سیده ندا رحیمی

کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا

[ 1 ] - بررسی و ارزیابی اندازه‌ی دولت و رابطه آن با رشد اقتصادی : مطالعه‌ی موردی کشورهای منطقه چشم انداز در بازه زمانی (2003-2013)

در مقاله حاضر رابطه‌ی تجربی بین اندازه‌ی دولت و رشد اقتصادی در23 کشور منطقه چشم انداز در دوره‌ی زمانی 2003-2013 با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد از آنجایی که تعدادی از این کشورها از درامدهای سرشار نفتی بهره‌مندند ،اندازه‌ی دولت اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گداری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد. از سوی دیگر نرخ رشد نیروی کار،نرخ رشد سر...

نویسندگان همکار