مرتضی رضایی مدنی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه علامه طباطبائی

[ 1 ] - بررسی فرآیند هدایت تحصیلی نوین از منظر مشاوران مدارس

هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی فرآیند هدایت تحصیلی نوین در پایه نهم از منظر مشاوران مدارس دوره اول متوسطه انجام شد. روش شناسی:روش پژهش حاضر کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مشاوران مدارس در سال تحصیلی 97-96 و روش نمونه گیری از نوع هدفمند بود. به این صورت که از میان مشاوران مدارس تعداد 10 نفر مشاور انتخاب شده که انتخاب نمونه و مصاحبه تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت...

نویسندگان همکار