بررسی رابطۀ بین ابعاد خودکارآمدی‌ فرزندان با سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده

نویسندگان

  • فریده یوسفی دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز ، ایران
  • مریم درفشان دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز ، ایران
چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، پیش‌بینی ابعاد خودکارآمدی (تحصیلی، اجتماعی و عاطفی) دانش‌آموزان بر اساس سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده است. بدین‌منظور، 398 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهر شیراز به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار سنجش ابعاد خودکارآمدی‌، مقیاس خودکارآمدی موریس و ابزار سنجش سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مقیاس‌های محقق‌ساخته است. برای تعیین روایی همۀ ابزار‌ها از روایی سازه و روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده و پایایی آن‌ها با استفاده از ضرایب آلفا‌ی کرونباخ و کودر‌ ـ ‌ریچاردسون محاسبه شده است. در این پژوهش که از نوع همبستگی است، داده‌ها با استفاده از روش آماری رگرسیون چندگانه به شیوۀ همزمان تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد کالای فرهنگی، خودکارآمدی تحصیلی را و رفتارهای فرهنگی، خودکارآمدی اجتماعی را به‌طور مثبت و معناداری می‌توانند پیش‌بینی کنند. و کالای فرهنگی و رفتارهای فرهنگی به‌طور مثبت و معنادار و اعتماد به‌صورت منفی و معناداری می‌توانند خودکارآمدی عاطفی را پیش‌بینی کنند. نتیجه‌گیری اساسی پژوهش حاضر این است که والدین و مدرسه‌ها با افزایش میزان کالای فرهنگی به‌عنوان بعدی از سرمایۀ فرهنگی، خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان را می‌توانند افزایش دهند. خانواده‌ها و مدارس با تشویق رفتارهای فرهنگی، به خودکارآمدی اجتماعی دانش‌آموزان می‌توانند کمک کنند و با افزایش دسترسی دانش‌آموزان به کالاهای فرهنگی و تشویق آنان به انجام رفتارهای فرهنگی، خودکارآمدی عاطفی آنان را می‌توانند ارتقاء بخشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش سرمایههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده در موفقیت داوطلبان آزمون سراسری، دکترسیدمرتضی نوربخش

هدف این مقاله، بررسی تحلیل جامعه­شناختی جایگاه و نقش خانواده در موفقیت داوطلبان آزمون سراسری است. فرضیة اصلی این تحقیق، به دنبال بررسی نقش سرمایة فرهنگی، سرمایة اجتماعی و سرمایة اقتصادی خانواده در موفقیت داوطلبان آزمون سراسری است. جامعة آماری، دانشجویان پذیرفته ­شدة رشته­های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رشتة برق و رشتة حقوق دانشگاه تهران در سال تحصیلی 84-1383 هستند و حجم نمونة مورد نظر 150 ن...

متن کامل

بررسی نقش واسطه‌گری عزّت نفس در رابطۀ بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و بهزیستی معنوی

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش واسطه‌گری عزّت نفس در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و بهزیستی معنوی انجام شد. روش: شرکت‌کنندگان این پژوهش شامل 346 نفر(192 دختر و 154 پسر) از دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 94-1393 دانشگاه شیراز بودند که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیّرهای پژوهش، هر یک از شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های الگوهای ارتباطی خانواده(کوئرنر و فیتزپاتریک، 20...

متن کامل

بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی با ترس از جرم بین سالمندان شهر شیراز

در این پژوهش، رابطۀ ترس از جرم بین سالمندان شهر شیراز و برخی متغیرهای مؤثر بر آن نظیر سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی بررسی شده است. پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام شده و نمونۀ پژوهش 330 نفر بوده است که از بین افراد 65 سال به بالا در شهر شیراز به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شده است. داده‌های موردنیاز ازطریق پرسش‌نامه جمع‌‎آوری شده‌اند. با استفاده از نرم‌افزارهای آماری در دو بخش توصی...

متن کامل

ارزیابی مدل ساختاری رابطه عملکرد خانواده و بدرفتاری والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان: نقش میانجی کفایت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی

مقدمه: پیشرفت تحصیلی به دلیل پیامد‌ها و اثرات فردی و اجتماعی، همواره جزء اصلی‌ترین سازه‌های مورد توجه بوده است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی مدل ساختاری رابطه عملکرد خانواده و بدرفتاری والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان: نقش میانجی کفایت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی در سال تحصیلی 95-94 در شهر اصفهان صورت گرفت. روش‌ها: دراین مطالعه توصیفی همبستگی 540 نفر از نوجوانان مقطع دبیرستان شهر اصفهان در سال تح...

متن کامل

بررسی رابطۀ بین شایستگی‌های اخلاقی- اسلامی با ابعاد بی‌تفاوتی سازمانی

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین شایستگی‌های اخلاقی- اسلامی و ابعاد بی‌تفاوتی سازمانی در دانشگاه ایلام انجام شده است. روش: روش این تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع تحقیات میدانی بوده که به شیوۀ کمّی انجام شده است. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامۀ استاندارد مشتمل بر 45 سؤال در دو بخش سؤالات شایستگی اخلاقی- اسلامی و بی‌تفاوتی سازمانی بودهاست. برای آزمون پایایی ابزار تحقیق، تعداد30 پرسشنا...

متن کامل

فراتحلیلِ رابطۀ بین هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با خودکارآمدی

در این پژوهش که با بهره­ گیری از روش فراتحلیل انجام­ گرفته، به ترکیب عددی نتایج پژوهش­ های انجام شده در ایران در زمینۀ رابطۀ بین هوش هیجانی و مؤلفه­ های آن با خودکارآمدی افراد پرداخته شده است. جامعۀ آماری فراتحلیل، پژوهش‌های در دسترس مرتبط با رابطۀ هوش هیجانی و مؤلفه­ های آن با خودکارآمدی در داخل کشور است که در بین سال‌های 1386 تا 1396 منتشر شده­ اند. براساس ملاک­ های تعریف شدۀ ورود و خروج پژوه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 28  شماره 2

صفحات  91- 114

تاریخ انتشار 2017-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023