بررسی عوامل موثر بر ماندگاری گاوهای هلشتاین اصفهان

نویسندگان

چکیده مقاله:

برای تعیین عوامل مؤثر بر ماندگاری و پارامترهای ژنتیکی این صفت  از دو روش مدل خطی و ویبول از رکوردهای مربوط به زایش­های سال­های ۹۲-13۷۰ گاوهای هلشتاین استان اصفهان استفاده شد. فایل مشاهدات شامل 201588 رکورد شیردهی از 7۴۲۶۱ دام مربوط به 65 گله تحت پوشش بود. از مجموع 33219 رأس گاو حذف شده در سال­های مورد مطالعه 9/27 درصد حذف­ها به صورت اختیاری و 1/72 درصد غیراختیاری بوده است. میانگین طول عمر و طول عمر تولیدی گاوهای مورد مطالعه به ترتیب ۵۷ و ۳۲ ماه برآورد شد. در روش GLM اثرات ثابت گله سال و فصل زایش و متغیر کمکی سن زایش اول به صورت درجه دوم معنی­دار  بود (01/0>P). نتایج حاصل از تجزیه ماندگاری ترکیب طول عمر تولیدی و کد سانسور با استفاده از تابع ویبول با روش Lifereg نشان داد که اثر عوامل گله و سال زایش اول بر طول عمر تولیدی معنی­دار (01/0>P) و سن در زایش اول به صورت درجه دوم معنی­دار بود (01/0>P). وراثت­پذیری طول عمر، طول عمر تولیدی و طول عمر عملکردی با روش مدل خطی به ترتیب (۰۱/۰±) ۰۵۴/۰، (۰۱/۰±) ۰۵۴/۰ و (۰۱۳/۰±)۰۳۴/۰ برآورد گردید. وراثت­­پذیری طول عمر تولیدی با مدل ویبول در مقیاس لگاریتمی، اولیه و مؤثر به ترتیب ۰۱۳/۰، ۰۳۱/۰ و ۰۲/۰ برآورد گردید. براساس نتایج تحقیق حاضر، تأثیر زیاد عوامل غیرژنتیکی مؤثر بر ماندگاری دام­ها و برآورد پایین پارامترهای ژنتیکی (وراثت‌­پذیری) نشان می‌دهد که جهت بهبود این صفات اولویت بهبود شرایط محیطی می­باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ژنتیکی برخی صفات تیپ، تولید، تولیدمثل و ماندگاری در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

در این تحقیق،از رکوردهایهفت گله گاو شیری نژاد هلشتاین استان اصفهان در اولین دوره شیردهی استفاده گردید. داده های مذکور مربوط به سال ­های 1382 تا 1392 که توسط شرکت آریا د...

متن کامل

بررسی پیامدها و عوامل مؤثر بر میزان وقوع جفت‌ماندگی در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

این پژوهش دو هدف داشت: 1. بررسی عامل‌های مؤثر بر وقوع جفت‌ماندگی و پیامد تولیدی و تولیدمثلی ناشی از آن و 2. تخمین زیان مالی ناشی از یک مورد وقوع جفت‌ماندگی در گله‌های صنعتی گاو شیری استان اصفهان. برای این منظور از داده‌های مربوط به 59341 زایش که طی فروردین 1387 تا آذر1392 از چهار گاوداری صنعتی جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. برای بررسی اثر عوامل مؤثر بر میزان وقوع جفت‌ماندگی از رگرسیون لجستیک و ب...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر حذف در گاوهای شیری هلشتاین شمال غرب ایران

In this study the causes of culling in 9 industrial dairy farms in northwest of Iran between 2008 to 2013 were investigated. The impact of various factors on culling was analyzed using the GLIMIX procedure of SAS 9.2. The results showed that from 5404 dairy cows culled, voluntary and involuntary culling rate were 24.8% and 75.2 % respectively. Infertility and metabolic disorders were the most f...

متن کامل

بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین استان های تهران والبرز

در‌ این‌ مطالعه برای تعیین عملکرد تولید‌مثل (فاصله‌گوساله‌زایی، تعداد‌ روزهای ‌باز) گاوهای هلشتاین استان‌های تهران و البرز و برخی عوامل موثر بر آن‌ ها از 90824 داده‌های‌تولیدمثلی که توسط مر‌‌‌کز اصلاح‌ نژاد ‌دام‌کشور از سال‌های‌1380‌ تا‌ ‌1390 جمع‌آوری ‌شده بود، استفاده گردید. میانگین و انحراف‌معیار فاصله‏‌گوساله ‏زایی 70/52± 401/75 روز و تعداد روزهای ‌باز 59/86 ±122/31 روز برآورد گردید.      ...

متن کامل

بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین استان تهران

در این مطالعه برای تعیین عملکرد تولیدمثل (فاصله‌زایش، تعداد روز باز، فاصله ‌زایش تا اولین تلقیح و فاصله اولین تلقیح تا آبستنی) گاوهای هلشتاین استان‌ تهران و برخی عوامل موثر بر آن از 30678 رکورد تولید ‌مثل6913 رأس گاو ماده استفاده شد. میانگین و انحراف ‌معیار فاصله ‌‌زایش، تعداد روز ‌باز، فاصله ‌زایش تا اولین تلقیح و فاصله اولین تلقیح تا آبستنی به ترتیب 50/60 ± 50/397‌، 45/62 ± 10/122، 00/41 ± 20...

متن کامل

بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین استان تهران

در این مطالعه برای تعیین عملکرد تولیدمثل (فاصله زایش، تعداد روز باز، فاصله زایش تا اولین تلقیح و فاصله اولین تلقیح تا آبستنی) گاوهای هلشتاین استان تهران و برخی عوامل موثر بر آن از 30678 رکورد تولید مثل6913 رأس گاو ماده استفاده شد. میانگین و انحراف معیار فاصله زایش، تعداد روز باز، فاصله زایش تا اولین تلقیح و فاصله اولین تلقیح تا آبستنی به ترتیب 50/60 ± 50/397 ، 45/62 ± 10/122، 00/41 ± 20/93 و 0...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره 4

صفحات  671- 678

تاریخ انتشار 2016-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023