بررسی تنوع ژنتیکی در توده های جمع آوری شده محلب (.Prunus mahaleb L) با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک

نویسندگان

  • ابراهیم گنجی مقدم ابراهیم
  • علیرضا طلایی
چکیده مقاله:

در ایران و بسیاری از کشورها معمولا از محلب (Prunus mahaleb L.) برای پایه گیلاس استفاده می شود. این پژوهش با هدف بررسی تنوع ژنتیکی محلب و شناسایی ژنوتیپ های پا کوتاه به منظور اصلاح پایه های گیلاس در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان اجرا شد. در این تحقیق هفده توده جمع آوری شده محلب از مناطق مختلف با اندازه گیری خصوصیات مرفولوژیک مورد ارزیابی قرارگرفتند. تجزیه واریانس یک طرفه برای تعیین تنوع مناطق مختلف انجام گردید. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها نشان داد که بین مناطق از لحاظ بسیاری از صفات تفاوت معنی دار می باشد. تجزیه به عامل ها نشان داد که قسمت عمده واریانس ارتفاع، شاخص اندازه، عرض تاج، سطح مقطع تنه، قطر تنه و حجم تاج توسط عامل اول، نسبت پوست به چوب، طول میانگره و کلروفیل برگ توسط عامل دوم و سطح برگ توسط عامل سوم توجیه می گردند. سه عامل 9/57 درصد از واریانس کل را تبیین می کردند. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که شاخص اندازه، عرض و حجم تاج با ارتفاع درخت رابطه معنی داری دارد. نتایج همچنین نشان داد که دانهال های محلب از لحاظ قدرت رشد با یکدیگر متفاوت می باشند. بدین منظور بر اساس شاخص اندازه به چهارکلاس بسیار پاکوتاه، پاکوتاه، نیمه پاکوتاه و پابلند گروه بندی گردیدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی در توده های جمع آوری شده محلب (.prunus mahaleb l) با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک

در ایران و بسیاری از کشورها معمولا از محلب (prunus mahaleb l.) برای پایه گیلاس استفاده می شود. این پژوهش با هدف بررسی تنوع ژنتیکی محلب و شناسایی ژنوتیپ های پا کوتاه به منظور اصلاح پایه های گیلاس در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان اجرا شد. در این تحقیق هفده توده جمع آوری شده محلب از مناطق مختلف با اندازه گیری خصوصیات مرفولوژیک مورد ارزیابی قرارگرفتند. تجزیه واریانس یک طرفه برای تعیین ت...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی توده های جمع آوری شده آلبالو (.Prunus cerasus L) به منظور گزینش ژنوتیپ های پاکوتاه با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک

در ایران و بسیاری از کشورها معمولا از آلبالو(.Prunus cerasus L) برای پایه گیلاس استفاده می شود. این پژوهش با هدف بررسی تنوع ژنتیکی آلبالو و شناسایی ژنوتیپ های پا کوتاه به منظور اصلاح پایه های گیلاس در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان اجرا شد. در این تحقیق ده توده جمع آوری شده آلبالو از مناطق مختلف سه استان کشور با اندازه گیری خصوصیات مرفولوژیک مورد ارزیابی قرارگرفتند. تجزیه واریانس یک ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی توده های جمع آوری شده آلبالو (.prunus cerasus l) به منظور گزینش ژنوتیپ های پاکوتاه با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک

در ایران و بسیاری از کشورها معمولا از آلبالو(.prunus cerasus l) برای پایه گیلاس استفاده می شود. این پژوهش با هدف بررسی تنوع ژنتیکی آلبالو و شناسایی ژنوتیپ های پا کوتاه به منظور اصلاح پایه های گیلاس در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان اجرا شد. در این تحقیق ده توده جمع آوری شده آلبالو از مناطق مختلف سه استان کشور با اندازه گیری خصوصیات مرفولوژیک مورد ارزیابی قرارگرفتند. تجزیه واریانس یک ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های پاکوتاه گزینش شده محلب (prunus mahaleb l.) با استفاده از نشانگر مولکولی rapd

با توجه به نقش پایه در میزان رشد رویشی، زودرسی، میزان عملکرد و مقاومت در برابر بیماری ها و ...، انتخاب پایه مناسب نقش به سزایی در برنامه مدیریت باغ خواهد داشت. در این آزمایش، از نشانگر rapd برای بررسی 30 ژنوتیپ پاکوتاه گزینش شده محلب که از کلکسیون محلب واقع در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی انتخاب شده بودند، استفاده شد. جهت تکثیر dna نمونه ها در واکنش pcr از 21 آغازگر ده نوکلئوت...

15 صفحه اول

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 22  شماره 1

صفحات  29- 41

تاریخ انتشار 2006-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023