یوسف محنت فر

استادیار دانشکده اداری و اقتصادی دانشگاه مازندران

[ 1 ] - بررسی اثر مخارج دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران

نظریه­پردازان اقتصادی، رویکردهای متفاوتی نسبت به نقش سرمایه­گذاری دولتی بر روی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارند، به گونه­ای که براساس دیدگاه کینزی، سرمایه­گذاری دولتی باعث تحریک سرمایه­گذاری خصوصی می­شود.  بالعکس از نظر کلاسیک­ها سرمایه­گذاری دولتی باعث رانده شدن بخش خصوصی از عرصه فعالیت های اقتصادی می­شود. دیدگاه ریکاردویی نیز معتقد به نقش خنثی و بدون تاثیر سرمایه­گذاری دولتی درتحریک سرمایه­گذار...

[ 2 ] - تاثیر نوسانات نفت و ارز بر شاخص قیمت بازارسهام در ایران: رویکرد آزمون کرانه ها

با توجه به اهمیت بازار سهام و روند حرکت شاخص قیمت سهام، در این مطالعه تأثیر نوسانات نفت و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور در این پژوهش، از داده‌های فصلی مربوط به متغیرهای شاخص قیمت سهام، نرخ ارز در بازار غیررسمی و قیمت نفت در خلال سالهای 93-1370، و نیز به منظور محاسبه نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز از روش خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده، و در ادا...

[ 3 ] - ارزیابی ارتباط نرخ تورم و شکاف تولید در ایران

وضعیتی که در آن سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت بی‌رویه یا نامتناسب و به‌طور مداوم و به مرور زمان افزایش یابد وضعیت تورمی نامیده می‌شود. تورم همواره به‌عنوان یک معضل اقتصادی شناخته شده و برای کنترل آن راهکارهایی پیشنهاد شده است. یکی از این راه‌ها تولید می‌باشد. در مقاله‌ حاضر هدف بر این است تا به ارزیابی ارتباط متقابل نرخ تورم و شکاف تولید در اقتصاد ایران طی دوره‌ (1390- 1350) با استفاده از مدل خودرگ...

[ 4 ] - تاثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استان ها در برنامه چهارم توسعه(با تاکید بر بخش کشاورزی) با استفاده از داده های تابلویی

 اقتصاد کشور های جهان سوم از جمله کشور ما اغلب بر تولیدات کشاورزی متکی است و فعالیتهای کشاورزی هم، غالبا در روستاها انجام می شود.  برای بهبود بخشیدن به روشهای سنتی تولیدات کشاورزی و بهره برداری بهینه از زمین و منابع تولید و توزیع محصولات کشاورزی ، افزایش رشد اقتصادی و دست یابی به توسعه پایدار در این بخش در اقتصاد ایران باید توجه شود .لذا بدون درک صحییح از برنامه های توسعه و سند چشم انداز بیست س...

[ 5 ] - بررسی و ارزیابی اندازه‌ی دولت و رابطه آن با رشد اقتصادی : مطالعه‌ی موردی کشورهای منطقه چشم انداز در بازه زمانی (2003-2013)

در مقاله حاضر رابطه‌ی تجربی بین اندازه‌ی دولت و رشد اقتصادی در23 کشور منطقه چشم انداز در دوره‌ی زمانی 2003-2013 با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد از آنجایی که تعدادی از این کشورها از درامدهای سرشار نفتی بهره‌مندند ،اندازه‌ی دولت اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گداری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد. از سوی دیگر نرخ رشد نیروی کار،نرخ رشد سر...

[ 6 ] - بررسی رابطه بین تعمیق مالی و رشد اقتصادی کشور

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین تعمیق مالی در بازار سرمایه ایران و رشد اقتصادی در سال‌های 1388- 1369 می‌باشد. برای این منظور در این مقاله رابطه بین تعمیق مالی در بازار سرمایه و رشد اقتصادی کشور در چهار سناریو که هر سناریو مربوط به یک روش از اندازه‌گیری شاخص تعمیق مالی می‌باشد، مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از مقاله حاضر نشان می‌دهد، رابطه بین تعمیق مالی در بازار سرمایه با رشد اقت...

