بررسی فرآیند هدایت تحصیلی نوین از منظر مشاوران مدارس

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی فرآیند هدایت تحصیلی نوین در پایه نهم از منظر مشاوران مدارس دوره اول متوسطه انجام شد. روش شناسی:روش پژهش حاضر کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مشاوران مدارس در سال تحصیلی 97-96 و روش نمونه گیری از نوع هدفمند بود. به این صورت که از میان مشاوران مدارس تعداد 10 نفر مشاور انتخاب شده که انتخاب نمونه و مصاحبه تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده گردید. تمام مصاحبه ها با کسب اجازه از شرکت کنندگان ضبط شده، سپس برای انجام تحلیل های بعدی، متن مصاحبه ها به دقت روی کاغذ پیاده شد و بعد از تِم گذاری مضامین، به تحلیل مضامین و دسته بندی مقوله ها پرداخته شد. یافته ها:تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه نیمه ساختار یافته منجر به شناسایی چهار مقوله اصلی شده است که عبارتند از:1)نارسایی های فرآیند هدایت تحصیلی؛ 2)مشکلات آزمون؛ 3)آگاهی بخشی؛ 4)ضرورت امکانات در اجرای بهینه. نتیجه گیری:بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که میان دستورالعمل ابلاغی وزارتخانه تا اجرای صحیح آن فاصله زیادی است و هدایت تحصیلی دانش آموزان نتوانسته آن چیزی که در آیین نامه مصوب شده است را به اجرا درآورد. لذا جهت آسیب شناسی فرآیند، بایستی نظرات اصلاحی مشاوران و متخصصان این حوزه را دریافت و به صورت کارشناسی فرآیند فعلی هدایت تحصیلی مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد تا بتوان به بحث متوازن سازی مدنظر در سند تحول بنیادین دست یافت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میزان تأثیر مشاوران مدارس در هدایت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه (یک مطالعه کیفی)

مشاوره به عنوان یک حرفه در جامعهی ما درحال گسترش و توسعه است و هر روز بیش از گذشته به وجود آن در مدارس احساس نیاز میشود. از چندین سال قبل معلمان مـدارس دریافتـه انـد کـه بـدونکمک مشاور، در اکثر موارد دانشآموزان نمیتوانند از تواناییهای خود تا حد امکان استفاده نمایند. بـه عبارت دیگر مشاوره از دیدگاه اکثر معلمان و مدیران،وسیلهای که در بهبود کارتحصیلی دانشآموزان وثبات عاطفی آنها مفید و مؤثرواقع شده...

متن کامل

بررسی میزان تأثیر مشاوران مدارس در هدایت تحصیلی دانشآموزان مقطع متوسطه (یک مطالعه کیفی)

مشاوره به عنوان یک حرفه در جامعهی ما درحال گسترش و توسعه است و هر روز بیش از گذشته به وجود آن در مدارس احساس نیاز میشود. از چندین سال قبل معلمان مـدارس دریافتـه انـد کـه بـدونکمک مشاور، در اکثر موارد دانشآموزان نمیتوانند از تواناییهای خود تا حد امکان استفاده نمایند. بـه عبارت دیگر مشاوره از دیدگاه اکثر معلمان و مدیران،وسیلهای که در بهبود کارتحصیلی دانشآموزان وثبات عاطفی آنها مفید و مؤثرواقع شده...

متن کامل

بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند از منظر ارزشیابی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش­­های ارزشیابی دربهبود فرآیند یاددهی –یادگیری مدارس هوشمند انجام شده است. روش انجام این پژوهش از نوع روش­های تحقیقآمیخته اکتشافی بوده است که در آن، نخست بخش کیفی به اجرا درآمده و پس از آن بخشکمّی انجام شده است. در بخش کیفی این پژوهش، با 6نفر از متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات درمدارس هوشمند مصاحبه عمیق و با 24 نفر از معلمان که به روش نمونه­گیریهدفمندو گلوله برفی ان...

متن کامل

بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با گسست نسل‌ها از منظر مدیران، دبیران و مشاوران در مدارس متوسطه پسرانه

در جوامع امروزی، معمولا میان نسل های جدید و قدیم شکاف می افتد؛ که این شکاف به تناسب تغییرات اجتناب ناپذیر اجتماعی و فرهنگی، در نوع باورها و ارزش ها ایجاد می شود. یکی از نهادهای مؤثر در انتقال ارزش و هنجارها، آموزش و پرورش است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان و گسست نسل‌ها می‌باشد. روش انجام پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. بدین منظور تعداد ۱۵۰ نفر از مدیران، دبیران و مشاو...

متن کامل

مطالعه اخلاق حرفه‌ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه

این پژوهش در پارادایم کیفی و با استفاده از مدل غالب- کم غالب (کیفی-کمی)انجام گرفت. گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، به روش مصاحبه نیمه عمیق صورت گرفت که در آن افراد مورد مطالعه به شیوه هدفمند انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها در بخش کم غالب یعنی بخش کمی نیز با استفاده از مقیاس محقق‌ساخته در نمونه مشاوران مدارس مقطع متوسطه شهر شیراز ( با روش نمونه گیری تصادفی ساده ) انجام گرفت برای تجزیه و تحلیل داده‌ها...

متن کامل

بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند از منظر ارزشیابی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش­­های ارزشیابی دربهبود فرآیند یاددهی –یادگیری مدارس هوشمند انجام شده است. روش انجام این پژوهش از نوع روش­های تحقیقآمیخته اکتشافی بوده است که در آن، نخست بخش کیفی به اجرا درآمده و پس از آن بخشکمّی انجام شده است. در بخش کیفی این پژوهش، با 6نفر از متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات درمدارس هوشمند مصاحبه عمیق و با 24 نفر از معلمان که به روش نمونه­گیریهدفمندو گلوله برفی ان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 39

صفحات  27- 48

تاریخ انتشار 2019-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023