× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

جعفری, محمد

دانشگاه لرستان سینا

[ 1 ] - واکنش کشش های بلندمدت و کوتاه‌مدت پایه‌های مالیاتی به ادوار تجاری در ایران

In recent years, with increasing of international sanctions and oil revenues falling in Iran, more attention has paid to public spending and taxes as a source of government financing. In this regard, numerous studies have focused on the issue of taxation and its role in economic development. However, the most studies in Iran analyses the role of taxes on macroeconomic variables such as economic...

[ 2 ] - اثر متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی درکشورهای عضوD8 (مدل معادلات همزمان)

با گذشت زمان و گسترش نظریات اقتصادی متغیرهای جدیدی به‌عنوان عوامل مؤثر بر رشد مطرح می‌شوند. در این میان، نقش سرمایه و سرمایه‌گذاری در مدل‌های رشد از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مطالعه تلاش می‌شود تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با روش داده‌های ترکیبی (پانل) در دوره زمانی (2010-1995) در قالب مدل معادلات همزمان برای کشورهای عضو D8 مورد مطالعه قرار گیرد. مدل مورد مطالعه به‌صور...

[ 3 ] - بررسی اثرات سیاست‌های مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران: مدل‌های حالت- فضا

ارتباط بین سیاست‌های مـالی و رشـد اقتصـادی از دیربـاز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از این رو مطالعات نظری و تجربی متعددی در این زمینه انجام شده است. در این مطالعه جهت بررسی دقیق‌تر اثر سیاست‌های مالی دولت در اقتصاد ایران، با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های 1367 تا 1395 و استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری عامل-افزوده ‌شده (FAVAR) در ترکیب با روش‌های پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP)، اقتصا...

[ 4 ] - تأثیر غیرخطی جهانی ‌شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران: الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)

این مطالعه با توجه به نقش مهم جهانی ‌شدن اقتصادی در نابرابری درآمد کشورها، تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی جهانی ‌شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی سال‌های 1393-1358 بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم  (STR)استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی جهانی ‌شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد، نشان داده که جهانی ‌شدن اقتصادی در قالب یک ساختار دو...

[ 5 ] - سنجش عوامل مؤثر برشادمانی در کشورهای اسلامی

هدف اصلی مقاله حاضر سنجش عوامل مؤثر بر میزان شادمانی در 30 کشور اسلامی منتخب، طی دوره‌ی زمانی 2014-2007 است. به این منظور از متغیرهای درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، امید به زندگی و شاخص‌های محدودیت‌های مذهبی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج اصلی این مقاله حاکی از آنست که در کشورهای مورد مطالعه الف) با افزایش درآمد سرانه، شادی نیز افزایش می‌یابد. ب) بیکاری وتورم اثر ک...

[ 6 ] - رابطه فساد و اندازه دولت در کشورهای منتخب اسلامی؛ آزمون علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوت‌استراپ

این مطالعه رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در کشورهای اسلامی و در حال ‌توسعه گروه D8 را طی دورۀ زمانی 2000−2013 بررسی می‌کند. به این منظور از متغیرهای کنترل فساد (به‌عنوان شاخص اندازه‌گیری فساد) و نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی (به‌عنوان شاخص اندازه دولت) استفاده می‌شود. روش مقاله نیز براساس آزمون علیت پانلی ارائه‌شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی ‌بر رگرسیون‌های به ظاهر...

[ 7 ] - تحلیل عدم تقارن آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت تکانه‌های قیمتی نفت بر چرخه‌های تجاری ایران: کاربردی از رهیافت غیرخطی هم‌انباشتگی پنهان

چکیده شناسایی چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران، گویای تأثیرپذیری بالای این چرخه‌ها از تکانه‌های قیمتی نفت است. از طرفی شواهد تجربی نشان می‌دهد که آثار افزایش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت نیز همانند کشورهای واردکننده، به اندازه کاهش قیمت آن نیست. این مقاله سعی دارد آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت نامتقارن قیمت نفت را بر روی چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران طی دوره‌ی زمانی (1389-1350) بررسی کند. به این...

[ 8 ] - سازوکار اثرگذاری هم‌زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هم‌زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا است. برای تخمین الگو از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) در دوره زمانی 2016-2002 استفاده ‌شده است. نتایج نشان می‌دهند که حکمرانی خوب (میانگین وزنی شش شاخص) و مخارج دولتی دارای تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی هستند. تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی دوره گذشته و باز بودن تجارت بر رشد اقتصادی مثبت ...

[ 9 ] - تأثیر همزمان حکمرانی خوب واجزای مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا

چکیده: هدف این پژوهش بررسی تأثیر هم‌زمان حکمرانی خوب و اجزای مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا است. برای تخمین الگو از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته(GMM) در دوره زمانی 2017-2002 استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهند که حکمرانی خوب (میانگین وزنی شش شاخص) و مخارج دولتی دارای تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی هستند. تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی دوره گذشته و باز بودن تجارت بر ...

[ 10 ] - بررسی تاثیر تمرکز زدایی مالی بر رابطه بین اهرم مالی و گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در پی وقایع ناگوار و بحران های به وجود آمده در بورس های جهان به ویژه در سپتامبر 1997 و سپس افشای ماجرای ورلد کام، انرون، زیراکس و پارمالات در سطح جهان و سقوط شاخص های بورس تهران در سال 1383، موضوع شفافیت صورت های مالی به عنوان یک پدیده مورد لزوم اهمیت بیشتری را به خود اختصاص داد.لذا در تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرکز زدایی مالی بر رابطه بین اهرم مالی و گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته شد...