بررسی رابطه بین قدرت یونی و هدایت الکتریکی در محلول خاک‌های شور

نویسندگان

  • علی طویلی
  • محمد جعفری
  • محمدعلی زارع چاهوکی
  • مرجان شفیع زاده نصرآبادی
چکیده

به منظور بررسی وضعیت تغذیه‌ای گیاه در ارتباط با عناصر موجود در خاک و همچنین ارزیابی سمیت املاح موجود در خاک‌های شور بهتر است از فعالیت به جای غلظت استفاده شود. بدست آوردن فعالیت یک عنصر نیازمند اندازه‌گیری کلیه کاتیون‌ها و آنیون‌های غالب محلول خاک است. این کار مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است. ایجاد رابطه بین هدایت الکتریکی و قدرت یونی عصاره خاک می‌تواند تعیین قدرت یونی را آسان سازد. بدین منظور این پژوهش برای بررسی رابطه مذکور در یک خاک شور و سدیمی در منطقه حوض سلطان قم انجام شد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 40 نمونه خاک از قبیل بافت، اسیدیته، هدایت الکتریکی، رطوبت اشباع، گچ، آهک و کاتیون‌های سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و آنیون‌های کلر، کربنات، بی‌کربنات و سولفات اندازه‌گیری گردید. سپس با استفاده ازرابطه قدرت یونی نمونه‌های خاک تعیین شد. نتایج نشان می‌دهد که هدایت الکتریکی خاک‌های مورد مطالعه از 90/12 تا 40/146 دسی‌زیمنس بر متر و اسیدیته نیز بین 20/8 تا 9/8 تغییر می‌کند. رابطه بین هدایت الکتریکی و قدرت یونی محلول خاک نمایی بوده و 92 درصد تغییرات قدرت یونی به میزان هدایت الکتریکی وابسته است. همچنین رابطه معنی‌داری (با ضریب 92/0) بین قدرت یونی خاک و قدرت یونی تخمینی بدست آمده از معادله Jurinak و Griffin (1973) وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه بین قدرت یونی و هدایت الکتریکی در محلول خاک های شور

به منظور بررسی وضعیت تغذیه ای گیاه در ارتباط با عناصر موجود در خاک و همچنین ارزیابی سمیت املاح موجود در خاک های شور بهتر است از فعالیت به جای غلظت استفاده شود. بدست آوردن فعالیت یک عنصر نیازمند اندازه گیری کلیه کاتیون ها و آنیون های غالب محلول خاک است. این کار مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است. ایجاد رابطه بین هدایت الکتریکی و قدرت یونی عصاره خاک می تواند تعیین قدرت یونی را آسان سازد. بدین منظور...

متن کامل

رابطه هدایت الکتریکی عصاره اشباع و غلظت کل املاح محلول درخاکهای متاثر از نمک ایران

در این بررسی روابط میان هدایت الکتریکی (EC) ‘ غلظت کل املاح محلول (TSS) و غلظت یون کلراید درخاکهای متاثر ازنمک کشور مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور 96 نمونه خاک از نقاط مختلف کشور جمع آوری و درعصاره اشباع آنها PH ‘ EC و غلظت کلسیم + منیزیم ‘ سدیم ‘ پتاسیم و کلراید اندازه گیری گردید. رابطه زیر برای برآورد TSSاز Eceبا استفاده ازداده های 96 نمونه خاک به دست آمد. Log TSS(mmole1-1)=1/0379+1/0222l...

متن کامل

رابطه قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع با دیگر شاخص های شوری در برخی خاک های متأثر از نمک استان گلستان

سابقه و هدف: تخمین زده می‌شود که 350 هزار هکتار از خاک‌های استان گلستان دارای درجات مختلف شوری باشند. باوجود کاربرد فزاینده سنجنده‌های شوری جهت برآورد غلظت نمک در سطح مزرعه، هنوز هم تجزیه آزمایشگاهی عصاره‌های آبی خاک معمول‌ترین روش ارزیابی میزان شوری و خطرات بالقوه ناشی از آن می‌باشد. شوری بسته به روش و هدف اندازه‌گیری به طرق مختلفی بیان می‌شود. قابلیت هدایت الکتریکی(EC)، کل نمک‌های محلول(TSS)،...

متن کامل

رابطه هدایت الکتریکی عصاره اشباع و غلظت کل املاح محلول درخاکهای متاثر از نمک ایران

در این بررسی روابط میان هدایت الکتریکی (ec) ‘ غلظت کل املاح محلول (tss) و غلظت یون کلراید درخاکهای متاثر ازنمک کشور مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور 96 نمونه خاک از نقاط مختلف کشور جمع آوری و درعصاره اشباع آنها ph ‘ ec و غلظت کلسیم + منیزیم ‘ سدیم ‘ پتاسیم و کلراید اندازه گیری گردید. رابطه زیر برای برآورد tssاز eceبا استفاده ازداده های 96 نمونه خاک به دست آمد. log tss(mmole1-1)=1/0379+1/0222l...

متن کامل

Adaptation of Ant Clustering Parameters using CLA-PSO

يا هچروم يدنب هشوخ متيروگلا ياراد پ ا ار يددعتم ياهرتم هلمج زا ،نتشادرب هب طوبرم ياهرتماراپ نتشاذگ اه هداد ديد عاعش ، يم هك دشاب ريثات و دنراد متيروگلا ييارگمه و دركلمع رد يدايز اطخ و شيامزآ تروص هب لاومعم نييعت يم رگ د دن . شور هلاقم نيا رد ي رب ينتبم CLA-PSO 1 ي هتسسگ لدم كي هك PSO دشاب يم يارب قيبطت كيتاموتا پ ياهرتمارا يا هچروم يدنب هشوخ يم داهنشيپ ددرگ . روظنم هب گلا ساسا رب هك د...

متن کامل

هم‌دماهای جذب سطحی و رهاسازی بور روی کلسایت: اثر قدرت یونی و pH محلول

به‌ منظور تبیین نقش کلسایت در رفتار شیمیایی بور در خاک‌های آهکی، جذب ‌سطحی و رهاسازی بور روی کلسایت در چهار نسبت فاز جامد به محلول، در سه سطح قدرت‌ یونی و در محدودة pH 5/7 تا 5/11 بررسی شد. داده‌های آزمایشی نشان داد جذب سطحی بور با افزایش نسبت فاز جامد به محلول و با افزایش غلظت تعادلی بور افزایش می‌یابد. همچنین افزایش قدرت‌ یونی موجب افزایش جذب‌ سطحی بور شد که احتمالاً ناشی از مکانیزم جذب‌ سطحی ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2-38  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2008-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023