بررسی مشکلات استعدادیابی فوتبال

نویسندگان

  • بهزاد سهیلی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
  • سجاد دوستداری کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
  • فریده اشرف گنجویی استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی مشکلات استعدادیابی در رشتة فوتبال است. کلیۀ مربیان تیم­های پایۀ فوتبال لیگ آسیا­ویژن استان تهران در رده­های نوجوانان، جوانان و امید جامعۀ آماری پژوهش را تشکیل دادند. نمونۀ آماری با استفاده از جدول مورگان 42 نفر انتخاب شد. به‌دلیل نبود پرسشنامۀ استاندارد در این زمینه، محقق با استفاده از نظر استادان تربیت بدنی و علوم ورزشی و مربیان رده­های پایۀ تیم ملی فوتبال، پرسشنامه­ای به‌صورت مقیاس پنج‌ارزشی لیکرت طراحی کرد، اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه را استادان تربیت بدنی و مربیان فوتبال تأیید کردند و ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 86 صدم به‌دست آمد. پس از دریافت اطلاعات از آزمودنی­ها، با استفاده از نرم­افزارهای Excel و  Spss از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون فریدمن) اطلاعات به‌منظور بررسی مشکلات استعدادیابی فوتبال تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که مهم‌ترین مشکلات استعدادیابی در فوتبال به‌ترتیب عبارتند از: کمبود امکانات مالی و مادی برای استعدادیابی فوتبال، نبود کمیته­های تخصصی استعدادیابی در باشگاه­ها، نداشتن برنامة اصولی برای استعدادیابی فوتبال، آشنا نبودن با روش‌های علمی استعدادیابی، و تربیت نکردن افراد متخصص در امر استعدادیابی توسط سازمان­های مربوط.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تدوین شاخص‌های استعدادیابی در رشتۀ فوتبال

هدف از این پژوهش، تدوین شاخص‌های استعدادیابی در رشتۀ فوتبال می‌باشد. کلیۀ مربیان تیم‌های پایۀ فوتبال لیگ آسیا ویژن استان تهران در رده‌های نوجوانان، جوانان و امید جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل دادند.نمونۀ آماری 42 نفر انتخاب شده است، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که بین شاخص‌های معرفی‌شده برای استعدادیابی در فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد. بر‌اساس نتایج به‌دست‌آمده، مهم‌ترین شاخص برای استعدادیا...

متن کامل

پیش‌بینی عملکرد مهارتی در استعدادیابی فوتبال

  هدف این پژوهش پیش‌بینی میزان تأثیر و سهم عوامل رشدی و مهارتی مرتبط با استعدادیابی پیش از شروع آموزش فوتبال بر عملکرد مهارتی نوجوانان 10 تا 12 سالۀ پسر پس از هشت جلسۀ آموزشی بود. جامعۀ آماری تمام مدارس فوتبال دارای مجوز شهر اصفهان بود که در نهایت 16 مدرسه با محقق همکاری کردند. نمونه شامل 171 نوجوان پسر (میانگین و انحراف استاندارد سن 79/0± 01/11سال، قد 8/7± 141سانتی­متر و وزن 5/7± 03/34کیلوگرم...

متن کامل

کاربرد رویکرد چندمتغیره در استعدادیابی بازیکنان فوتبال زیر 16 سال

استعدادیابی، فرایندی است که از طریق آن افرادی که بیشترین امید برای موفقیت آنها در آینده وجود دارد، شناسایی می شوند. هدف از تحقیق حاضر بررسی کاربرد یک رویکرد چندمتغیره در استعدادیابی بازیکنان نوجوان رشتة ورزشی فوتبال بود. جامعة تحقیق عبارت بود از کلیة فوتبالیست های 12 تا 16 سالة استان تهران. یک مجموعه آزمون با هدف اندازه گیری عوامل روانی، تکنیکی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی روی فوتبالیست های نوج...

متن کامل

تدوین شاخص های استعدادیابی در رشتۀ فوتبال

هدف از این پژوهش، تدوین شاخص های استعدادیابی در رشتۀ فوتبال می باشد. کلیۀ مربیان تیم های پایۀ فوتبال لیگ آسیا ویژن استان تهران در رده های نوجوانان، جوانان و امید جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل دادند.نمونۀ آماری 42 نفر انتخاب شده است، یافته های پژوهش نشان می دهند که بین شاخص های معرفی شده برای استعدادیابی در فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، مهم ترین شاخص برای استعدادیا...

متن کامل

سیستم خبره استعدادیابی فوتبال با استفاده از جنرال آپتیمایزر ها

در این پایان نامه سیستم های خبره ای برای کشف و ارزیابی استعدادهای ورزش فوتبال ارائه می دهیم، که در درون بدنه این سیستم خبره برای دریافت خروجی دقیق تر و بهتر از جنرال آپتیمایزر ها استفاده گردیده است. قوانین این سیستم خبره از نوع فازی می باشند و برای بهینه سازی خروجی این سیستم خبره از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم های تکاملی بهره بردیم. به عبارت دیگر ما ابتدا مشکلات سیستم های کنونی استعداد یابی...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 4

صفحات  621- 635

تاریخ انتشار 2015-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023