حامد سلیمانی

دانشجو

[ 1 ] - تاثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استان ها در برنامه چهارم توسعه(با تاکید بر بخش کشاورزی) با استفاده از داده های تابلویی

 اقتصاد کشور های جهان سوم از جمله کشور ما اغلب بر تولیدات کشاورزی متکی است و فعالیتهای کشاورزی هم، غالبا در روستاها انجام می شود.  برای بهبود بخشیدن به روشهای سنتی تولیدات کشاورزی و بهره برداری بهینه از زمین و منابع تولید و توزیع محصولات کشاورزی ، افزایش رشد اقتصادی و دست یابی به توسعه پایدار در این بخش در اقتصاد ایران باید توجه شود .لذا بدون درک صحییح از برنامه های توسعه و سند چشم انداز بیست س...

نویسندگان همکار