بررسی فرصت‌ها و چالش‌های آموزش‌های‌ آن‌لاین در تربیت منش دانشجویان با تأکید بر رویکرد سازه‌گرایی اجتماعی

نویسندگان

  • امیر مرادی دانشجوی دکتری فلسفة تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران؛
  • سعید ضرغامی همراه دانشیار گروه فلسفة تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران؛
  • یحیی قائدی دانشیار گروه فلسفة تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران؛

چکیده

هدف: فناوری آموزش‌های آن‌لاین با دارا بودن ویژگی‌های منحصر به فردی همچون انعطاف‌پذیری، غیرحضوری بودن، دانشجو محور بودن، یادگیری مستقل مبتنی بر استعداد و علاقه توجه بسیاری از افراد و گروه‌های اجتماعی را به خود جلب نموده است. اما آموزش‌های آن‌لاین ابزاری خنثی و بی‌طرف نبوده و در حوزة پرورش منش دانشجویان ناظر به فرصت‌ها و تهدید‌هایی است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی فرصت‌ها و چالش‌های آموزش‌های آن‌لاین در تربیت منش دانشجویان با تأکید بر رویکرد سازه‌گرایی اجتماعی بود. روش‌: اینپژوهش از جنس پژوهش‌های کیفی و از نوع استنتاجی و تحلیل فلسفی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای- اسنادی است. یافته‌ها: مهم‌ترین فرصت‌های آموزش‌های آن‌لاین در تربیت منش دانشجویان شامل توسعة آموزش‌های چند فرهنگی، آزادی آکادمیک، منش علمی، گسترش پوشش تحصیلی، ایجاد محیط‌های یادگیری تعاملی و پرورش تفکر انتقادی است. در مقابل، چالش‌های آن شامل گسترش عدم صداقت علمی (اَشکال عمدة آن شامل تبانی، فریب‌کاری، سرقت ادبی، سوء استفاده از فناوری و ارائة اطلاعات نادرست است)، نقض حریم خصوصی و عدم رعایت قانون کپی‌رایت است. امکانات و قابلیت‌های بی‌نظیر آموزش‌های آن‌لاین موجب رشد و گسترش سریع آن در آموزش عالی شد، اما در آموزش‌های آن‌لاین به دلیل فقدان ارتباط واقعی و الگوگیری اخلاقی دانشجو از استاد، با وجود برخی فرصت‌ها زمینة تربیت منش چندان فراهم نیست؛ اما این خلاء را می‌توان با تعاملی‌تر کردن محیط یادگیری، استفادة بیشتر از فناوری‌های چند رسانه‌ای و تدوین کدهای اخلاقی پر کرد. همچنین آموزش مبتنی بر حل مسأله و افزایش هم‌اندیشی استاد- دانشجو می‌تواند اثربخشی تربیتی آموزش‌های آن‌لاین را افزایش دهد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه­ های تربیت اخلاقی دانش ­آموزان است که با تناظر میان نظریه­ های تربیت منش و رویکرد تربیت اسلامی انجام گرفت. روش انجام پژوهش تحلیلی ـ استنتاجی است.در این پژوهش ابتدا به تحلیل رویکردهای تربیت منش، پرداخته و سپس  نتایج در تناظر با مفهوم اسلامی تربیت در نظریه باقری (1392)، بررسی شد. یافته­ ها نشان داد در نظریه­ های تربیت منش، تأکید بر پرورش شخصیت است؛ اما مسئله...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی چالش‌ها و مسایل اجتماعی- فرهنگی خوابگاه‌های خودگردان دانشجویی در شهر تهران می‌پردازد. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه‌های خودگردان در سطح شهر تهران است. داده‌های تحقیق از طریق روش تحقیق کمی (پرسشنامه) و کیفی ( مصاحبه و مشاهده) گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که خوابگاه‌های خودگران با  مسایل و چالش هایی مانند نداشتن حریم خصوصی ساکنین به دلیل ا...

بیداری اسلامی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر روی کشورهای منطقه خاورمیانه و به‌طور اخص کشورهای عربی شمال افریقا و غرب آسیا تأثیرگذار بوده است. عربستان سعودی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کشور عربی غرب آسیا با این موضوع درگیر بوده است. عربستان سعودی این تحولات را در تضاد با ثبات استراتژیک منطقه‌ای خود تفسیر کرده و ضمن برداشت تهدید از این تحولات مصمم به حفظ وضع موجود در برخی نقاط و تغییر ساختار قدرت در نقاط...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود