بررسی حافظه بخاطرسپاری اعداد در کودکان 7-12 سال

نویسندگان

  • طیبه تقی زاده 1. کمیته تحقیقات دانشجویی. کارشناس ارشد شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
  • علی محمدزاده 2. عضو هیئت علمی و مربی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
  • علیرضا اکبرزاده باغبان 4. عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
  • وحید نجاتی 3. عضو هیئت علمی و استادیار گروه علوم اعصاب شناختی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ایران
چکیده مقاله:

مقدمه و اهداف حافظه بخش جدایی ناپذیر پروسه یادگیری است.ارتباط قوی بین موفقیت تحصیلی و اجزای حافظه کاری و کوتاه مدت وجود دارد. این پژوهش با هدف بررسی سیر تحولی حافظه فراخنای اعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شد. مواد و روش ها در این مطالعه مقطعی- مقایسه ای، 180 دانش آموز مقطع ابتدایی شامل 30 نفر از هر پایه تحصیلی از کلاس اول تا ششم (90 نفر دختر و 90 نفر پسر) به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب و با استفاده از آزمون فراخنای اعداد مستقیم و معکوس مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از آنالیز واریانس دوطرفه استفاده گردید. یافته ها مقایسه امتیازات فراخنای اعداد مستقیم و معکوس بین پایه های تحصیلی، تفاوت آماری معنادار را نشان داد( 05/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی حافظه بخاطرسپاری اعداد در کودکان ۷-۱۲ سال

مقدمه و اهداف حافظه بخش جدایی ناپذیر پروسه یادگیری است.ارتباط قوی بین موفقیت تحصیلی و اجزای حافظه کاری و کوتاه مدت وجود دارد. این پژوهش با هدف بررسی سیر تحولی حافظه فراخنای اعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شد. مواد و روش ها در این مطالعه مقطعی- مقایسه ای، 180 دانش آموز مقطع ابتدایی شامل 30 نفر از هر پایه تحصیلی از کلاس اول تا ششم (90 نفر دختر و 90 نفر پسر) به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب ...

متن کامل

بررسی شیوع آمبلیوپی در کودکان 12-7 سال ساکن شهر تهران در سال 1392

تعیین شیوع آمبلیوپی، عیوب انکساری و استرابیسم در کودکان 12-7 سال ساکن تهران در سال 1392 این مطالعه به روش مقطعی مبتنی بر جامعه و بر روی 2410 کودک دبستانی 7 تا 12 سال با انتخاب تصادفی صورت گرفت. دید با یانگ و چارت اسنلن اندازه­گیری و چنانچه کم‌تر از 40/20 بود، دوباره با Pinhole بررسی شد. عیوب انکساری با فتورفرکتومتر و بدون سایکلوپلژی معاینه شد. استرابیسم با کاورتست و حرکت عضلات خارج چشمی در...

متن کامل

بررسی الگوهای پردازش حسی کودکان اوتیسم 12-7 سال از دیدگاه معلمان

چکیده زمینه و هدف: افراد برای کارکرد مناسب در محیط و شرکت در فعالیت‏های روزانه زندگی به توانایی پردازش حسی مناسب نیاز دارند. هدف از این پژوهش بررسی الگوهای پردازش حسی کودکان اوتیسم 12-7 سال از دیدگاه معلمان است. مواد و روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی است، جامعه هدف عبارت بود از کلیه دانش آموزان اوتیستیک 12-7 سال که در سال تحصیلی 92-91 در مدارس مربوط به دانش آموزان اوتیسم تحصیل می‏کردند، پس از ...

متن کامل

تحول حافظه کاری در کودکان 7 تا 11 سال

پژوهش حاضر با هدف بررسی تحول حافظه کاری در کودکان پسر 7 تا 11 سال (پایه های اول، سوم و پنجم ابتدایی) انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان مدارس پسرانه ابتدایی عادی شهر بیرجند در سال تحصیلی 91-1390 بوده اند. 90 کودک (در هر پایه 30 نفر) با روش نمونه-گیری خوشه ای مرحله ای، انتخاب شدند. برای سنجش مولفه های مجری مرکزی، حلقه واج شناختی و طرح دیداری- فضایی به ترتیب از آزمون های اعداد معکوس، اعداد م...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 2

صفحات  1- 7

تاریخ انتشار 2014-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023