فریبا عثمانی

[ 1 ] - تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران

بیمه یک نیاز اساسی در جهت پیشرفت اقتصادی جامعه است و بیمه عمر به‌عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت از مهم‌ترین انواع رشته‌های صنعت بیمه است که لازم است کشورها تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام دهند. هدف اصلی این تحقیق تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران، طی سال‌های (1392-1365) است. عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر، درآمد سرانه اسمی، امید به زندگی، نرخ باسوادی، توسعه مالی،...

[ 2 ] - اثر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران

در این مقاله، ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی طی دوره 1396-1360 و با روش حداقل مربعات معمولی بررسی شده است. در این مقاله رابطه بین رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هزینه‌های دولت و شاخص حقوق مالکیت فکری بررسی شده است، و نتایج حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین رشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباط...

نویسندگان همکار