کن با فرایند اسمز معکوس و مقایسه کیفی آب خروجی آن با استانداردهای ملی و بین‌المللی آب آشامیدنی بود. روش‌ها: مطالعه حاضر به مدت 7 ماه از طر...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 2

صفحات  97- 106

تاریخ انتشار 2020-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021