بررسی رابطه بین تعمیق مالی و رشد اقتصادی کشور

نویسنده

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین تعمیق مالی در بازار سرمایه ایران و رشد اقتصادی در سال‌های 1388- 1369 می‌باشد. برای این منظور در این مقاله رابطه بین تعمیق مالی در بازار سرمایه و رشد اقتصادی کشور در چهار سناریو که هر سناریو مربوط به یک روش از اندازه‌گیری شاخص تعمیق مالی می‌باشد، مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از مقاله حاضر نشان می‌دهد، رابطه بین تعمیق مالی در بازار سرمایه با رشد اقتصادی کشور در سناریوی‌های اول تا سوم مثبت و معنی‌دار به‌دست آمده است و نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر در هر سناریو نشان می‌دهد که تعمیق مالی موجب رشد اقتصادی شده است و این رابطه یک‌طرفه می‌باشد. در زمینة سناریوی چهارم رابطه تعمیق مالی و رشد اقتصادی منفی و معنی‌دار به‌دست آمده است اما نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر بیانگر مستقل بودن تعمیق مالی و رشد اقتصادی می‌باشد. به‌عبارت دیگر در این سناریو نه تعمیق مالی موجب رشد شده است و نه رشد اقتصادی موجب تعمیق مالی.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عقود اسلامی، تعمیق مالی و رشد اقتصادی

تعمیق مالی را می‌توان افزایش اندازه نظام مالی و نقش و نفوذ آن در اقتصاد تعریف نمود، که از طریق تقویت فعالیت نهادهای مالی آگاه و در نتیجه افزایش رقابت، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه‏های مبادلاتی را کاهش داده و سبب متنوع‏سازی ریسک می‏شود؛ که این امر به نوبه خود منجر به تخصیص بهینه سرمایه و در نهایت کارآیی و بهره‏وری می‏گردد. این مقاله به بررسی شاخص‏های تعمیق مالی در ایران می‏پردازد، همچنین ارتباط می...

متن کامل

رابطه بین تعمیق مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا

در این مقاله ارتباط بین تعمیق مالی و رشد اقتصادی در 23 کشور جنوب غربی آسیا، که در سند چشم‌انداز توسعه ایران مورد ملاحظه قرار گرفته‌اند، طی دوره زمانی 2006-1990 بررسی شده است. در ابتدا مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام یافته مطالعه شده و سپس عملکرد بخش مالی و واقعی اقتصاد این کشورها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. در ادامه مقاله مدل اقتصادسنجی مطالعه تصریح شده و با بکارگیری روش الگوهای ترکیبی...

متن کامل

عقود اسلامی، تعمیق مالی و رشد اقتصادی

تعمیق مالی را می توان افزایش اندازهنظام مالی و نقش و نفوذ آن در اقتصاد تعریف نمود، که از طریق تقویت فعالیت نهادهایمالی آگاه و در نتیجه افزایش رقابت، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه‏های مبادلاتی را کاهشداده و سبب متنوع‏سازی ریسک می‏شود؛ که این امر به نوبه خود منجر به تخصیص بهینه سرمایهو در نهایت کارآیی و بهره‏وری می‏گردد. این مقاله به بررسی شاخص‏های تعمیق مالی درایران می‏پردازد، همچنین ارتباط میان عق...

متن کامل

رابطه بین تعمیق مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا

در این مقاله ارتباط بین تعمیق مالی و رشد اقتصادی در 23 کشور جنوب غربی آسیا، که در سند چشم انداز توسعه ایران مورد ملاحظه قرار گرفته اند، طی دوره زمانی 2006-1990 بررسی شده است. در ابتدا مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام یافته مطالعه شده و سپس عملکرد بخش مالی و واقعی اقتصاد این کشورها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. در ادامه مقاله مدل اقتصادسنجی مطالعه تصریح شده و با بکارگیری روش الگوهای ترکیبی...

متن کامل

رابطه بین تعمیق مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا

در این تحقیق ارتباط بین تعمیق مالی و رشد اقتصادی در 23 کشور منطقه جنوب غربی آسیا، که در سند چشم انداز بیست ساله کشور مورد ملاحظه قرار گرفته اند، در طول 2006-1990 مورد مطالعه قرار گرفت. در ابتدا مبانی نظری و مطالعات تجربی بررسی شد و در ادامه عملکرد بخش های مالی و واقعی اقتصاد این کشورها مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس مدل اقتصادسنجی مناسب برای مطالعه تصریح شده و با استفاده از روش داده های ترکیبی آزم...

15 صفحه اول

بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی

بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در تجهیز و هدایت وجوه موجود در اقتصاد به سمت بخشهای تولیدی و صنعتی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی هستند. تا حدی که به عقیده برخی اقتصاددانان گسترش بازارهای مالی موتور محرک رشد اقتصادی کشورها می¬باشد. این تحقیق به بررسی رابطه توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی در ایران و 13 کشور منتخب طی سالهای 2003-1988 می¬پردازد. جهت آزمون فرضیات تحقیق از مدل بک و لوین (2003) و سه ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 24

صفحات  41- 61

تاریخ انتشار 2014-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021