میکائیلی, وجیهه

[ 1 ] - ارزیابی ارتباط نرخ تورم و شکاف تولید در ایران

وضعیتی که در آن سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت بی‌رویه یا نامتناسب و به‌طور مداوم و به مرور زمان افزایش یابد وضعیت تورمی نامیده می‌شود. تورم همواره به‌عنوان یک معضل اقتصادی شناخته شده و برای کنترل آن راهکارهایی پیشنهاد شده است. یکی از این راه‌ها تولید می‌باشد. در مقاله‌ حاضر هدف بر این است تا به ارزیابی ارتباط متقابل نرخ تورم و شکاف تولید در اقتصاد ایران طی دوره‌ (1390- 1350) با استفاده از مدل خودرگ...

[ 2 ] - بیکاری، فرصت‌های شغلی و منحنی بوریج در استان‌های ایران با رویکرد داده‌های تابلویی

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه‌‌ بین نرخ بیکاری و نرخ فرصت‌های شغلی و همچنین بررسی رابطه بین تعداد افراد جویای ‌کار و تعداد فرصت‌های شغلی در استان‌های ایران است. به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال استخراج منحنی بوریج و تابع تطبیق در استان‌های ایران بوده است. منحنی بوریج، یک رابطة تعادلی است که جریان‌های ورودی و خروجی بیکاری را با هم برابر می‌کند و تابع تطبیق تعادل در بازار کار را توصیف می‌نماید ...