بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و موفقیت مالی

نویسندگان

  • رضا تهرانی استادیار دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران
  • سعید باجلان دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

     این مقاله با استفاده از اطلاعات مالی کلیه‌ی شرکت های فعّال در بورس که اطلاعات مالی آن‌ها  برای سال های 1380 تا 1383 موجود است، به بررسی عواملی می پردازد که می تواند  شرکت های موفق را از لحاظ مالی از شرکت های ناموفق متمایز کند. موفقیت مالی بر اساس دو معیار ارزیابی عملکرد، نسبت شارپ و ضریب آلفای جنسن، اندازه گیری شده است. نه ویژگی مالی شرکت ها که با توجه به تحقیقات صورت گرفته در سایر بورس های دنیا با موفقیت مالی یک شرکت ارتباط معنی داری دارند به عنوان معیارهای بالقوّه در تعیین موفقیت یا عدم موفقیت شرکت در نظر گرفته شده است. برای آزمایش نتایج تحقیق به پیش بینی عملکرد مالی شرکت های فعّال در بورس برای سال 1384 پرداخته شده است. جهت  کمّی و قابل مقایسه کردن عملکرد پیش بینی شده و عملکرد واقعی شرکت ها در این سال از یک تابع منطقی صفر و یک استفاده شده است. نتایج حاکی از این امر است که شرکت های بزرگی که سود آوری خوبی دارند و از لحاظ مدیریت کارای سرمایه در گردش با مشکل خاصی روبه رو نیستند، نسبت به سایر شرکت ها از لحاظ مالی موفق تر عمل می کنند. هم چنین نتایج نشان دهنده‌ی قدرت نسبتاً بالای عوامل شناسایی شده در پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها می باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر ویژگی های شرکت بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجوه نقد شرکتها

با توجه به اهمیت نگهداشت وجوه نقد و مقایسه پذیری صورت های مالی در بازار سرمایه، این تحقیق در پی بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی نگهداشت وجوه نقد شرکتها صورت گرفته است. ویژگی های شرکت شامل محدودیت تآمین مالی،کیفیت گزارشگری مالی و تمرکز مالکیت می باشد. در این راستا برای رسیدن به اهداف تحقیق ،دوره زمانی 1391 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفته شد. در این تحقیق از رگرس...

متن کامل

رابطه بین نرخ مؤثر مالیات و ویژگی های شرکت ها

نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها نقش ارزنده ای در تعیین سیاست های مالی و مالیاتی شرکت ها، قانون گذاران و تحلیل گران ایفاء می کند. در این راستا تعیین نرخ مؤثر مالیاتی یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در حوزه مالیات هر کشور می باشد؛ زیرا با بررسی و محاسبه علمی آن، امکان افزایش عدالت مالیاتی و بررسی دقیق فشار مالیاتی بر مؤدیان فراهم می شود. هدف اصلی این مقاله، سنجش نرخ مؤثر مالیات در وهله اول و بررسی ر...

متن کامل

بررسی رابطه بین روش های تأمین مالی (منابع برون سازمانی) و موفقیت و عدم موفقیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شرکت ها برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری سودآوردر دسترس، تسویه بدهی های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی نیاز دارند. توانایی شرکت ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم گیری صحیح در این خصوص از عواملاصلی موفقیت شرکت به شمار می رود. از این رو این تحقیق با هدف بررسی و شناخت ارتباط بین روش های تأمین مالی (افزایش سرمایه و وام بانکی) با موفقیت و عدم موفقیت شرک...

متن کامل

رابطه انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شرکت ها

این تحقیق به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست‏های مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏پردازد. انعطاف پذیری مالی از طریق پنج متغیر فرصت‏های رشد، نسبت سودآوری، نرخ موثر مالیاتی، شکاف قیمتی و شدت نقدینگی دارایی‏ها و سیاست‏های مالی نیز از طریق توزیع سود نقدی، اهرم مالی و نگهداشت وجوه نقد اندازه گیری گردید.نتایج آزمون‏ها با استفاده از اطلاعات شرکت‏های پذیرفته شده در بورس...

متن کامل

ویژگی های شخصیتی، هوش مالی مدیران و عملکرد شرکت

هدف: ویژگی‌های ذاتی مانند ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های اکتسابی مانند هوش مالی مدیران می‌تواند رفتار و نوع تصمیمات آنان را در سازمان تحت الشعاع قرار داده و به تبع عملکرد مالی را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش، تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن اثر تعدیل‌گری هوش مالی مدیران بررسی شده است. روش: ویژگی‌های شخصیتی مدیران از طریق پنج مؤلفه روان‌رنجورگرایی، برون‌گرایی...

متن کامل

بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت

کمیتۀ حسابرسی به عنوان بخش مهمی از نظام حاکمیت شرکتی می تواند موجب بهبود فرایند گزارشگری مالی و عملکرد شرکت شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های کمیتۀ حسابرسی (تخصص مالی، استقلال و اندازه) و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش عملکرد شرکت با استفاده از معیارهای q توبین و بازده دارایی ها اندازه گیری شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل 132 شرکت و...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 33

صفحات  77- 102

تاریخ انتشار 2009-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023