بررسی صحت و دقت نقشه فرسایش پذیری سنگ ها در تهیه نقشه انواع فرسایش به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نویسندگان

  • وحید شادپرور دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
چکیده مقاله:

امکان استفاده از نقشه فرسایش­پذیری سنگ­ها (حساسیت سنگ­ها به فرسایش) به عنوان یک مدل تهیه نقشه انواع فرسایش در حوزه پایین دست سد لتیان بررسی شد. هر یک از نقشه­های رقومی واقعیت زمینی فرسایش­های سطحی، شیاری، خندقی و اشکال فرسایش با لایه فرسایش­پذیری سنگ­ها قطع داده شد و صحت، خطا و دقت این لایه به عنوان یک مدل در برآورد چهره­های فرسایش محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که صحت نقشه فرسایش­پذیری سنگ­ها در تهیه نقشه فرسایش­های سطحی، شیاری، خندقی و اشکال فرسایش به ترتیب 59.1، 59.9، 71.9 و 42.9درصد است. نقشهفرسایش­پذیری سنگ­ها فقط با پذیرش 28.1 درصد خطا می­تواند در تهیه نقشه فرسایش خندقی به کار رود و در تهیه نقشه­ فرسایش­های سطحی و شیاری به ویژه نقشه اشکال فرسایش دارای صحت پایینی است، لذا نمی­تواند به عنوان نقشه واحدهای کاری در تهیه نقشه اشکال فرسایش استفاده شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی صحت و دقت نقشه فرسایش پذیری سنگ ها در تهیه نقشه انواع فرسایش به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (gis)

امکان استفاده از نقشه فرسایش­پذیری سنگ­ها (حساسیت سنگ­ها به فرسایش) به عنوان یک مدل تهیه نقشه انواع فرسایش در حوزه پایین دست سد لتیان بررسی شد. هر یک از نقشه­های رقومی واقعیت زمینی فرسایش­های سطحی، شیاری، خندقی و اشکال فرسایش با لایه فرسایش­پذیری سنگ­ها قطع داده شد و صحت، خطا و دقت این لایه به عنوان یک مدل در برآورد چهره­های فرسایش محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که صحت نقشه فرسایش­پذیری سنگ­ها...

متن کامل

بررسی صحت و دقت چند روش تهیه نقشه شکل های فرسایش خاک

  Erosion features map is one of the basic maps in erosion and sediment studies considered important in watershed management programs. For preparing soil erosion features map (1:250000 scale), a study was conducted in Jajroud sub-basin of Tehran, Iran. Working unit maps were prepared from integrating: A) plant cover, geology and slope B) land-use, geology and slope C) land-use, rocks sensitivit...

متن کامل

بررسی صحت و دقت چند روش تهیه نقشه شکل های فرسایش خاک

  Erosion features map is one of the basic maps in erosion and sediment studies considered important in watershed management programs. For preparing soil erosion features map (1:250000 scale), a study was conducted in Jajroud sub-basin of Tehran, Iran. Working unit maps were prepared from integrating: A) plant cover, geology and slope B) land-use, geology and slope C) land-use, rocks sensitivit...

متن کامل

بررسی صحت و دقت چند روش تهیه نقشه شکل های فرسایش خاک

نقشه شکل های فرسایش خاک از نقشه های پایه در مطالعات فرسایش و رسوب است که در مدیریت و برنامه  ریزی حوزه های آبخیز حائز اهمیت است. برای تهیه نقشه 250000 :1 شکل های فرسایش خاک، مطالعه ای در حوزه  آبخیز جاجرود در استان تهران انجام شد. از ترکیب لایه های زیر به عنوان روش های مختلف تهیه نقشه واحدهای کاری استفاده گردید: الف- پوشش گیاهی، زمین شناسی و شیب ب- کاربری، زمین شناسی و شیب ج- کاربری، حساسیت سنگ...

متن کامل

بررسی امکان استفاده از نقشه واحدهای اراضی به عنوان نقشه واحدهای کاری در تهیه نقشه فرسایش‌های سطحی، شیاری و خندقی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیای (GIS)

امکان استفاده از نقشه واحدهای اراضی به عنوان نقشه واحدهای کاری در تهیه نقشه­های چهره­های مختلف فرسایش آبی در حوزه پایین دست سد لتیان بررسی شد. نقشه­های واقعیت زمینی هر یک از فرسایش­های سطحی، شیاری، خندقی و اشکال فرسایش تهیه شد و لایه رقومی هر یک از آنها با لایه واحدهای اراضی قطع داده شد و صحت، خطا و دقت این لایه به عنوان یک مدل در برآورد چهره­های فرسایش محاسبه گردید. نتایج نشان داد که صحت نقشه ...

متن کامل

تهیه نقشه پتانسیل ذخایر معدنی مس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

      با توجه به وسعت زیاد کشور و گستردگی مناطق پتانسیل‌دار ذخایر معدنی (وجود کمربند آتشفشانی ارومیه ـ دختر در ایران)، وجود یک نگرش سامان‌مند برای شناسایی رخداد‌های (اندیس) معدنی و تبدیل رخداد‌های قابل تبدیل به معدن، ضروری به‌نظر می‌رسد. نبود یک تفکر سامان‌مند و راهکارهای مناسب در تولید، آماده‌سازی، پردازش و تلفیق حجم وسیع اطلاعات از منابع گوناگون، در مقیاس‌های متفاوت و با قالب‌‌‌های مختلف شنا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 7

صفحات  45- 60

تاریخ انتشار 2009-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023