[ 7 ] - رابطه میان نرخ مؤثر سود تسهیلات و سود سپرده‌ها، با تأکید بر نقش بانک مرکزی

یکی از چالش‌های اصلی بانک‌های تجاری در سال‌های اخیر تغییرات نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ عقود مشارکتی و مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی و عدم همخوانی آنها با نرخ تورم است. در تحقیق حاضر به بررسی رابطه علی میان نرخ مؤثر سود تسهیلات و سود سپرده‌ها در بانک‌های تجاری فعال در ایران در دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۹۴ با استفاده از آزمون علیت گرنجر پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که نرخ مؤثر سود تسهیل...

[ 8 ] - اثر تکانه‌های قیمت نفت بر وضعیت تورم در اقتصاد ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

اقتصاد ایران مانند اکثر کشور­های صادرکننده نفت به دلیل وابستگی زیاد به این محصول نسبت به نوسانات قیمت نفت بشدت آسیب­پذیر است. همچنین به دلیل اهمیت درآمد­های نفتی در تولید ناخالص داخلی کشور­های صادرکننده نفت، نوسانات قیمت نفت و تغییر در میزان درآمد­های نفتی می­تواند موجب بی­ثباتی در متغیر­های کلان اقتصادی شده و وضعیت تورمی در این کشور­ها را دچار تغییر و تحول نماید. در این تحقیق، تکانه­های ساختار...

[ 9 ] - اثر تکانه‌های قیمت نفت بر وضعیت تورم در اقتصاد ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

اقتصاد ایران مانند اکثر کشور­های صادرکننده نفت به دلیل وابستگی زیاد به این محصول نسبت به نوسانات قیمت نفت بشدت آسیب­پذیر است. همچنین به دلیل اهمیت درآمد­های نفتی در تولید ناخالص داخلی کشور­های صادرکننده نفت، نوسانات قیمت نفت و تغییر در میزان درآمد­های نفتی می­تواند موجب بی­ثباتی در متغیر­های کلان اقتصادی شده و وضعیت تورمی در این کشور­ها را دچار تغییر و تحول نماید. در این تحقیق، تکانه­های ساختار...

[ 10 ] - بررسی اثر اعتبارات و تنوع سازی درآمد بر کارایی هزینة بانک‌های ایران

رقابت در سیستم بانکی به واسطه ورود بانک‌های جدید در سال‌های اخیر افزایش یافته است. بنابراین، بانک‌ها برای افزایش سهم بازاری خود سیاست‌های متفاوتی را در پیش می‌گیرند. تنوع سازی درآمدی و رشد اعتبارات از جمله سیاست‌هایی هستند که ممکن است بر کارایی بانک‌ها تاثیرگذار باشد. در همین راستا، مطالعة حاضر با استفاده از داده‌های در سطح بانکی برای دورة زمانی 1385 تا 1393 و رگرسیون توبیت به بررسی اثر اعتبارا...

[ 11 ] - برآورد و پیش‌بینی تقاضای گازوییل در بخش حمل‌ونقل با استفاده از روش PLSR

تأمین انرژی یکی از مهمترین زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور است و به عنوان یکی از اجزای اصلی برنامه‌ریزی توسعه مطرح گردیده است. تابع تقاضای گازوییل نیز در بخش حمل ونقل بازتاب و نمایان­گر احتیاجات مصرف­کنندگان انرژی از این سیستم می­باشد. لذا در این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی(PLSR) به برآورد و پیش­بینی تقاضای گازوییل و بررسی میزان آثار متغیرها (یارانه گازوییل، تولید نا...

[ 12 ] - اثر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران

در این مقاله، ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی طی دوره 1396-1360 و با روش حداقل مربعات معمولی بررسی شده است. در این مقاله رابطه بین رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هزینه‌های دولت و شاخص حقوق مالکیت فکری بررسی شده است، و نتایج حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین رشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباط...