شهرام فتاحی

مدیر گروه اقتصاد دانشگاه رازی

[ 1 ] - تحلیل حساسیت چسبندگی دستمزدهای اسمی در الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با در نظر گرفتن حباب قیمت سهام

هدف این مقاله بیان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با تحلیل حساسیت چسبندگی دستمزدها در اقتصاد ایران با استفاده از داده­های فصلی طی دوره 1374-1393 می­باشد. نتایج نشان داد پویایی‌های بازار سرمایه بر بخش حقیقی اقتصاد ایران تاثیر می­گذارد. شوک سیاست پولی تاثیر معنادار بر متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت سهام دارد. نوسانات در قیمت سهام به توضیح چرخه­های تجاری در ایران کمک می­کند. در شرایط حباب در قیمت د...

[ 2 ] - تقاضای تحصیلات و برآورد سهم تحصیلات در نابرابری درآمد

چکیده                                                  این مقاله با استفاده از داده‌های سطح خرد خانوار در دوره زمانی 1389 - 1393 و مدل اقتصادسنجی لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافته و تجزیه اکساکا و بلیندر و ماچادو متا به بررسی عوامل موثر بر تقاضای تحصیلات و تعیین سهم تحصیلات از نابرابری درآمد می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد افزایش سال‌های تحصیل والدین و کاهش تعداد فرزندان منجر به افزایش ت...

[ 3 ] - بررسی ارتباط بین کارایی و تمرکز صنعتی در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران

در این مطالعه، ارتباط بین کارایی مقیاس و تمرکز صنعتی در 22 صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در ایران، برای سال‌های 1376- 1386، بررسی می‌گردد. در این راستا، ابتدا کارایی مقیاس و سپس تمرکز صنعتی، با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن، محاسبه شده است. هم‌چنین رابطه علیت میان دو متغیر کارایی مقیاس و تمرکز، با استفاده از آزمون علیت گرنجر، مشخص شده است. نتایج نشان‌دهنده آن است که یک علیت یک طرفه از متغیر تمر...

[ 4 ] - Historical and Variance Decomposition for Oil Price, Oil Consumption, OPEC and Non-OPEC Oil Production

Abstract I n this paper, the behavior of the real oil price and OPEC and non-OPEC oil production during 1973-2013 are modelled. Interactions among OPEC, non-OPEC oil production, global oil consumption, and the real price of crude oil are estimated using a Structural VAR model (SVAR). After providing evidence for the structural breaks in oil price in 1996, the results indicate that, ac...

[ 6 ] - ارزیابی راهبردهای پولی بانک مرکزی ایران نسبت به شکاف تولید و انحراف تورم: رویکرد بوت_استرپ

Monetary policy is one of the most important macroeconomic policies which could be used for achieving economic targets such as reducing the output gap and reducing the inflation's deviation from it's target level.  These policies can be implemented through the control of volume of money or the rate of interest. Based on economic theories, the Central Bank should conduct monetary policies w...

[ 7 ] - مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف

  In this study we compare a set of Markov Regime-Switching GARCH models in terms of their ability to forecast the Tehran stock market volatility at different time intervals. SW-GARCH models have been used to avoid the excessive persistence that usually found in GARCH models. In SW-GARCH models all parameters are allowed to switch between a low or high volatility regimes. Both Gaussian and fat-...

[ 8 ] - بررسی پایداری بدهی دولت در اقتصاد ایران

تحقیق حاضر به بررسی پایداری بدهی در اقتصاد ایران طی دوره (1390-1357) می‌پردازد. بر اساس ادبیات پایداری مالی اگر رشد بدهی دولت از رشد GDP بیشتر نباشد بدهی پایدار است. در این مطالعه برای آزمون پایداری بدهی، تابع واکنش مالی تخمین زده می‌شود که در صورت وجود پایداری رابطه مثبت بین نسبت مازاد بودجه به GDP و نسبت بدهی به GDP با وقفه مشاهده خواهد شد. نتایج نشان می‌دهد که ضریب نسبت بدهی به GDP باوقفه مث...

[ 9 ] - ارزیابی تأثیر ساختار جمعیت برمصرف برق (مطالعه موردی مقایسه مصرف انرژی برق استان‌های غرب و شرق کشور)

اهمیت روز‌افزون منابع انرژی در شکل‌گیری و رشد فرآیندهای اقتصادی و نیز ضرورت بهره‌برداری از این منابع بر پایه‌ی ملاحظات زیست محیطی و توسعه‌ی پایدار اقتصادی و اجتماعی، موضوع شناسایی و مطالعه‌ی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی، به ویژه اندازه و ساختار جمعیت را برجسته می‌کند. شاید بتوان برق را جزء انرژی‌هایی دانست که کمتر می‌توان برای آن جانشین نزدیکی پیدا کرد. بنابراین این مقاله با استفاده از داده‌ها...

[ 10 ] - مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف

  در این مطالعه، قدرت برازش و قدرت پیش‌بینی مجموعه‌ای از مدل‌های انتقالی گارچ مارکف SW-GARCH ، با استفاده از داده های بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 90-1376 مقایسه می‌شود. در این مقاله، از مدل انتقالی گارچ مارکف برای پیش‌بینی نوسانات در بازار بورس اوراق بهادار تهران در افق‌های پیش‌بینی کوتاه مدت شامل یک‌روزه و پنج‌روزه (هفته‌ای) و دوره بلندمدت شامل ده‌روزه و 22روزه استفاده شده است. ع...

[ 11 ] - بررسی اثرات سیاست‌های مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران: مدل‌های حالت- فضا

ارتباط بین سیاست‌های مـالی و رشـد اقتصـادی از دیربـاز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از این رو مطالعات نظری و تجربی متعددی در این زمینه انجام شده است. در این مطالعه جهت بررسی دقیق‌تر اثر سیاست‌های مالی دولت در اقتصاد ایران، با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های 1367 تا 1395 و استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری عامل-افزوده ‌شده (FAVAR) در ترکیب با روش‌های پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP)، اقتصا...

[ 12 ] - ارزشگذاری اقتصادی خدمات کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CVM): کتابخانه‌های عمومی شهر تهران

هدف: هدف اصلی این پژوهش ارزشگذاری اقتصادی خدمات عمومی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و اهداف فرعی، برآورد میانگین تمایل به پرداخت برای خدمات کتابخانه‌های عمومی، عوامل جمعیت‌شناختی مؤثر بر تمایل به پرداخت و ارزشگذاری اقتصادی و قیمت‌گذاری انواع خدمات کتابخانه‌های عمومی مورد بررسی است. روش‌شناسی: در این پژوهش از روش پیمایشی و ارزشگذاری مشروط (CVM) و تکنیک تمایل به پرداخت (WTP) استفاده می‌شود. ج...

[ 13 ] - تأثیر سلامت بانکی بر سودآوری بانک‌های تجاری: رویکرد رگرسیون پانل آستانه

سودآوری بانک‌ها امری تعیین‌کننده و ضروری برای ثبات اقتصادی است. بانک‌ها به‌عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش تعیین‌کننده‌ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند و ازاین‌رو از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. با توجه به تلاش‌های جهانی در زمینه ارتقاء کیفیت نظارت بر بانک‌ها و قرار گرفتن حرکت بانک‌ها در مسیر سلامت مالی پرداختن به موضوع شاخص‌های سلامت بانکی و تأثیرگذاری آن بر کارایی بانک‌های تجا...

[ 14 ] - اثرات هزینه‌های بهداشت‌ودرمان بخش‌عمومی بر رشد اقتصادی در ایران

شناسایی پارامترهایی که کشورها را به یک رشد اقتصادی پایدار می­رساند، به عنوان یکی از دغدغه­های اصلی بسیاری از پژوهشگران محسوب می­شود. چرا که دستیابی به رشد اقتصادی، بیش از هر چیز در گرو شناخت صحیح مسیرهای بالقوه و عوامل تأثیرگذار بر آن است. در این ­خصوص یکی از راه­های رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار است. سلامت از طریق افزایش توان نیروی انسانی بر ...

[ 15 ] - بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران با استفاده از ترکیبی از فرآیند اورنشتاین اولنبک و تبدیل موجک پیوسته

 با گسترش روزافزون ارتباطات متقابل میان بازارهای مالی در سراسر دنیا، انتقال رکود و رونق از بازاری به بازار دیگر با سرعت چشمگیری، رو به رشد است و این موضوع در ارتباط با کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعه‎ی حاضر سعی بر این مهم دارد که با بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران و یافتن چگونگی حرکت شوک‎های مثبت یا منفی در بازارهای مختلف، رهنمودهایی برای سیاستگذاران در جهت بهبود عملک...

[ 16 ] - بررسی نقش و اثرات سرمایه‌گذاری خصوصی و عمومی بر اشتغال در استان‌های ایران: با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته

 با توجه به اهمیت سرمایه­گذاری در بخش­های اقتصادی و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد از جمله تولید و اشتغال و با توجه به محدودیت منابع در اقتصاد، بررسی میزان کارایی سرمایه­های به کار رفته در جامعه توسط بخش خصوصی و دولتی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. لذا در این پژوهش به بررسی اثرات سرمایه­گذاری خصوصی و عمومی بر اشتغال در 30 استان کشور و طی دوره زمانی 1394-1384 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­...

[ 17 ] - مدل‌سازی حافظه بلندمدت و تغییرات رژیم بازده بورس اوراق بهادار تهران و اثرات نامتقارن شوک‌های بازار نفت بر روی آن

در این پژوهش  با ارائه مدلی کاملاً جدید در سطح ملی و بین­المللی، چارچوبی کاربردی برای تعیین دقیق­ شوک‌های بازارهای خارجی بر بازده قیمت سهام فراهم شده است؛ به طوریکه با استفاده از داده­های ماهیانه سال­های 1377 تا 1396 و مدل GARCH آستانه انباشته­ی کسری راه­گزینی مارکوف (MS-FITGARCH) سعی در بررسی شوک‌های قیمت نفت بر روی بازده بازار سهام و مدل‌سازی جامع ویژگی­های واریانس ناهمسان، ا...

[ 18 ] - صادرات سطوح مختلف تکنولوژی بر رشد صنایع کارخانه‌ای در ایران

مطالعه حاضر به آزمون اثرصادرات و واردات سطوح مختلف تکنولوژی بر رشد صنایع کارخانه‌ای در ایران، در فاصله سال‌های 1390-1377ش، در دو الگوی صنایع کارخانه‌ای با تکنولوژی بالا را بر رشدمورد آزمون قرار می‌دهد. سپس به الگوی b، واردات صنایع با تکنولوژی بالا اضافه می‌شود و تأثیرپذیری صادرات با حضور واردات، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. یافته-هایالگوی b‏، نشان داد با حضور واردات، صادرات صنایع با تکنولوژی بالا...

[ 19 ] - بررسی اثرات فنی و مقیاسی رشد اقتصادی بر کیفیت محیط‌زیست در استان‌های ایران؛ رویکرد Panel VAR

آثار رشد اقتصادی بر محیط­زیست یکی از مهم­ترین بحث­های مطرح امروز در اقتصاد محیط­زیست است. صنعتی شدن جوامع منجر به بهره­برداری بیشتر و فشرده­تر از سوخت­های فسیلی ازجمله زغال‌سنگ، نفت و گاز شده است. احتراق این سوخت­ها منجر به افزایش انتشار  آلاینده‌های سمی و خطرناک می­شود که آسیب­های جهانی نظیر گرم شدن کره زمین و تغییرات آب­وهوایی، از پیامدهای غیرقابل‌اجتناب آن به شمار می­رود. از همین­رو در مطالع...

[ 20 ] - تحلیل حساسیت چسبندگی دستمزدهای اسمی در الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با در نظر گرفتن حباب قیمت سهام

هدف این مقاله بیان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با تحلیل حساسیت چسبندگی دستمزدها در اقتصاد ایران با استفاده از داده­های فصلی طی دوره 1374-1393 می­باشد. نتایج نشان داد پویایی‌های بازار سرمایه بر بخش حقیقی اقتصاد ایران تاثیر می­گذارد. شوک سیاست پولی تاثیر معنادار بر متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت سهام دارد. نوسانات در قیمت سهام به توضیح چرخه­های تجاری در ایران کمک می­کند. در شرایط حباب در قیمت د...

[ 21 ] - تقاضای تحصیلات و برآورد سهم تحصیلات در نابرابری درآمد

چکیده                                                  این مقاله با استفاده از داده‌های سطح خرد خانوار در دوره زمانی 1389 - 1393 و مدل اقتصادسنجی لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافته و تجزیه اکساکا و بلیندر و ماچادو متا به بررسی عوامل موثر بر تقاضای تحصیلات و تعیین سهم تحصیلات از نابرابری درآمد می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد افزایش سال‌های تحصیل والدین و کاهش تعداد فرزندان منجر به افزایش ت...

[ 22 ] - بررسی ارتباط بین کارایی و تمرکز صنعتی در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران

در این مطالعه، ارتباط بین کارایی مقیاس و تمرکز صنعتی در 22 صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در ایران، برای سال‌های 1376- 1386، بررسی می‌گردد. در این راستا، ابتدا کارایی مقیاس و سپس تمرکز صنعتی، با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن، محاسبه شده است. هم‌چنین رابطه علیت میان دو متغیر کارایی مقیاس و تمرکز، با استفاده از آزمون علیت گرنجر، مشخص شده است. نتایج نشان‌دهنده آن است که یک علیت یک طرفه از متغیر تمر...

