× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی عوامل مرتبط با بروز دیابت نوع دو با استفاده از مدل رگرسیون بیزی سنبله و دال

نویسندگان

  • واشقانی, مریم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری دیابت از اختالات شایع متابولیسم در جهان است. این بیماری عوامل خطر متعددی دارد، پیش بینی این عوامل در پیشگیری از آن نقش مهمی دارد. هدف این پژوهشتعیین عوامل مرتبط با بروز دیابت نوع دو با استفاده از مدل رگرسیون بیزی سنبله و دالاست. روش کار: در این مطالعه توصیفی، از داده‌های 819 نفراز شرکت کنندگان در طرح غربالگری دیابت که در مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان زاهدان سال 1393 انجام شده است، استفاده گردید. نمونه گیری به صورت در دسترس بوده است. اطلاعات مورد نظر از جمله جنسیت، سن، سابقه فشار خون و...و همچنین میزان قند خون ناشتا افراد شرکت کننده در طرح غربالگری دیابت جمع آوری شد. برای پیش بینی و انتخاب متغیر از مدل رگرسیون بیزی سنبله و دال استفاده شد، سپس اعتبارسنجی مدل با روش اعتبارسنجی متقابل بررسی شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار R نسخه 3.3.2 انجام شد. یافته‌ها: عوامل سابقه خانوادگی دیابت (ژنتیک) و سن به عنوان عوامل مرتبط با بیماری دیابت معنی دار شدند، همچنین سابقه خانوادگی دیابت با ضریب‌پایایی 100 درصد به عنوان پایاترین متغیر انتخاب گردید. نتیجه گیری: مدل رگرسیون بیزی سنبله و دالقابلیت خوبی برای غربالگری دیابت دارد، زیرا ضمن تشخیص متغیرهای مؤثر کمتر، توانایی پیش بینی مدل نیز حفظ شده است. با توجه به عوامل مرتبط با بروز دیابت، اجرای طرحهای غربالگری با اولویت بخشیدن به افراد مسن و افرادی که سابقه خانوادگی دیابت دارند، در کنترل شیوع بیماری دیابت پیشنهاد می‌شود.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف: دیابت، بیماری مزمنی است که معمولاً با اختلال تحمل گلوکز آغاز می‌گردد. این مرحله، اصطلاحاً به عنوان پیش‌دیابت شناخته می‌شود. افراد پیش‌دیابتی در معرض خطر بیش‌تری برای رخداد دیابت هستند، بنابراین شناسایی عوامل خطرساز دیابت، در افراد پیش‌دیابتی، مورد توجه بیش‌تری است. به طور معمول برای انتخاب متغیر، از روش گام‌به‌گام استفاده می‌شود که عدم قطعیت مدل را در نظر نمی‌گیرد. در این مطالعه، برای برطرف...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

Background: Improving self-care behaviors happened by self-efficacy which result in better quality of life. Current study aimed at assessing the perceived coping self-efficacy predictors among patients with type 2 diabetes referees to health centers affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Methods: In this cross sectional study which was descriptive and analytical one, perceived co...

مقدمه: ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در ﺳﺎﯾﺮ اندام ﻫﺎی ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﺐ، ﮐﻠﯿﻪ و ﭼﺸﻢ ﻣﯽﮔﺮدد. هدف از این مطالعه بررسی ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺑﺘﻼ ﺑﻪ پیش دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از مدل رگرسیون لجستیک می‌باشد.روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی- تحلیلی بوده و داده ها مربوط به آن از مطالعه ی مشهد می‌باشد. جمعیت مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای- خوشه ای انتخاب شدند. نمونه‌ها شامل...

 Background and Aim:To assess of human force and population's programming at high level, is very important that we know rates and characteristics of population. Growth of population has direct relationship with fertility rate of women in community. To control of population and arrive to index of N.R.R.(Net reproduction rate) equal to one ,each family must be has one or tow children .Thus ,in fa...

Abstract Introdution: Type II diabetes is regarded as the most common form of diabetes. Such factors as genetic history, hypertension, obesity and being overweight involve important risk factors for this disease. Hence, this study aimed to determine the prevalence and associated factors of Type II diabetes within patients aged above 30 years in Meybod. Methods: In this descriptive cross-s...