بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت جهادی با اقتصاد مقاومتی

نویسندگان

  • داود حسین‌پور دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
  • رامین صدیقی کارشناس ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)
چکیده مقاله:

تأکید رهبر انقلاب بر مقوله‌های اقتصاد مقاومتی، مدیریت جهادی و دانش‌بنیان کردن اقتصاد در سالیان اخیر به روشنی حکایت از اهمیت حیاتی این مباحث در مسیر حرکت انقلاب دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت جهادی با اقتصاد مقاومتی می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی می‌باشد. در این پژوهش مدیریت دانش و مدیریت جهادی را به عنوان متغیرهای مستقل و اقتصاد مقاومتی را به عنوان متغیر وابسته بررسی کردیم. ابعاد مدیریت جهادی، مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی، با استفاده از مبانی نظری موجود انتخاب شده و از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات که در میان 60 نفر از کارآفرینان و صنعتگران شهرک صنعتی پروفسور هشترودی، واقع در شهرستان هشترود توزیع شده، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. خروجی‌های تحلیل نشان می‌دهد که مدیریت دانش و مدیریت جهادی با اقتصاد مقاومتی دارای رابطه مثبت و معناداری می‌باشد. همچنین مدیریت جهادی، با فراگردهای اصلی احساس مسئولیت، رعایت تقوا، فرهنگ کاری و وجدان کاری، همبستگی بالاتری را با اقتصاد مقاومتی در مقایسه با مدیریت دانش از خود نشان داد. با توجه به نتایج پژوهش فرضیه‌های اصلی و فرعی پژوهش تأیید شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه مدیریت جهادی و استراتژی‌های اقتصاد مقاومتی

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مدیریت جهادی و استراتژی های اقتصاد مقاومتی انجام شده است. نتایج نشان داد که از بین ابعاد مدیریت جهادی که شامل مدیریت خدامحوری، نهادینه کردن اخلاق و ارزش­های دینی، قناعت و توجه به بیت­المال، مدیریت مشارکت­پذیر، سخت­کوشی و خستگی­ناپذیری، خودباوری و انعطاف­پذیری و تشکیلات بود، در معادله رگرسیون با تحلیل مسیر معنی­دار بود. بدین معنی که حداقل یکی از متغیرهای مستقل...

متن کامل

بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش

در عصر ارتباطات و فناوری، دانش به‌مثابه منبع حیاتی سازمان‌ها در عرصه رقابت و عاملی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار محسوب می‌گردد. همگام با گذر از اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر دانش، سازمان‌ها نیز خود را بر آن داشته‌اند تا با تکیه بر دانش و اطلاعات و استفاده از آن در فراگرد ارایه محصولات،کیفیت محصولات خود را افزایش دهند. در همین امتداد، این مقاله به بررسی ارتباط بین اقتصاد مقاومتی،گ...

متن کامل

رابطه مدیریت جهادی و استراتژی های اقتصاد مقاومتی

جمهوری اسلامی ایران همانند سایر نظام­های حکومتی دارای عناصر و مؤلفه­هایی است که آن را از سایر نظام­ها متمایز کرده و اهداف عالیه آن، بر مبنای مؤلفه­ها تعریف شده است. از جمله این خصوصیّات می­توان به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که هجمه و تحریم­های یک­جانبه غرب علیه کشورمان در سالیان گذشته ضرورت اجرایی شدن این موضوع را در سرتاسر کشور، سازمان­ها و نهادها فراهم آورده است. تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب، ام...

متن کامل

بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش

در عصر ارتباطات و فناوری، دانش به مثابه منبع حیاتی سازمان ها در عرصه رقابت و عاملی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار محسوب می گردد. همگام با گذر از اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر دانش، سازمان ها نیز خود را بر آن داشته اند تا با تکیه بر دانش و اطلاعات و استفاده از آن در فراگرد ارایه محصولات،کیفیت محصولات خود را افزایش دهند. در همین امتداد، این مقاله به بررسی ارتباط بین اقتصاد مقاومتی،گ...

متن کامل

تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده از راهبرد مدیریت جهادی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان)

این مقاله با هدف بررسی تأثیر مثبت و معنی‌دار مدیریت جهادی بر تحقق اقتصاد مقاومتی، که راهبردی مناسب برای پاسخگویی به این مشکلات است، تدوین شد. در این پژوهش متناسب با نیاز روز (اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل) و مسائل مدیریتی کشور (مدیریت جهادی)، تحقیقی پیرامون مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی (توصیفی_پیمایشی) در سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان متشکل از یک نمونه 70 نفره (مدیران و نخبگان)، که با استفاد...

متن کامل

ضرورت تغییر در سبک زندگی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده‌سازی مدیریت جهادی در جامعه اسلامی

مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک زندگی اسلامی-ایرانی با اقتصاد مقاومتی و مدل­مفهومی آن جهت زندگی مطلوب اجتماعی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه تمام اساتید تمام­وقت علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز می­باشد، که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر روش نمونه­گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که سنجش بررسی تأثیر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1397  شماره 34

صفحات  25- 41

تاریخ انتشار 2018-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023