یونس گلی

کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی-دانشکده علوم اجتماعی-گروه اقتصاد

[ 1 ] - تقاضای تحصیلات و برآورد سهم تحصیلات در نابرابری درآمد

چکیده                                                  این مقاله با استفاده از داده‌های سطح خرد خانوار در دوره زمانی 1389 - 1393 و مدل اقتصادسنجی لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافته و تجزیه اکساکا و بلیندر و ماچادو متا به بررسی عوامل موثر بر تقاضای تحصیلات و تعیین سهم تحصیلات از نابرابری درآمد می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد افزایش سال‌های تحصیل والدین و کاهش تعداد فرزندان منجر به افزایش ت...

[ 2 ] - تأثیر مشخصه‌های جمعیّتی و اقتصادی-اجتماعی خانوار بر میزان باروری زنان در ایران

کاهش میزان باروری در دهه­های اخیر به یکی از دغدغه‌های جمعیّتی در کشور تبدیل شده و این مسأله توجه سیاست­گذاران را به خود جلب نموده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر مشخصه­های مختلف خانوار بر میزان باروری زنان در ایران است. برای این منظور، در مطالعه حاضر با روش تحلیل ثانویه داده‌های هزینه و درآمد خانوار برای بازۀ زمانی 1384 تا 1393 و به برآورد مدل لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافته پرداخته شده است. یافته­...

[ 3 ] - بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و دسترسی به مسکن در مناطق شهری ایران

یکی از اقلامی که بیشترین سهم را در مخارج حانوار دارد، مخارج مسکن است. روند افزایشی قیمت مسکن در سال‌های اخیر باعث شده که بسیاری از خانوارهای فقیر امکان دسترسی به این کالای مهم را نداشته باشند. مطالعه حاضر با استفاده از داد‌ه‌های در سطح خرد خانوار مرکز آمار در بازه زمانی 1387 تا 1393 در بخش شهری استان‌های مختلف به بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و دسترسی به مسکن خانوارهای کم درآمد می‌پردازد. نتای...

[ 4 ] - اندازه‌گیری نابرابری رشد اقتصادی استان‌ها و بررسی همگرایی رشد آنها (رهیافت اقتصادسنجی فضایی)

نابرابری رشد مناطق یکی از مباحث مهم اقتصاد شهری و منطقه‌ای است، در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های منطقه‌ای مرکز آمار در دوره زمانی 1384 تا 1392 و شاخص نابرابری تایل به اندازه‌گیری نابرابری و بررسی اثرات صنعتی شدن بر آن با استفاده از اقتصادسنجی فضایی می‌پردازد، تجزیه شاخص نابرابری تایل نشان می‌دهد که سهم عمده‌ای از نابرابری رشد بین مناطق به دلیل اثرات همسایگی بین استان‌ها و تفاوت د...

[ 5 ] - نابرابری رفاهی خانوار روستایی−شهری، رهیافت مدل‌های تجزیه

این مطالعه، با استفاده از داده‌های بودجه خانوار ایرانیان در بازه زمانی 1384 تا 1393 به بررسی شکاف رفاه بین مناطق شهری و روستایی می‌پردازد. یکی از عوامل مؤثر شکاف رفاه (مصرف)، شکاف درآمد است. برای بررسی شکاف رفاه از دو روش تجزیه اکساکا بلیندر (نابرابری در میانگین) و ماچادو و متا (نابرابری در کل توزیع مصرف) استفاده شده است. نتایج اکساکا بلیندر و ماچادو و متا نشان می‌دهند که نابرابری کل در سال 93 ...

[ 6 ] - برآورد ارزش خدماتی تفریحی گردشگاه طاق بستان کرمانشاه به روش هزینه سفر فردی

تفریح و تفرج از مهمترین نیازهای انسان است که محیط زیست توانسته جنبه های زیادی از این نیاز را برطرف نماید. اما ارزش واقعی محیط زیست برای انسان به دلیل عمومی بودن آن مشخص نیست که این مسأله صدمات زیادی را بر این منابع وارد نموده است. بنابراین پژوهش حاضر، ارزش تفریحی گردشگاه جنگلی طاق­بستان و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان را با استفاده از داده های جمع آوری شده از بازدیدکنندگان این پارک و بر ا...

[ 7 ] - هدفمندسازی یارانه‌ها و ترکیب محصولات کشاورزی در سبد خانوارهای ایرانی

یکی از اهداف اصلی هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش رفاه و کاهش نابرابری در جامعه بوده است، در همین راستا مطالعه‌ی حاضر با تمرکز بر داده‌های هزینه-درآمد خانوارها در دوره‌ی زمانی 1387 تا 1393، به بررسی اثر هدفمندی یارانه‌ها بر ترکیب اقلام کشاورزی در سبد خانوارها به عنوان مقیاسی کیفی جهت سنجش تغییرات رفاهی و معیشتی خانوارها با استفاده از تکنیک رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط از طریق روش FGLS پرداخته است. ن...

[ 8 ] - بررسی آسیب شناسی اقتصاد ملی از نگاه اقتصاد مقاومتی در حوزه بین الملل

هدف اصلی برای مطالعه حاضر بررسی آسیب‌شناسی اقتصاد ملی از نگاه اقتصاد مقاومتی در سه حوزه تنوع سازی صادرات و واردات و قاچاق است، شواهد برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تنوع سازی صادرات و واردات روند مناسبی را تجربه نکرده‌اند و شاخص تمرکز افزایش یافته است، طوری که سهم واردات از دو کشور چین و امارات در سال 1393 معادل 47 درصد و سهم کالاهای وابسته به نفت در صادرات ایران معادل 45 درصد است، میزان حجم ق...

[ 9 ] - بررسی عوامل موثر بر نابرابری دستمزد بخش صنعت در ایران

یکی از عوامل موثر بر پویایی‌های رشد اقتصاد، دستمزد متناسب با بهره‌وری‌ است. در صورتی که نابرابری دستمزد ناشی از عوامل غیر از بهره‌وری باشد، زیان‌هایی بر اقتصاد تحمیل می‌شود. به همین دلیل مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های بودجه-خانوار مرکز آمار برای دوره زمانی 1384 تا 1393 و مدل‌های تجزیه اکساکا-بلیندر و ماچادو-متا به تحلیل نابرابری دستمزد و تعیین سهم تبعیض و تفاوت بهره‌وری در شکاف دستمزد بخش ص...

[ 10 ] - تقاضای تحصیلات و برآورد سهم تحصیلات در نابرابری درآمد

چکیده                                                  این مقاله با استفاده از داده‌های سطح خرد خانوار در دوره زمانی 1389 - 1393 و مدل اقتصادسنجی لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافته و تجزیه اکساکا و بلیندر و ماچادو متا به بررسی عوامل موثر بر تقاضای تحصیلات و تعیین سهم تحصیلات از نابرابری درآمد می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد افزایش سال‌های تحصیل والدین و کاهش تعداد فرزندان منجر به افزایش ت...

[ 11 ] - Evaluation of the Factor Affecting on Education Expenditure (Tobit Model Approach)

One of the main goals of many households is to improve the quality of their children by increasing their education expenditure. This study investigates the factors affecting on education expenditure as measure of quality of children by using the Households’ Income and Expenditure survey dataset over 2010-2014 and utilizing Tobit  models. The result of Tobit shows that with addition of one perso...

[ 12 ] - بررسی اثر اعتبارات و تنوع سازی درآمد بر کارایی هزینة بانک‌های ایران

رقابت در سیستم بانکی به واسطه ورود بانک‌های جدید در سال‌های اخیر افزایش یافته است. بنابراین، بانک‌ها برای افزایش سهم بازاری خود سیاست‌های متفاوتی را در پیش می‌گیرند. تنوع سازی درآمدی و رشد اعتبارات از جمله سیاست‌هایی هستند که ممکن است بر کارایی بانک‌ها تاثیرگذار باشد. در همین راستا، مطالعة حاضر با استفاده از داده‌های در سطح بانکی برای دورة زمانی 1385 تا 1393 و رگرسیون توبیت به بررسی اثر اعتبارا...

[ 13 ] - برآورد کارآیی تولید و عوامل مؤثر بر آن در استان‌های ایران

نابرابری کارآیی تولید یکی از عوامل اصلی برای وجود نابرابری رشد اقصادی در بین مناطق مختلف است. مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های در سطح استانی برای دوره زمانی 1385 تا 1394 و رهیافت مدل توبیت فضایی و تابع تولید ترانسلوگ به برآورد و بررسی عوامل مؤثر بر کارآیی تولید می‌پردازد. شواهد برای مطالعه حاضر نشان می‌دهد که استان چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی به ترتیب با مقدار کارآیی 63/0 و 09/0 کارآ...

[ 14 ] - Study the Relationship between Competition and cost Efficiency in Iran’s Banking Industry

An important factor affecting economic growth is the creation of an efficient financial system for financing high value-added activities. Accordingly, this study examined the relationship between cost efficiency and competition in Iran’s banking industry using data of 18 state-owned and private banks over the period of 2006-2015. To do so, we used trans-log cost function to measure the cost eff...

[ 15 ] - Estimating the Efficient Shocks' Share in Iran's Economic Growth Fluctuations (Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach)

In economic, the degree of intervention of policymakers in creation of economic stability and the response to economic fluctuations is one of the most important problems. The higher the share of efficient shocks in economic fluctuation, the lower the degree of policy response. This study evaluates the contribution of efficient shocks in creating of economic fluctuations and also estimates poten...

[ 16 ] - بررسی اثر صنعتی‌شدن و شهرنشینی بر کارایی انرژی در استان‌های ایران (رهیافت اقتصادسنجی فضایی)

بهبود کارایی انرژی از جمله سیاست‌ها برای کاهش اثرات جانبی منفی توسعه اقتصادی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های در سطح استانی برای دوره زمانی 1385 تا 1394 به برآورد و بررسی عوامل موثر بر کارایی انرژی می‌پردازد. نتایج حاصل از روش مرزی تصادفی نشان می‌دهد که استان‌های بوشهر و ایلام به ترتیب دارای بیشترین و کمترین کارایی انرژی معادل 41/0 و 16/0 هستند. نتایج حاصل از اقتصادسنجی فضا...