مینا خراسانی

دانشگاه تبریز

[ 1 ] - بررسی ریخت شناسی برگ در پایه های نر و ماده گونه بنه (Pistacia atlantica Desf) در جنگل های ارسباران

در گیاهان دو¬پایه، مانند بنه (Pistacia atlantica Desf)، تشخیص پایه‌های نر و ماده از یکدیگر بدون اندام-های زایشی مانند گل دشوار است. در این مطالعه برای شناسایی گیاهان نر و ماده از تفاوت¬های ریخت‌شناسی 180 برگ از 60 پایه درختی این گونه از جنگل¬های ارسباران واقع در شمال¬غرب ایران استفاده شد. چندین صفات ماکرومورفولوژیک کمی و کیفی مقایسه شدند، نتایج حاصل از واکاوی داده‌های ریخت‌شناسی نشان می¬دهد که ...

[ 2 ] - The genus Allium (Amaryllidaceae) in Iran: on the status of Allium ampeloprasum L. and its relatives

Allium ampeloprasum (Amaryllidaceae) is recorded as a new taxon for the flora of Iran. It is morphologically most similar to Allium atroviolaceum and Allium iranicum. This species is compared with its two aforementioned relative species and some notes are given on its affinities. A full description, images and a distribution map are also provided. In addition, a lectotype is selected for A. atr...