بررسی جامعه شناختی قهرمان مسئله‌دار در دو رمان اثر آنی ارنو به نامهای کمدهای خالی و اتفاق

نویسندگان

  • Mina RAFATI langue et littérature française, Littérature, Sciences humaines et sociales, Université Azad branche Sciences et Recherches de Téhéran
  • Yassmin MOHAMMADI Département des langues étrangères, faculté de la littérature, des sciences humaines et sociales, université Azad, branche des sciences et des recherches de Téhéran, Iran
چکیده مقاله:

زیبایی‌شناسی کلاسیک آلمان، نظریه‌ی رمان را در سطح تاریخی بررسی می‌کند. زمانی که هگل رمان را به عنوان حماسه بورژوازی مطرح میسازد، در واقع آن را نوعی هنر میداند که در درون تکامل بورژوازی، با حماسه همخوانی پیدا می‌کند. قهرمان مسئله‌دار در رمان، به تعبیر لوکاچ در جستجوی آرمان‌های از دست رفته‌ی خویش- در فضایی که ارزش‌های قهرمان جایی ندارند- به پا می‌خیزد؛ خیزشی که در آخر به شکست منجر می‌شود. این قهرمان دن کیشوت وار در‌طلب ارزش‌هایی است که جامعه‌ی بورژوازی تحققی برایشان متصور نیست. پس قهرمان مسئله‌دار رمان قرن بیستم، شوالیه‌ی جدیدی است: او میکوشد که از ورای وجود خانواده، جامعه، دولت، قوانین، گرفتاری‌های شغلی و غیره، به جدال با نگون بختی پیش رویش برخیزد. این مقاله، با پژوهش در دو رمان اتوبیوگرافیک آنی ارنو: کمدهای خالی و اتفاق ، به بررسی مفهوم قهرمان مسئله‌دار میپردازد و از منظر جامعه شناختی ادبی به موضوع تقابل قهرمان رمان و جامعه بورژوازی می‌نگرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

خود-جامعه-سرگذشت نویسی در رمان جایگاه اثر آنی ارنو

در طی نیمه دوم قرن 20 ساختار سرگذشت نامه نویسی در فرانسه متحمل تغییرات گوناگونی شد و درست در این جریان ادبی آنی ارنو نویسنده معاصر فرانسوی در اثرش به نام جایگاه از استفاده متداول و معمول از ضمیر کاربردی اول شخص مفرد در نگارش سرگذشت نامه نویسی امتناع کرد و این ویژگی را به عنوان مشخصه منحصر به فرد نوشتار ونگارش خود در رسیدن به یک صیغه روایتی جمعی ,که نمایانگر سیری تکاملی از یک داستان انفرادی به س...

« جای خالی سلوچ » نقد جامعه شناختی رمان

چکیدهنقدجامعه شناختی ١ آثار ادبی، روشی است که به تحقیق و بررسی درباره طبقات مختلف جامعه و طرز رفتارها ودر این شیوه نقد،اثر ادبی ازاین دیدگاه » . کنشهای متفاوت و متشابه ساختارهای اجتماعی در دوره معینی از تاریخ می پردازدکه اجتماع و هنرمند و اثر او با یکدیگر رابطه ای زنده و جدایی ناپذیر دارند، مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد. بنابراینمنتقد به دقت از زمان و مکانی که نویسنده در آن زیسته و اثر ادبی د...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

«خاطرات بیرونی» آنی ارنو: بدعتی در سبک ادبی

این تحقیق در نظر دارد فرآیند شکل‌گیری نوع جدیدی از سبک ادبی را از خلال یکی از آثار آنی ارنو به نام خاطره‌نویسی بیرون بررسی کند. تاثیر غیر‌قابل اجتناب و پررنگ تئوری‌های پییر بوردیو، بر مجموعه آثار ارنو و به خصوص مجموعه آثاری که تحت عنوان خاطره‌نویسی نامگذاری شده‌اند، به یکی از مشتقات سبک اتوبیوگرافی (خودنگاری) یعنی خاطره‌نویسی غیر‌شخصی (کلمه جدیدی که برای اولین بار توسط میشل تورنیه پیشنهاد شد) و...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 28

صفحات  126- 145

تاریخ انتشار 2019-03-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023