مسعود طالب خان گروسی

گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی

[ 1 ] - The prevalence of bovine viral diarrhea virus in persistently infected cows in industrial dairy herds in suburb of Mashhad- Iran

Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) is a Pestivirus of the Flaviviviridaefamily that infects cattle, and its widespread distribution can cause substantial economic losses worldwide. The aims of this study were: (1) to estimate the prevalence of animals persistently infected (PI) with BVDV in industrial dairy cattle herds in suburb of Mashhad- Iran; and (2) to compare the occurrence of persistent...

[ 2 ] - بررسی فلور قارچی رحم گاوهای شیری نژاد هلشتاین سالم و مبتلا به بیماریهای تولید مثلی

عفونت قارچی رحم مورد توجه زیادی قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی فلور قارچی گاوهای شیری با اختلالات تولید مثلی و سالم می‌باشد. نمونه قارچی مستقیما از رحم 112راCس گاو شامل 70 راCس گاوهای شیری نژاد هلشتاین مبتلا به بیماری‌های رحمی و 42 راCس گاو سالم جمع آوری شد. نمونه‌ها به مدت 2 هفته در محیط کشت قارچ سابورو گلوکز اگار در 28 درجه سانتیگراد کشت داده شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از ...

[ 3 ] - Detection of Bovine Viral Diarrhea Virus Using a Nested RT-PCR Assay in Bulk Milk Samples of Dairy Cattle Herds in Suburb of Mashhad-Iran

Bovine viral diarrhoea virus (BVDV) is an important pathogen of dairy cattle. In this study, bulk milk samples representing a total of 4105 milking cows, from 18 dairy cattle herds in the suburb of Mashhad- Iran, were tested for presence of BVDV by the use of a nested reverse transcription polymerase chain reaction (Nested RT- PCR) assay. Non of the cows in the herds had been vaccinated against...

نویسندگان همکار