بررسی مقایسه‌ای شیوع کمر درد و عوامل مؤثر بر آن در دندانپزشکان و داروسازان مرد ایرانی

نویسندگان

  • امینیان, امید دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • صادق نیت حقیقی, خسرو دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده

Background and Aims: Regarding the diversity of reported low- back pain among dentists in different countries and lack of control group in most of the previous studies, the purpose of this study was to compare low- back pain and related risk factors between male general dentists and pharmacists to determine the relation between dentistry and development of low back pain. Materials and Methods: In this cross-sectional study, 261 male dentists were compared with 193 male pharmacists as a control group with Standardized Nordic Questionnaire (low back section). Subjects were at least one year in clinical practice after becoming qualified and did not suffer from connective tissue diseases and history of a traumatic event causing fracture in spinal column. The data were analyzed by Chi- square, T-test and logistic regression analyses. Results: The prevalence of low back pain in the past 12 months was 54.8% in male dentists and 36.3% in male pharmacists (P=.001). Logistic regression analyses, adjustmenting for occupation, age, body mass index (BMI), smoking, working years and working hours per week, revealed that there was a significant association between being a dentist and having low- back pain (OR=2.54, P=0.001).  Conclusion: Dentistry as a profession in male gender is associated with low back pain, independent of age, body mass index (BMI), smoking, working years and working hours per week.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مقایسه ای شیوع کمر درد و عوامل مؤثر بر آن در دندانپزشکان و داروسازان مرد ایرانی

زمینه و هدف: با توجه به تفاوت شیوع کمر درد در دندانپزشکان کشور های مختلف و عدم وجود گروه شاهد در اکثر مطالعات گذشته، هدف از این مطالعه مقایسه کمر درد و عوامل مؤثر بر آن در دندانپزشکان با داروسازان مرد، برای تعیین میزان ارتباط شغل دندانپزشکی و ایجاد کمر درد بود.   روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، با استفاده از پرشسنامه نوردیک، 261 دندانپزشک مرد با 193 داروساز مرد که حداقل یک سال به حرفه دندانپزشک...

متن کامل

بررسی شیوع کمر درد و عوامل خطر در خلبانان

مقدمه: کمر درد یک مشکل عمده در خلبانان می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی شیوع کمردرد و عوامل خطر در میان خلبانان انجام شد تا با شناخت عوامل خطر و رفع آنها در این شغل، به بهبود وضعیت آنها کمک کرده و آمارهای اولیه لازم برای پژوهش‌های بعدی را فراهم آورد. روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر روی نمونه‌ای از خلبانان طی یک دوره یکساله انجام گرفت. جمع‌آوری اطلاعات براساس پرسشنامه بود درصد افراد مبتلا به کم...

متن کامل

Radiofrequency palatoplasty: soft tissue reduction for snoring

* ون ي ،لوئسم هدنس نابايخ نارهت ـ ب يناهفـصا يفرشا ا زا رتلا ق هكل پ كنو كلاپ مجنپ هچوك 14 نفلت : 09122092651 email: kian_mojgan@yahoo.com فده و هنيمز : رُخرُخ اـب هـك باوـخ رد مد ماگنه رد يسفنت دنلب يادص زا تسا ترابع و تدـش زا يـفلتخم تاـجرد يم زورب سناكرف ديامن . رُخرُخ يراتفرگ ببس ار يدايز هرمزور و يعامتجا ياه يم دوش . رد نام شور لماش و يـبط ياـه يم يحارج دشاب . تيدودـحم و ضراوـع تـلع...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی شیوع کمر درد و عوامل خطر در خلبانان

مقدمه: کمر درد یک مشکل عمده در خلبانان می باشد. این مطالعه با هدف بررسی شیوع کمردرد و عوامل خطر در میان خلبانان انجام شد تا با شناخت عوامل خطر و رفع آنها در این شغل، به بهبود وضعیت آنها کمک کرده و آمارهای اولیه لازم برای پژوهش های بعدی را فراهم آورد. روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر روی نمونه ای از خلبانان طی یک دوره یکساله انجام گرفت. جمع آوری اطلاعات براساس پرسشنامه بود درصد افراد مبتلا به کمرد...

متن کامل

بررسی شیوع و عوامل خطر کمر درد در کادر پرستاری بیمارستان‌های شهر تبریز در سال 1387

  بررسی شیوع و عوامل خطر کمر درد در کادر پرستاری بیمارستان‌های شهر تبریز در سال 1387     بینا افتخارسادات [1] ، آرش بابایی [2] ، ناضره عمیدفر [3] * ، محمدرضا جداری اسلامی [4]     تاریخ دریافت 01/03/1392 تاریخ پذیرش 31/05/1392   چکیده   پیش زمینه و هدف: کمردرد از نظر هزینه بار سنگینی بر جامعه می‌باشد و باعث بسیاری از ناتوانی‌ها در جامعه می‌شود. از مهم‌ترین عوامل خطر در شیوع کمردرد عوامل شغلی ذکر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 26  شماره None

صفحات  108- 114

تاریخ انتشار 2013-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021