بررسی فلور قارچی رحم گاوهای شیری نژاد هلشتاین سالم و مبتلا به بیماریهای تولید مثلی

نویسندگان

  • علیرضا خسروی گروه قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
  • مسعود طالب خان گروسی بخش مامایی و بیماری‌های تولید مثل گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
  • پرویز هورشتی بخش مامایی و بیماری‌های تولید مثل گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

عفونت قارچی رحم مورد توجه زیادی قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی فلور قارچی گاوهای شیری با اختلالات تولید مثلی و سالم می‌باشد. نمونه قارچی مستقیما از رحم 112راCس گاو شامل 70 راCس گاوهای شیری نژاد هلشتاین مبتلا به بیماری‌های رحمی و 42 راCس گاو سالم جمع آوری شد. نمونه‌ها به مدت 2 هفته در محیط کشت قارچ سابورو گلوکز اگار در 28 درجه سانتیگراد کشت داده شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون مربع کای مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. عوامل قارچی مختلف و مخمر از(42/31 درصد) 22 راCس گاو با سابقه بیماری (های) تولید مثلی جدا شد در حالی‌که میزان عفونت قارچی در گاوهای سالم 57/28 درصد بود. شایع‌ترین قارچ‌های جدا شده در دام‌های گروه درمان و شاهد به ترتیب: پنی سیلیوم (72/22 درصد) و کاندیدا آلبیکنس (66/41 درصد) بودند. رحم گاوهای مبتلا به بیماری‌های تولید مثلی می‌تواند آلوده به انواع قارچ باشند. میزان آلودگی و تنوع قارچی رحم در دام‌های سالم کمتر از گاوهایی با سوابق بیمارهای تولید مثلی است. ‌

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین بهترین میزان توارث نژاد هلشتاین در گاوهای شیری آمیخته بر اساس ترکیب صفات تولیدی و تولید مثلی

در اصلاح‌‌نژاد گاوهای شیری علاوه بر تولید شیر توجه به سایر صفات تولیدی و تولیدمثلی نیز ضرورت دارد. برای تعیین بهترین میزان توارث نژاد هلشتاین در جمعیت گاوهای شیری آمیخته ایران، از رکوردهای دوره اول شیردهی 4917 رأس گاو شیری آمیخته که در مرکز اصلاح‌نژاد دام کشور طی سال‌های 1370 تا 1386 جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. بررسی روی گاوهای آمیخته با نسبت‌های مختلف توارث نژاد هلشتاین شامل 5/12، 25، 5/37،5...

متن کامل

بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین

هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر بیماری ورم پستان بالینی (تحت حاد و حـاد) بر باروری گاوهای شـیری هلـشـتاین می باشد. به همین دلیل با مراجعه به یکی از دامداری های غرب استـان البرز از ابتـدای سال  87تا پایان بهار  89تعداد  1811رأس دام مبتلا به بیماری ورم پستان بالینی تحت حاد و حاد که  1248راس قبـل از آبستن شدن و بقیه بعد از آبستنی دچار ورم پستان شده بودند را به عنوان گروه مبتلا به بیماری و ت...

متن کامل

بررسی شیوع اتساع و نبض ورید وداج در گاوهای نژاد شیری به ظاهر سالم

‌300 راس گاو نژاد شیری در 12 گاوداری اطراف شیراز به روش تصادفی مطبق به عنوان جمعیت نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. پس از مقید کردن، گاوها از نظر وجود اتساع ورید وداج مورد بررسی قرار گرفته و براساس شدت اتساع، 3 درجه +1، +2 و +3 ثبت گردید. سپس گاوها از نظر وجود نبض ورید وداج مثبت مورد بررسی قرار گرفته و نتایج ثبت گردید. پس از تعیین میزان‌های شیوع، اطلاعات با استفاده از تست کای مربع و در مواردی ...

متن کامل

تحلیل چند متغیره همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاوهای شیری هلشتاین

در این تحقیق، به منظور تحلیل چند متغیره همبستگی‌های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولید مثلی از رکورد‌های دوره اول شیردهی 64220 رأس گاو شیری نژاد هلشتاین که طی سال‌های 1375 تا 1388 توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. صفات مورد بررسی در این مطالعه شامل صفات تولیدی (تولید شیر 305 روز، درصد چربی شیر 305 روز، درصد پروتئین شیر 305 روز و طول دوره شیردهی) و صف...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 63  شماره 1

صفحات  7- 10

تاریخ انتشار 2008-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023