بررسی مزیت نسبی صادرات کالاهای ورزشی ایران

نویسندگان

چکیده

تعیین مزیت­های رقابتی و میزان رقابت­پذیری محصولات، بنگاه­ها و صنایع موجود در هر کشور گامی اساسی در شناخت وضع موجود و آیندۀ صنعتی و مقدمه­ای برای برنامه­ریزی­های استراتژیک و بلند مدت می­باشد و صنعت ورزش نیز از این قاعده مستثنی نمی­باشد. لذا، تحقیق حاضر به شناخت قدرت رقابت­پذیری صادرات کالاهای ورزشی ایران طی سال­های 2010 -2000 می­پردازد. تحقیق حاضر کاربردی بوده و به لحاظ روش جمع­آوری آمار و اطلاعات، از نوع تحقیقات اسنادی است. داده­های مربوط به صادرات کالاهای ورزشی ایران در طی سال­های 2010 و 2000 با استفاده از داده­های تجارت بین­الملل و بر اساس طبقه­بندی کالاهای اساسی (CPC)، در پنج گروه: کفش، پوشاک، انواع توپ، قایق­های تفریحی- ورزشی و کالاهای متفرقه استخراج و پس از پردازش با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار متقارن (RSCA) و شاخص مزیت نسبی آشکار(RCA)  به وسیلۀ نرم افزار Excel مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ایران در صادرات کفش و پوشاک ورزشی دارای مزیت رقابتی می­باشد ولی در گروه کالایی قایق­های- تفریحی، توپ و سایر تجهیزات ورزشی دارای قدرت رقابتی نمی­باشد. لذا توجه بیشتر به بنگاه های اقتصادی در این بخش ضروری به نظر می رسد. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مزیت نسبی و ثبات عملکرد صادرات کالاهای صنعتی در استان های ایران

شناسایی مزیت نسبی مناطق صنعتی دارای قابلیت و هدایت سرمایه­ها جهت سرمایه­گذاری در صنایع آن مناطق می­توانند در  توسعه صادرات غیر نفتی مؤثر باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی مزیت نسبی و میزان ثبات عملکرد صادرات کالاهای صنعتی در استان­های کشور ایران است. برای بررسی وضعیت مزیت نسبی از روش­های مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA) و همچنین از روش همگرایی گروهی (نسبت R2/β)...

متن کامل

مزیت نسبی ایران در صادرات فناوری

بررسی مزیت‌نسبی ایران در صادرات کالاهای فناورانه از جمله مباحث مهم در تجزیه‌وتحلیل بخش تجارت خارجی کشور است. بررسی آمار و اطلاعات نشانگر آنست‌که دوسوم از صادرات ایران را کالاهای صنعتی با فناوری متوسط در دو گروه متوسط روبه‌پایین و متوسط روبه‌بالا شامل می‌شود و همچنین یک سوم از واردات کشور، شامل کالاهای صنعتی با فناوری متوسط روبه‌بالا می‌شود.ایران در صادرات کالاها براساس سطح فناوری منطقه جن...

متن کامل

بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفران

کشاورزی شهرستان تربت‌حیدریه با توجه به امکانات و پتانسیل‌های موجود در زمینه منابع مختلف کشاورزی از امکانات ویژه‌ای برای کشت زعفران برخوردار است. در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده از جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی و سالنامه آمار بازرگانی خارجی برای سال زراعی 92-91 به بررسی مزیت نسبی تولید زعفران در شهرستان تربت‌حیدریه با استفاده از شاخص DRC و ماتریس تحلیل سیاسی PAM و در ادامه به ب...

متن کامل

بررسی مزیت نسبی و نقشه‌ریزی تجاری صادرات خرمای ایران

در این پژوهش، مزیت نسبی و موقعیت تجاری صادرات خرمای ایران بررسی شده است. برای این منظور از شاخص‌های مزیت نسبی آشکارشده RCA))، مزیت نسبی آشکار شده‌ی متقارن ((RSCA، هیلمن و نقشه‌ریزی تجاری(TM) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که ایران طی دوره‌ی 2005- 1995 در صادرات خرما دارای مزیت نسبی بوده و متوسط شاخص‌های RCA و RSCA برای این دوره 32/7 و 74/0 است. در رتبه‌بندی مزیت نسبی صادراتی کشورهای عمده‌ی ...

متن کامل

مزیت نسبی ایران در صادرات فناوری

بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات کالاهای فناورانه از جمله مباحث مهم در تجزیه وتحلیل بخش تجارت خارجی کشور است. بررسی آمار و اطلاعات نشانگر آنست که دوسوم از صادرات ایران را کالاهای صنعتی با فناوری متوسط در دو گروه متوسط روبه پایین و متوسط روبه بالا شامل می شود و همچنین یک سوم از واردات کشور، شامل کالاهای صنعتی با فناوری متوسط روبه بالا می شود.ایران در صادرات کالاها براساس سطح فناوری منطقه جنوب غرب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 35

صفحات  67- 82

تاریخ انتشار 2016-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022