بررسی شیوه های نفوذ وهابیت در مناطقِ محرومِ جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای مقابله با آن

نویسنده

چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر نفوذ وهابیت در پاکستان بر روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران

اتحاد شیخ وهابی و امیر سعودی در قرن هجدهم و تداوم تاریخی آن سبب شکل‌گیری دولت عربستان سعودی در قرن بیستم با مذهب رسمی وهابیت در این کشور شد. دولت سعودی از این مسلک هم برای جلب نظر روحانیون وهابی و هم به‌عنوان ابزار نفوذ و دیپلماسی خود در کشورهای اسلامی بهره‌برداری می‌کند. کشور پاکستان نیز، به‌دلیل برخی زمینه‌ها آمادگی نفوذپذیری وهابیت سعودی را دارد؛ نفوذی که می‌تواند برای تحدید نفوذ ایران رقیب ...

متن کامل

شیوه ‏های تبلیغی وهابیت و راههای مقابله با آن

امروز دشمن به پشت دروازه‏های عقیدتی جوانان شیعه رسیده و مرتبا با شبیه خونهای فرهنگی سعی در فلج نمودن اعتقادات شیعی دارد. دشمن صدر اسلام، آشکارا غیر مسلمان بود و در صف مخالفان اسلام می‏جنگید، اما دشمن امروز، خود را مسلمان می‏داند و به نام دین و دفاع از دین به دین ضربه وارد می‏کند که این به مراتب خطرناکتر است. سلفی هادر صف مقدم اهل بیت ستیزی در قالب برنامه‏های آموزشی مدارس وهابی،نفرت و دشمنی نسبت...

متن کامل

تأثیر نفوذ وهابیت در پاکستان بر روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران

اتحاد شیخ وهابی و امیر سعودی در قرن هجدهم و تداوم تاریخی آن سبب شکل گیری دولت عربستان سعودی در قرن بیستم با مذهب رسمی وهابیت در این کشور شد. دولت سعودی از این مسلک هم برای جلب نظر روحانیون وهابی و هم به عنوان ابزار نفوذ و دیپلماسی خود در کشورهای اسلامی بهره برداری می کند. کشور پاکستان نیز، به دلیل برخی زمینه ها آمادگی نفوذپذیری وهابیت سعودی را دارد؛ نفوذی که می تواند برای تحدید نفوذ ایران رقیب ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 15  شماره 56

صفحات  15- 16

تاریخ انتشار 2019-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023