[ 23 ] - برآورد ارزش آماری جان در بهبود ایمنی جاده‌ای: مطالعه موردی شهر تبریز

همراه با توسعه سریع صنعت حمل و نقل جاده‌ای، بهبود ایمنی و ارزیابی و ارزشگذاری تصادفات، به یک مسئله ضروری در سیاست عمومی تبدیل شده است. در چند دهه گذشته، مطالعات بر پایه برآورد ارزش آماری جان، نقشی بی‌بدیل در برآوردهای هزینه فایده سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل ایفا کرده است. در این راستا این مطالعه با استفاده از تکنیک انتخاب بیان شده و مدل لاجیت ادغامی، به بررسی تمایل به پرداخت و ارزش آماری جان،...

[ 24 ] - مقایسه تأثیرگذاری شوک های سیاست پولی و مالی بر حباب قیمت سهام در اقتصاد ایران در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

در سال­های اخیر بورس اوراق بهادار ایران با مشکل حباب قیمت سهام مواجه بوده است. شوک­های سیاست پولی و شوک­های سیاست مالی از جمله عوامل اصلی ایجاد حباب در قیمت سهام می­باشد. اندازه­گیری دقیق میزان تأثیرگذاری این شوک­ها بر حباب قیمت سهام از موضوعات با اهمیتی است که در این مقاله به آن پرداخته می­شود. در این مطالعه، در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی میزان تأثیرگذاری شوک­های سیاست پولی و شوک­ه...

[ 25 ] - اثر تحریم بر میزان وابستگی بازار نفت و بازار مالی (رویکرد وابستگی اکستریمال)

چکیده هدف این مقاله بررسی سرایت­پذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی با استفاده از رویکرد جدید تلاطم همزمان است. در این پژوهش، تشخیص و اندازه­گیری سرایت­پذیری بین بازارهای مالی، همچنین سرایت­پذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله از داده‌های روزانه مربوط به سال­های 1394-1388 استفاده شده که از سایت بانک مرکزی و سایت اوپک استخراج شد...

[ 26 ] - تأثیر نااطمینانی قیمت نفت بر وابستگی متقابل بازارهای سهام کشورهای منتخب درحال توسعه: رویکرد پانل جاذبه پویا

با گسترش وابستگی متقابل بازارهای مالی در سراسر دنیا و انتقال اثرات از بازاری به بازار دیگر در سال­های اخیر، بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه به یکدیگر وابسته شده­اند. این شرایط باعث شده است سرمایه گذارانی که سعی در متنوع ساختن دارایی­های خود در بازارهای سهام کشورهای دیگر دارند به وابستگی بازارهای سهام توجه خاص نمایند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه وابستگی متقابل بازارهای سهام کشورهای منتخب در حال تو...

[ 27 ] - آزادی اقتصادی و فعالیت های کارآفرینانه نوآورانه

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیت های کارآفرینانه در 17 کشور نوآوری محور، طی سال های 2005 تا 2014، می باشد. در این پژوهش از داده های استاندارد آزادی اقتصادی موسسه فریزر، و داده های کارآفرینی دیده بان جهانی کارآفرینی، استفاده گردید و داده ها پانلی در محیط نرم افزار Ewies9 و Stata14، به روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته و حداقل مربعات معمولی تجزیه و تحلیل شد. نتایج...

[ 28 ] - Valuing Reduction of Risk of Mortality Due to Traffic Accidents

Background and Aim: The trade-off between monetary wealth and fatal safety risks is explained by the value of statistical life, an efficient tool widely used to evaluate projects and allocate appropriate resources for road safety. The objective of this study was to estimate the statistical significance of life in order to improve road safety in the city of Ardabil, Iran. Materials and Methods:...

[ 29 ] - The effect of wage growth caused by stock market liquidity on income inequality and poverty in developed and developed countries

One of the significant incentives of the investors to enter the capital market is to earn profits and finally increase wealth. However, one of the most important concerns of the investors while investing in the stock market is the liquidity of the stocks. Thus, the high liquidity of the stock market reduces the risk of non-liquidity of the stock, as well as reduces the cost of capital accumulat...

[ 30 ] - تاثیر توسعه بازار سهام بر دهک های بالا و پایین درآمدی

یکی از معضلات و چالش‌هایی که کشورهای توسعه یافته و خصوصاً کشورهای در حال توسعه با آن مواجه می‌باشند موضوع توزیع ناعادلانه درآمدها است. نابرابری درآمد‌ها به دلیل آثار زیان بار فروانی که بر اقتصاد و رشد اقتصادی تحمیل می‌کند عاملان اقتصادی و سیاست‌گذاران را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. از طرف دیگر توسعه بازار بورس در اقتصاد می‌تواند بستر مناسب برای جذب نقدینگی، پس‌اندازهای عاملان اقتصادی، تبدیل ا...