بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان 92-1391

نویسندگان

  • معصومه اسماعیلی کارشناس تکنولوژی آموزشی دانشگاه اصفهان، ایران
  • هدایت الله داورپناه کارشناس تکنولوژی آموزشی دانشگاه اصفهان، ایران
چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 92-1391 است که از میان آن‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی تعداد 300 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته که دارای سؤال‌هایی مربوط به متغیرهای پژوهش است و روایی و پایایی آن تأیید شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که بین استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک و سلامت اجتماعی دانشجویان رابطه معنادار معکوس وجود دارد. همچنین از بین زیر مقیاس‌های سلامت اجتماعی، زیر مقیاس‌های انسجام اجتماعی – پذیرش اجتماعی- انطباق اجتماعی و شکوفایی اجتماعی رابطه منفی معناداری با استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک داشتند و تنها زیر مقیاس مشارکت اجتماعی رابطه مثبت معناداری با استفاده از شبکه فیس‌بوک داشته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان ۹۲-۱۳۹۱

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 92-1391 است که از میان آن ها با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد 300 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته که دارای سؤال هایی مربوط به متغیرهای پژ...

متن کامل

رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی و مهارت اجتماعی دانشجویان

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی با مهارت‌های اجتماعی دانشجویان انجام شد. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر نوع روش، یک پژوهش هبستگی بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه در این پژوهش، با استفا...

متن کامل

ارزیابی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی و سرمایه اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج)

هدف این مقاله، ارزیابی رابطه بین استفاده از شبکه­ های اجتماعی اینترنتی و سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه یاسوج می­ باشد. این مقاله پژوهشی با اتکا به چارچوبی تلفیقی و با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. بر اساس فرمول لین، حجم نمونه 400 نفر محاسبه شده که با روش نمونه­ گیری تصادفی از نوع طبقه­ ای­ چند­مرحله­ ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ ها، پرسش­ نامه­ ترکیبی محقق­ساخته و دیگران­ ساخته...

متن کامل

تحلیل رابطه بین مصرف رسانه‌ای و میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

  تحقیق حاضر به بررسی اعتماد اجتماعی و مصرف رسانه­ای به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان می‌پردازد. اعتماد اجتماعی یکی از مهم­ترین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی به شمار می‌رود. ویژگی‌های تاریخی و اجتماعی جامعه مورد بررسی و نیز وجود خرده فرهنگ‌های مختلف که از جمله نتایج آن خاص‌گرایی و کاهش اعتماد اجتماعی به غریبه‌هاست، مطالعه اعتماد اجتماعی در این جامعه ر...

متن کامل

تبیین رابطه استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک‌ با هویت جنسیتی دانشجویان دانشگاه اصفهان

رسانه­های نوین و در رأس آن­ها اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی با دگرگونی در مفاهیم زمان و مکان، تغییر در اشکال نوین ارتباطی و ایجاد مراجع نوین هویت، موجب پیدایش ذهنیت­های ناپایدار و هویت­های تازه شده‌اند. بنابراین، پژوهش حاضر درصدد مطالعه تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر هویت جنسیتی دانشجویان است. مقاله حاضر به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسش­نامه اینترنتی محقق­ساخته در بین دانشجویان کاربر شبکه...

متن کامل

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی، مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

Within the framework of a country's development and besides the other types of capitals (natural, human and material), social capital could be regarded as both the input and output of development. In the economy of the underdeveloped countries, social capital has been called as the missing link of development. Due to the impact of social capital on the different aspects of human lives and their...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 27  شماره 1

صفحات  143- 156

تاریخ انتشار 2016-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023