بررسی مرفولوژی و فراوانی سلولهای خونی کرم شاخدار برگخوار فرفیون Hyles euphorbiae Linnaeus (Lepidoptera: Sphingidae)

نویسنده

چکیده مقاله:

سلولهای خونی شاخص مهم ایمنی حشرات در برابر بیمارگرها و پارازیتوئیدها می باشند. با شناخت دقیق سلولهای خونی و واکنش آنها در برابر عوامل بیگانه ای که به همولنف وارد می شوند، بهتر می توان جنبه های دفاع سلولی حشره را بررسی کرد. در این تحقیق، سلولهای خونی مراحل مختلف لاروی، شفیره و بالغ شب پره Hyles euphorbiae با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. پنج نوع هموسیت در لاروها، شفیره و بالغ این حشره شناسایی شد که شامل پروهموسیتها، گرانولوسیتها، پلاسموتوسیتها، اونوسیتوئیدها و اسفرولوسیتها می باشند. همه انواع سلولهای خونی در مراحل مختلف رشدی این حشره مشاهده شد ولی پراکندگی آنها در مراحل مختلف، متفاوت بود. شمارش کل سلولهای خونی نشان داد که با افزایش سن لاروی، به تدریج بر تعداد سلولهای خونی افزوده می شود و در مراحل شفیرگی و بلوغ کاهش می یابد. تفرقی سلولهای خونی نشان داد که پلاسموتوسیتها و گرانولوسیتها در لاروهای سنین چهارم و پنجم بیشترین فراوانی را نسبت به سایر مراحل رشدی داشتند. تقسیم میتوزی بعضی هموسیتها در سنین اولیه لاروی مشاهده شد. شناخت سلولهای خونی این حشره برای اولین بار انجام شده است و می تواند زمینه مطالعه ایمنی این حشره را در برابر پارازیتوئیدهای آن فراهم کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مرفولوژی و فراوانی سلولهای خونی کرم شاخدار برگخوار فرفیون hyles euphorbiae linnaeus (lepidoptera: sphingidae)

سلولهای خونی شاخص مهم ایمنی حشرات در برابر بیمارگرها و پارازیتوئیدها می باشند. با شناخت دقیق سلولهای خونی و واکنش آنها در برابر عوامل بیگانه ای که به همولنف وارد می شوند، بهتر می توان جنبه های دفاع سلولی حشره را بررسی کرد. در این تحقیق، سلولهای خونی مراحل مختلف لاروی، شفیره و بالغ شب پره hyles euphorbiae با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. پنج نوع هموسیت در لاروها، شفیره و بالغ ...

متن کامل

A comprehensive phylogeography of the Hyles euphorbiae complex (Lepidoptera: Sphingidae) indicates a ‘glacial refuge belt’

We test the morphology based hypothesis that the Western Palaearctic spurge hawkmoths represent two species, the Eurasian H. euphorbiae and Afro-Macaronesian H. tithymali. It has been suggested that these species merged into several hybrid swarm populations, although a mitochondrial phylogeography revealed substructure with local differentiation. We analysed a three-gene mt-dataset (889 individ...

متن کامل

زیست‎شناسی شب‎پره Hyles euphorbiae (Lep., Sphingidae) روی گونه‎های فرفیون و شناسایی پارازیتوییدهای آن در آذربایجان غربی

شب‎پرهHyles euphorbiae L. حشره‎ای تکخوار است که از تعدادی از گونه‌های علفی جنس Euphorbia تغذیه می‌نماید. در این تحقیق، بیواکولوژی این شب‎پره در شرایط صحرایی و آزمایشگاهی در طول سال‌های 1381 تا 1383 در غرب دریاچه ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی‎های صحرایی نشان داد که لاروهای این شب‎پره از برگ، جوانه و ساقه‌های نرم فرفیون گونه‎های Euphorbia macroclada Boiss. و E. denticulata Lam. تغذیه می...

متن کامل

زیست‎شناسی شب‎پره hyles euphorbiae (lep., sphingidae) روی گونه‎های فرفیون و شناسایی پارازیتوییدهای آن در آذربایجان غربی

شب‎پرهhyles euphorbiae l. حشره‎ای تکخوار است که از تعدادی از گونه های علفی جنس euphorbia تغذیه می نماید. در این تحقیق، بیواکولوژی این شب‎پره در شرایط صحرایی و آزمایشگاهی در طول سال های 1381 تا 1383 در غرب دریاچه ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی‎های صحرایی نشان داد که لاروهای این شب‎پره از برگ، جوانه و ساقه های نرم فرفیون گونه‎های euphorbia macroclada boiss. و e. denticulata lam. تغذیه می‎کند...

متن کامل

تعیین شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه‌های مختلف فرفیون

شب‌پره‌ی Hyles euphorbiae (L.) حشره‌ای است که تنها از گونه‌های شیرابه‌دار گیاهان جنس Euphorbia L. تغذیه می‌نماید. اطلاع از میزان تغذیه و دامنه‌ی میزبانی این شب‌پره به عنوان یکی از عوامل بیوکنترل علف‌های هرز فرفیون حائز اهمیت است. در این تحقیق، شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای این شب‌پره روی پنج گونه فرفیون رایج در اراضی کشاورزی و مرتعی آذربایجان غربی به اسامیEuphorbia macroclada ،E. denticulata ،E. se...

متن کامل

معرفی برگ‌خواران فرفیون و پارازیتوئیدهای آنها در مراتع استان آذربایجان‌شرقی

گونه‌های زیادی از جنس فرفیون (Euphorbia) از خانواده Euphorbiaceae در مراتع استان آذربایجان‎شرقی پراکنده‌هستند. گونه‌های این جنس دارای شیرابه‌ای سمی در تمام قسمت‌های گیاه می‌باشند. در طی این بررسی آفات برگ‌خوار دو گونه متداول فرفیون شامل Euphorbia seguieriana  Neck و Jaub & Spach E. heteradenia به‌ترتیب در نواحی مرتعی تیکمه‌داش و هوراند جمع‌آوری و شناسایی‌گردید. شب‎پره‌های برگ‌خوار Hyles lineata...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 38  شماره 3

صفحات  49- 62

تاریخ انتشار 2015-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023