زینب برادران خانیان

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

[ 1 ] - اثرات نامتقارن تورم بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

تورم از دو بعد درآمدی (فرضیه تانزی) و هزینه‌‌ای (فرضیه پاتینکین) بر کسری بودجه مؤثر است. شناخت چگونگی اثر تورم بر کسری بودجه دولت می‌‌تواند زمینه را برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه فراهم کند. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تورم بر کسری بودجه ایران با استفاده از داده‌‌های فصلی، طی دوره 1393:4-1370:1 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رگرسیون کوانتایل در صدک‌‌های مختلف ...

[ 2 ] - تحلیل تجربی نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر رشد اقتصادی در ایران

رشد اقتصادی در هر کشوری شاخص پیشرفت آن کشور محسوب شده و از اهمیت خاصی در اقتصاد برخوردار است. در نتیجه، بررسی عوامل مؤثر بر آن برای اقتصاد هر کشور، به عنوان یکی از متغیرهای مهم تلقی می شود. اقتصاد مقاومتی به معنای مجموعه اصولی است که با رعایت آنها، حتی در شرایط تحریم می­توان شکوفایی اقتصاد کشور را حفظ نمود. بنابراین با توجه به اینکه بازار جهانی نفت و بازار نرخ ارز در ایران در طول تقریباً چهار ده...

[ 3 ] - اثر تکانه‌های قیمت نفت بر وضعیت تورم در اقتصاد ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

اقتصاد ایران مانند اکثر کشور­های صادرکننده نفت به دلیل وابستگی زیاد به این محصول نسبت به نوسانات قیمت نفت بشدت آسیب­پذیر است. همچنین به دلیل اهمیت درآمد­های نفتی در تولید ناخالص داخلی کشور­های صادرکننده نفت، نوسانات قیمت نفت و تغییر در میزان درآمد­های نفتی می­تواند موجب بی­ثباتی در متغیر­های کلان اقتصادی شده و وضعیت تورمی در این کشور­ها را دچار تغییر و تحول نماید. در این تحقیق، تکانه­های ساختار...

[ 4 ] - اثر تکانه‌های قیمت نفت بر وضعیت تورم در اقتصاد ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

اقتصاد ایران مانند اکثر کشور­های صادرکننده نفت به دلیل وابستگی زیاد به این محصول نسبت به نوسانات قیمت نفت بشدت آسیب­پذیر است. همچنین به دلیل اهمیت درآمد­های نفتی در تولید ناخالص داخلی کشور­های صادرکننده نفت، نوسانات قیمت نفت و تغییر در میزان درآمد­های نفتی می­تواند موجب بی­ثباتی در متغیر­های کلان اقتصادی شده و وضعیت تورمی در این کشور­ها را دچار تغییر و تحول نماید. در این تحقیق، تکانه­های ساختار...

[ 5 ] - اثرات نامتقارن درآمد‌های نفتی بر کسری بودجه دولت در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

درآمد­های نفتی و اتکای جوامع نفت­خیز به این منبع درآمدی به همراه نوسانات شدید قیمت نفت اثرات نامطلوب و زیان­بار اقتصادی فراوانی را به همراه داشته است. در دهه­های اخیر عمده منابع تأمین­کننده درآمد دولت در ایران، درآمد­های حاصل از فروش نفت بوده است. از این رو نوسانات قیمت نفت و تغییر در مقدار فروش آن همواره بودجه را دچار نوسان می­کند و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می­دهد. اگرچه کسری بودجه اندک و ...