اثر تکانه‌های قیمت نفت بر وضعیت تورم در اقتصاد ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

نویسندگان

چکیده

اقتصاد ایران مانند اکثر کشور­های صادرکننده نفت به دلیل وابستگی زیاد به این محصول نسبت به نوسانات قیمت نفت بشدت آسیب­پذیر است. همچنین به دلیل اهمیت درآمد­های نفتی در تولید ناخالص داخلی کشور­های صادرکننده نفت، نوسانات قیمت نفت و تغییر در میزان درآمد­های نفتی می­تواند موجب بی­ثباتی در متغیر­های کلان اقتصادی شده و وضعیت تورمی در این کشور­ها را دچار تغییر و تحول نماید. در این تحقیق، تکانه­های ساختاری  ناشی از قیمت نفت در اقتصاد ایران، با در نظر گرفتن متغیر­های قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و درجه باز بودن تجاری به عنوان متغیر مستقل و تورم به عنوان متغیر وابسته طی دوره 1393-1360 با رگرسیون کوانتایل در دهک­های مختلف بررسی شدند. نتایج حاصل از تخمین مدل در دهک­های مختلف نشاندهنده وجود یک رابطه مثبت بین تورم و نوسانات قیمت نفت می­باشد. همچنین اثر تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و نقدینگی بر تورم به ترتیب منفی، منفی و مثبت بوده است که منفی بودن تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجاری حاکی از این است که این دو متغیر به کاهش تورم در کشور طی دوره مورد بررسی کمک کرده­اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر تکانه‌های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام رهیافت SVAR

بازارهای مالی یکی از اساسی‌ترین بازارهای هر کشور محسوب می­شود که از سایر بخش­های اقتصادی از جمله قیمت نفت و نرخ ارز واقعی تأثیر می­پذیرد در این مقاله رابطه بین تکانه‌های قیمت نفت با شاخص قیمت بازار سهام در دوره زمانی فروردین 1370 تا اسفند ماه 1390 بررسی می­شود. برای این منظور از روش خودبازگشت برداری ساختاری SVAR استفاده می­گردد که در آن از متغیر‌های بازدهی سهام، نرخ ارز واقعی وتولید ناخالص ملی ...

متن کامل

بررسی اثر تکانه‌های قیمت نفت برعملکرد بازار سهام ایران

رابطه بین تغییرات قیمت واقعی نفت و بازده سهام به عنوان تعامل بین بازارهای مالی حائز اهمیت فراوان می‌‌باشد. هدف این پژوهشبررسیآثار متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره ، نرخ تورم و شاخص تولیدات صنعتی بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1367 تا 1396 به صورت سالانه است. این رابطه با روش رگرسیون چندکی بین بازده شاخص سهام و متغیرهای کلان اقتصادی ارزیابی شده است.  طبق نتایج تغییر نرخ بهره تأثیری من...

متن کامل

تأثیر تکانه‌های قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران

اقتصاد ایران، مانند اکثر کشورهای صادرکننده نفت، با سهم عمده دولت در فعالیت‌های اقتصادی، تنیدگی سیاست‌های پولی و مالی و تحرک کم بخش تولید مواجه می‌باشد. لذا تغییرات ناگهانی قیمت نفت، تأثیرات معناداری بر تولید، تورم و حجم پول در کشور دارد. در این تحقیق با الگوی پیشنهادی کو و پرون (2007)، تکانه‌های ساختاری اقتصاد ایران ناشی از قیمت برون‌زای نفت، با در نظر گرفتن متغیرهای تولید، تورم و حجم پول به عن...

متن کامل

اثرات نامتقارن درآمد‌های نفتی بر کسری بودجه دولت در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

درآمد­های نفتی و اتکای جوامع نفت­خیز به این منبع درآمدی به همراه نوسانات شدید قیمت نفت اثرات نامطلوب و زیان­بار اقتصادی فراوانی را به همراه داشته است. در دهه­های اخیر عمده منابع تأمین­کننده درآمد دولت در ایران، درآمد­های حاصل از فروش نفت بوده است. از این رو نوسانات قیمت نفت و تغییر در مقدار فروش آن همواره بودجه را دچار نوسان می­کند و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می­دهد. اگرچه کسری بودجه اندک و ...

متن کامل

اثر فساد بر توسعه انسانی (مدل رگرسیون کوانتایل)

شاخص توسعه انسانی، ابزاری مورد قبول عموم برای اندازه گیری سطح رفاه می باشد. عوامل متعددی بر شاخص توسعه انسانی موثرند. یکی از این عوامل، فساد می باشد. از این‌رو در پژوهش حاضر، با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، تاثیر فساد بر شاخص توسعه انسانی در ایران و کشورهای منتخب منطقه در بازه زمانی 2017-2004 مطالعه شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که در سطح معناداری 5 درصد، شاخص ادراک فساد تاثیر منفی ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 10

صفحات  171- 191

تاریخ انتشار 2018-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021