بررسی عوامل موثر در طراحی مدل کسب و کار همراه در حوزه مدیریت زیرساخت

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

امروزه مدل‌های کسب و کار مورد استفاده در تجارت همراه در صورتی برای مشتریان دارای منافع خواهند بود که ارزش پیشنهادی موجود در ابزار همراه مانند استفاده از سرویس در هر مکان، آسایش، محلی‌سازی و شخصی‌سازی را به مشتریان خود ارائه نمایند. در این تحقیق عوامل موثر در طراحی اجزای مدل کسب و کار در حوزه مدیریت زیرساخت و محصول تجارت همراه با استفاده از آنتولوژی مدل کسب و کار استروالدر مورد بررسی قرار می‌گیرد. این عوامل که با روش کیفی فراتلفیق استخراج شده اند از جمله مهم ترین آنها در بلوک مدیریت زیرساخت و مولفه پیکربندی ارزش شامل مدیریت شبکه، مدیریت فناوری، در مولفه قابلیت شامل یکپارچگی در سطح داده، یکپارچگی در سطح سرویس، یکپارچگی در ساختار ارائه سرویس، پشتیبانی از استانداردهای جهانی، امنیت و در مولفه شراکت شامل مزیت رقابتی شرکای فعال، تقسیم نقش ها و مسئولیت ها در شبکه ارزش، مدل حاکمیت، پشتیبانی رگولاتوری، تناسب در سرویس های دریافت شده با قراردادهای منعقد شده می باشد. برای تائید و صحه‌گذاری عوامل شناسایی شده آزمون میانگین یک جامعه آماری، تحلیل واریانس درون‌گروهی، تحلیل هم‌بستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد استفاده قرار گرفته است. همانگونه که از تحلیل روابط بین متغیرها استنباط می‌گردد، در عوامل موثر در طراحی مدل کسب و کار همراه بین ابعاد مورد نظر در مدل یعنی مدیریت زیرساخت به عنوان متغیر مستقل با بعد محصول به عنوان متغیر وابسته رابطه مثبت وجود دارد. در صورتی که بازیگران اصلی تجارت همراه مکانیزم‌های تعاملاتی مناسبی را با یکدیگر برقرار سازند، ضمن بهره‌مندی از قابلیت‌های یکدیگر می توانند کارایی زنجیره ارزش خود را نیز افزایش دهند. قابلیت های شرکاء بر پایه مزیت رقابتی آنها در شبکه ارزش اهمیت بیشتری می یابد و متناسب با آن باید نقش ها و مسئولیت های مناسبی در شبکه ارزش به آنها تخصیص یابد. با توجه به گستره فناوری های مورد استفاده در تجارت همراه مدیریت و طرح‌ریزی برنامه‌های توسعه‌ای مناسب برای پشتیابی از استانداردهای مختلف، در عملکرد تجارت همراه تاثیر گذار به سزایی خواهد داشت. امنیت به عنوان یک رکن کلیدی در جلب اعتماد کاربران در استفاده از ابزار همراه تاثیر به سزایی دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدلسازی عوامل موثر بر پایداری مدل های کسب و کار

    پژوهش حاضر شناسایی و طراحی مولفه‌های موثر بر پایداری مدل‌های کسب‌وکارِ رشد و ثبات یافته در صنعت ICT  می­باشد. در این پژوهش چارچوب پژوهشی آمیخته‌اکتشافی (کیفی-کمی) انتخاب شده است. نمونه‌ی آماری مرحله کیفی 9 نفر از مدیران شرکت‌های حوزه ارتباطات‌و فناوری‌اطلاعات که شرکت آن‌ها در چرخه عمر کسب‌وکار به مرحله رشد و ثبات رسیده و نمونه آماری مرحله کمی نیز 277 نفر از مدیران و کارشناسان و خبرگان این حو...

متن کامل

پژوهشی در تأثیرگذاری ارزش پیشنهادی حوزه واسط مشتری، جهت طراحی مدل کسب و کار همراه با رویکرد BMO

Mobile commerce business models will be beneficial for customers if the proposed services include service usage at any location, ability to localize/personalize and comfort in using services. The objective of this research is to explain mobile commerce and design business model in customer interface and product using Osterwalder business model anthology. Hence, this research aims to design and ...

متن کامل

طراحی سازمان براساس مدل کسب و کار

در این نوشتار ضمن ارائه و دسته‌بندی تعاریف و موارد مختلف مدل کسب‌وکار، با معرفی تعریفی جامع و اجزای آن جایگاه زنجیره‌ی ارزش در مدل کسب‌وکار مشخص می‌شود. استفاده از مدل کسب‌وکار، در مقایسه باسایر مدل‌های متداول ــ مانند مدل پورتر ــ در تعریف و طراحی سازمان از نظر خلق ارزش و سودآوری، و همچنین در تدوین راهکار بهبود بسیار مؤثر و کلیدی است. در مدل کسب‌وکار، بر روش «سودآوری براساس خلق ارزش برای مشتر...

متن کامل

پژوهشی در تأثیرگذاری ارزش پیشنهادی حوزه واسط مشتری، جهت طراحی مدل کسب و کار همراه با رویکرد bmo

مدل های کسب و کار مورد استفاده در تجارت همراه در صورتی برای مشتریان دارای منافع خواهند بود که ارزش پیشنهادی موجود در ابزار همراه مانند استفاده از سرویس در هر مکان، آسایش، محلی سازی و شخصی سازی را به مشتریان خود در سرویس پیشنهادی ارائه نمایند. این پژوهش به دنبال آن است که به بررسی عوامل موثر در طراحی مدل کسب و کار تجارت همراه در حوزه واسط مشتری با استفاده از آنتولوژی مدل کسب و کار استروالدر بپرد...

متن کامل

کسب و کار الکترونیکی در حوزه سلامت

Background and Aim: The use of electronic operations in health care industry has many positive points such as health care quality improvement, reduction in costs, and increased efficiency. Besides talking about the concept of Mobile Commerce (M-Commerce) as well as its benefits and challenges, the present article presents suitable approaches to benefit more from this new technology in the field...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 24

صفحات  67- 88

تاریخ انتشار 2013-03-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023