بررسی شاخصهای افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

نویسندگان

  • تقربی، , زهرا
  • اکبری، , حسین
  • رسولی نژاد،, سیداصغر
  • عاملی, حسین
  • فخاریان،, اسماعیل
  • میرحسینی،, فخرالسادات
چکیده

سابقه و هدف: یکی از مهمترین مسائل و مشکلات نظام آموزشی موضوع افت تحصیلی می باشد. پیشگیری از شکست تحصیلی و تبعات آن در گرو توجه به عوامل موثر احتمالی می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی شاخصهای افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن بر روی کلیه دانش آموختگان دانشکده پیراپزشکی کاشان انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی کلیه دانش آموختگان (1439 نفر) دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1369 لغایت 1382 انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر عوامل مرتبط احتمالی و شاخصهای افت تحصیلی (مشروطی، معدل کل دوره، تکرار درس، اخراج، ترک تحصیل، انصراف، تغییر رشته، تاخیر در فراغت از تحصیل) جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: سابقه مشروطی در 133 نفر (2/9%) وجود داشت و بیشترین فراوانی مربوط به ترم یک و پس از آن ترم دوم بود. معدل کل در 209 نفر (5/14%) نامطلوب بود و 203 نفر (1/14%) با تاخیر فارغ التحصیل شده بودند، که طول این مدت در 152 نفر (56/10%) فقط یک ترم بود. 413 نفر (7/28%) تکرار درس داشتند که 227 نفر (8/15%) فقط یک درس را تکرار کرده بودند. 29 نفر (2%) تغییر رشته، 13 نفر (9/0%) انصراف، 6 نفر (4/0%) اخراج و 9 نفر (6/0%) ترک تحصیل کرده بودند. بعلاوه نتایج نشان داد که افت تحصیلی با ویژگیهای فردی، پیشینه تحصیلی و معیارهای پذیرش ارتباط دارد. نتیجه گیری: با توجه به شیوع قابل توجه افت تحصیلی و عوامل خطر مربوطه، شناسایی و حمایت از دانشجویان در معرض خطر قبل از افت تحصیلی ضروری بنظر می رسد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی افت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مقدمه: افت تحصیلی یکی از مشکلات آموزشی دانشکده­ های گروه پزشکی است. شناخت بیشتر ابعاد این پدیده می ­تواند به ارائه راه ­های پیشگیری از آن بیانجامد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود. روش ها: : در این مطالعه توصیفی - مقطعی که در سال 1394 انجام گرفت. 310 نفر از دانشجویانی­که حداقل یک­سال تحصیلی را در دانشگاه علوم پزشکی ...

متن کامل

بروز افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

Background: Academic failure, conceived of as lack of success in one’s education, is of paramount importance for students of medical sciences and it might lead to more acute problems. The present study set out to investigate the prevalence and underlying reasons of academic failure in Lorestan University of medical sciences.  Materials and Methods: In this cohort study, academic r...

متن کامل

وضعیت تحصیلی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل مرتبط با آن

  اهداف. پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی تحت تاثیر عوامل متعددی است و شناسایی عوامل خطرآفرین ضروری به نظر می­رسد. این مطالعه به­منظور شناسایی عملکرد تحصیلی دانش­آموختگان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل مرتبط با آن انجام گرفت.   روش­ها. در مطالعه­ای مقطعی، 586 دانش­آموخته رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1365 تا انتهای 1382 به روش سرشماری انتخاب شدند. پرسش­نامه­ای مشتمل بر اط...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 1390

  بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 1390   بهلول رحیمی [1] ، نرجس کاظمی [2] ، یوسف محمدپور [3] ، لیلی رحمت نژاد [4] ، نصرااله جباری [5] *      تاریخ دریافت 10/04/1392 تاریخ پذیرش 12/06/1392   چکیده   پیش زمینه و هدف: افت تحصیلی دانشجویان یکی از مشکلات مهم در آموزش عالی محسوب می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر افت ت...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی البرزدر سال 1392

هدف: پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحت تاثیر عوامل متعددی بوده و شناسایی این عوامل در بهبود پیشرفت تحصیلی ضروری به نظر می‌رسد. این مطالعه به منظور بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پیرا پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1392 انجام گرفت. روش‌ها: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی -تحلیلی که به صورت مقطعی انجام شد. تعداد188 دانشجو براساس تمایل خود و با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خرو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 5

صفحات  76- 89

تاریخ انتشار 2010-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021