کاوه پرندین

مربی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری حسابداری

[ 1 ] - بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری مشروط

محافظه‌کاری با ساز و کار راهبری شرکتی رابطه نزدیکی داشته و هر دو نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه‌های نمایندگی در قرارداد‌ها ایفا می‌کند. محافظه‌کاری می‌تواند رفتار فرصت‌طلبانه مدیریت شرکت در گزارشگری مالی را محدود نماید. هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری مشروط می‌باشد. در این تحقیق از اطلاعات 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ب...

[ 2 ] - بررسی تطبیقی رویکرد های تسهیم هزینه در محاسبه بهای تمام شده خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان اردیبهشت شیراز به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت

روش هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) توانایی شناسایی دقیق هزینه ها جهت بهبود عملکرد سیستم و افزایش کارایی مراکز را دارد. هدف این مطالعه محاسبه بهای تمام شده خدمات رادیولوژی ارائه شده در سال 1391 به روش ABC و با رویکرد تسهیم هزینه متفاوت و نیز تعیین انحراف بهای تمام شده با تعرفه های مصوب می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی است، که پژوهشگر به بررسی و محاسبه بهای تمام شده تعداد 1077 کلیشه خدمت...

[ 3 ] - ارزیابی تأثیر سلامت نظام اداری بر تمکین مالیاتی ‫مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب شهر تهران

درآمدهای مالیاتی تنها منبع سالم جهت تأمین هزینه های حاکمیتی در کشورها هستند و به تبع آن نظام مالیاتی یک جزء بسیار مهم و   تأثیرگذار در فعالیت های اقتصادی محسوب می گردد. در این تحقیق، تأثیر سلامت نظام اداری بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران، معاونان و کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب شهر تهران و مؤدیان این...

[ 4 ] - تاثیر نوسانات نفت و ارز بر شاخص قیمت بازارسهام در ایران: رویکرد آزمون کرانه ها

با توجه به اهمیت بازار سهام و روند حرکت شاخص قیمت سهام، در این مطالعه تأثیر نوسانات نفت و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور در این پژوهش، از داده‌های فصلی مربوط به متغیرهای شاخص قیمت سهام، نرخ ارز در بازار غیررسمی و قیمت نفت در خلال سالهای 93-1370، و نیز به منظور محاسبه نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز از روش خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده، و در ادا...

[ 5 ] - بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری نامشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری نامشروط در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این تحقیق از اطلاعات 125 شرکت فعال در بازه زمانی 1388 الی 1392 استفاده گردیده است. در این تحقیق مولفه‌های مکانیزم راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای مستقل و محافظه‌کاری نامشروط به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ا...

[ 6 ] - بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‌های دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

امروزه، سرمایه فکری عامل اصلی سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت‌ها می باشد. در دنیای دانش محور کنونی، دارایی های دانشی و سرمایه فکری عامل اصلی سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت‌ها است. اهمیت سرمایه فکری و وجود شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت‌ها بر کسی پوشیده نیست. در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‌های دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

[ 7 ] - مطالعه ارزش اطلاعاتی مولفه های سود در دوران بحران مالی

پدیده بحران مالی در جهان پدیده ای نو نیست. ساختار اقتصاد یا مجموعه ای از اقتصاد ها ممکن است با بحران مالی مواجه شوند. با توجه به اینکه موضوع بحران مالی یکی از مهمترین موضوعها در اقتصاد می باشد، بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی ارزش اطلاعات مولفه های سود در دوران بحران مالی جهانی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی تحقیق از سال 1391 تا پایان 1396 می باشد که در مجم...

[ 8 ] - واکنش سرمایه گذاران نسبت به پایداری ذهنی و عینی اجزای سود در شرکت‌های مشکوک به درماندگی مالی

هدف این پژوهش، مطالعه واکنش سرمایه­گذاران نسبت به پایداری ذهنی و عینی اجزای سود در شرکت‌های مشکوک به درماندگی مالی طی یک دوره 11 ساله از سال 1386 تا 1396 با 1320 مشاهده در 120 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از الگوی معادلات هم‌زمان میشکین(1983) و مدل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم‌افزار ایویوز نسخه 10 استفاده‌شده است. یافته‌...

[ 9 ] - ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﭼﺎﺑﻜﻲ در ادارات امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

چابکی را توانایی یک سازمان برای واکنش سریع به نیازمندیهای بازار و نیازهای مشتریان تعریف کرده اند، چابکی یک سازمان نشان دهنده وجود معیار های موفقیت بلند مدت و پایدار سازمان است. با توجه به تغییرات روز مره در خدمات و وظایف سازمانها، تنها راه موفقیت در ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر چابک سازی سازمانها می باشد. سازمان چابک یک کسب وکار باسرعت، سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش به ...

[ 10 ] - مطالعه رفتار چسبندگی هزینه‌ها در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

رفتار هزینه به واکنش هزینه در برابر تغییرات در سطح فعالیت گفته می‌شود. به‌عبارتی، تغییر هزینه‌ها رابطه‌ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. چسبندگی هزینه‌ها به مفهوم آن است که هزینه‌ها هنگام افزایش فروش بالا رفته، اما در هنگام کاهش فروش، به همان میزان کاهش نمی‌یابند. هدف این پژوهش، بررسی تجربی چسبندگی هزینه‌های عملیاتی در شرکت‌های تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سه سطح شامل بها...