بررسی صفات سیتوژنتیکی پنج کولتیواز مهم از پیازهای خوراکی ایران (Allium cepa L.)

نویسندگان

  • سید محمود غفاری
  • عبدالکریم کاشی
  • محمدصانعی شریعت پناهی
  • مصطفی عرب
چکیده

در این بررسی 5 کولتیوار از مهمترین پیازهای خوراکی ایران "آذر شهر تبریز‘ طارم زنجان‘ درچه اصفهان‘ سفید کاشان و قرمز ری" که دارای بالاترین سطح زیر کشت ومیزان تولید درکشور می باشند از مناطق بومی کشت جمع آوری ومورد مطالعه میتوزی سلولهای مریستمی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در همه کولتیوارهای مورد مطالعه شمار کروموزومها 2n=16 می باشد که شامل یک جفت کروموزوم آکروسانتریک همراه ساتلیت (جفت کروموزوم ششم) و سه جفت کروموزوم متاسانتریک (جفت کروموزوم اول‘ پنجم ‘ هفتم) و چهار جفت کروموزوم ساب متاسانتریک (جفت کروموزوم دوم‘ سوم ‘ چهارم وهشتم) است. ساتلیت در دو کولتیوار آذر شهر تبریز و طارم زنجان کاملا مشخص و درسه کولتیوار درچه اصفهان ‘ قرمز ری ‘ سفید کاشان به صورت بسیار کوچک مشاهده گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تولید گیاهان هاپلویید پیازهای خوراکی بومی ایران (Allium cepa L.) به روش ماده زایی در محیط درون شیشه ای

ارقام پیاز خوراکی (Allium cepa L.) ایرانی دارای صفات مطلوب فراوانی هستند، اما عملکرد برخی از آن ها نسبت به ارقام هیبرید خارجی کمتر است، بنابراین تهیه هیبرید F1 از آن ها ضروری به نظر می رسد. به روش های مختلفی می توان لاین خالص تهیه کرد. تولید لاین خالص به روش سنتی وقت گیر و پرهزینه است، در صورتیکه با روش ماده زایی در محیط درون شیشه ای در مدت کوتاه تری می توان به لاین های خالص دست یافت. به منظور ...

متن کامل

بررسی صفات مرفولوژیکی و سیتولوژیکی پیازهای خوراکی(allium cepal.) ایران

دراین پایان نامه 5 رقم از مهمترین ارقام پیاز خوراکی ایران شامل : آذرشهر تبریز، طارم زنجان، درچه اصفهان، قرمز ری و سفید کاشان که دارای بیشترین سطح زیر کشت و تولید میباشند، مورد مطالعه مرفولوژیکی و کروموزومی قرار گرفته اند و برای اولین بار در ایران ویژگیهای مرفولوژیکی آنها براساس discriptor به ثبت رسیده است . مطالعات سیتولوژیکی که شامل مطالعه میتوزی سلولهای مریستمی ریشه بود، نشان داد که عدد پایه ...

بررسی تولید گیاهان هاپلویید پیازهای خوراکی بومی ایران (allium cepa l.) به روش ماده زایی در محیط درون شیشه ای

ارقام پیاز خوراکی (allium cepa l.) ایرانی دارای صفات مطلوب فراوانی هستند، اما عملکرد برخی از آن ها نسبت به ارقام هیبرید خارجی کمتر است، بنابراین تهیه هیبرید f1 از آن ها ضروری به نظر می رسد. به روش های مختلفی می توان لاین خالص تهیه کرد. تولید لاین خالص به روش سنتی وقت گیر و پرهزینه است، در صورتیکه با روش ماده زایی در محیط درون شیشه ای در مدت کوتاه تری می توان به لاین های خالص دست یافت. به منظور ...

متن کامل

تاثیر بذر و پیش‌تیمار آن بر عملکرد و صفات دو رقم پیاز خوراکی (Allium cepa L.)

سابقه و هدف: این پژوهش به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ و اندازۀ بذر بر عملکرد بیولوژیکی، صفات رویشی و فنولوژی ژنوتیپهای پیاز خوراکی انجام شد. مواد و روش‌ها: به منظور ارزیابی تاثیر پرایمینگ و اندازۀ بذر بر عملکرد بیولوژیکی و صفات رویشی و فنولوژی ژنوتیپهای پیاز خوراکی این پژوهش در دو سال زراعی (1391 و 1392) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و مناب...

متن کامل

Microsatellite enrichment in organisms with large genomes (Allium cepa L.).

To exploit the polymorphism of repeat numbers in short tandem repeat (STR) sequences (microsatellites) as molecular markers, STRs must be isolated and PCR primers must be developed in flanking sequences. In species with large genomes such as Allium cepa L. (onion and shallot), an efficient selection procedure for genomic fragments containing STRs is a crucial step. Here we describe a nonradioac...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1993-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023