بررسی ریخت شناسی برگ در پایه های نر و ماده گونه بنه (Pistacia atlantica Desf) در جنگل های ارسباران

نویسندگان

چکیده

در گیاهان دو¬پایه، مانند بنه (Pistacia atlantica Desf)، تشخیص پایه‌های نر و ماده از یکدیگر بدون اندام-های زایشی مانند گل دشوار است. در این مطالعه برای شناسایی گیاهان نر و ماده از تفاوت¬های ریخت‌شناسی 180 برگ از 60 پایه درختی این گونه از جنگل¬های ارسباران واقع در شمال¬غرب ایران استفاده شد. چندین صفات ماکرومورفولوژیک کمی و کیفی مقایسه شدند، نتایج حاصل از واکاوی داده‌های ریخت‌شناسی نشان می¬دهد که صفات طول برگ، سطح برگ، عرض برگ، عرض برگچه انتهایی، وجود جفت برگچه‌های متقابل و متناوب و برگچه‌های سه تایی در پایه¬های نر و ماده به¬طور معنی¬داری متفاوت است. آنالیز تشخیص نیز 6/70 درصد صحت شناسایی و جداسازی پایه¬ها را با استفاده از صفات ریخت‌شناسی تایید کرد. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که ویژگی‌های ریخت‌شناسی اندام‌های رویشی مانند برگ برای تفکیک گیاهان نر و ماده، قبل از پیدایش اندام¬های زایشی می تواند مفید باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ریخت شناسی برگ در پایه های نر و ماده گونه بنه (pistacia atlantica desf) در جنگل های ارسباران

در گیاهان دو¬پایه، مانند بنه (pistacia atlantica desf)، تشخیص پایه های نر و ماده از یکدیگر بدون اندام-های زایشی مانند گل دشوار است. در این مطالعه برای شناسایی گیاهان نر و ماده از تفاوت¬های ریخت شناسی 180 برگ از 60 پایه درختی این گونه از جنگل¬های ارسباران واقع در شمال¬غرب ایران استفاده شد. چندین صفات ماکرومورفولوژیک کمی و کیفی مقایسه شدند، نتایج حاصل از واکاوی داده های ریخت شناسی نشان می¬دهد که ...

متن کامل

کارایی دو روش LTS و LIS در برآورد تعداد در هکتار درختان بنه (Pistacia atlantica Desf.) در جنگل های زاگرس

تعداد در هکتار در یک جامعه جنگلی بیانگر وضعیت موجود بوده و پایش آن، در ارزیابی تغییرات توده های جنگلی بسیار اهمیت دارد. از طرف دیگر، کاربرد روشهای فاصله ای در برآورد تراکم در جنگل، به ویژه جنگلهای تنک، گسترش فراوان یافته است. بنابراین این پژوهش با هدف معرفی و مقایسه دو روش مهم LTS و LIS در برآورد تعداد در هکتار درختان بنه در جنگلهای زاگرس انجام شد. بخشی از جنگل تحقیقاتی بنه در استان فارس با مسا...

متن کامل

پاسخ درختان بنه (.pistacia atlantica desf) به برداشت سقز

سابقه و هدف: درختان بنه بدلیل برداشت شیره سقز و اهمیت آن در تامین معیشت جنگل نشینان ناحیه زاگرس، از اهمیت اقتصادی-اجتماعی ویژه ای برخوردار می باشند. هدف این پژوهش بررسی پاسخ درختان بنه به برداشت شیره سقز بوده و شاخص های زیست سنجی این گونه (قطر یقه، ارتفاع کل، ارتفاع تنه، نسبت ارتفاع تنه به ارتفاع کل، ارتفاع تاج و سطح تاج) به عنوان نمایه در این ارزیابی به کار گرفته شده است. مواد و روش ها: برای ا...

متن کامل

روش های مناسب در تحلیل الگوی مکانی درختزارهای ناهمگن بنه (.Pistacia atlantica Desf) در زاگرس

Spatial pattern of trees in forests reveals how trees interact with each other and their environment. Spatial structure of trees in forest ecosystems is affected by environmental heterogeneity that leads to their heterogeneous distribution. This study was aimed to investigate the appropriate methods to analyze spatial pattern of heterogeneous wild pistachio woodlands in Zagros, Iran. A 40-ha pu...

متن کامل

فنولوژی بنه . pistacia atlantica desf subsp. mutica (f. & m.) rech در جنگل های خلخال

در این مطالعه خصوصیات فنولوژیکی گونه پسته وحشی در دو منطقه از جنگلهای شهرستان خلخال (مزرعه و کندرق) در دو محدوده ارتفاعی (1450 متر و 1650 متر از سطح دریا) و در جهت جنوبی از سال 1380 تا 1382 مورد بررسی قرار گرفت. برای این مطالعه 30 اصله درخت در هر منطقه انتخاب و کدگذاری شدند. از ابتدای فروردین هر سال (شروع فصل رویش) تا موقع خزان کامل هر 7 تا 10 روز یکبار اطلاعات فنولوژیکی درختان ثبت گردید. خصوصی...

متن کامل

مقایسه روش‌های نمونه‌برداری k-NN در برآورد تراکم درختان بنه (Pistacia atlantica Desf.) با الگوی مکانی کپه ای در یک توده تنک زاگرس(Pistacia atlantica Desf.)

تراکم (تعداد درختان در واحد سطح) یکی از مشخصه­‌های ساختاری مهم در توده­‌های جنگلی است که در درک پویایی جنگل مناسب است. روش kامین نزدیکترین همسایه (k-NN) یک روش فاصله‌­ای است که به‌طور متداول در آماربرداری جنگل برای برآورد مشخصه­‌های کمی به‌کار می­رود. در این مطالعه روش k-NN با پنج راهکار نزدیکترین فرد (NI)، نزدیکترین همسایه (NN)، جفت‌های تصادفی (RP)، چارک نقطه مرکز (PCQ) و همسایه چارکی (QN) برا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 27  شماره 4

صفحات  605- 612

تاریخ انتشار 2015-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021