بررسی موانع گرایش گردشگران ورزشی کشتی باچوخه به جاذبه های طبیعی ورزشی و گردشگری شهرستان اسفراین

نویسندگان

  • حسن فهیم دوین دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  • ریحانه ادیال باف مقدم تربیت معلم سبزوار
چکیده مقاله:

تحقیق حاضر ضمن توصیف جاذبه‌های گردشگری شهرستان اسفراین به بررسی موانع گرایش گردشگران ورزشی به جاذبه‌های طبیعی گردشگری این شهرستان پرداخته‌است. در این پژوهش، 70 نفر از کارشناسان ورزشی و گردشگری شهرستان، استان و همچنین ورزشکاران و مربیان کشتی باچوخه شهرستان که دارای سابقه‌ی گردشگری ورزشی بودند، به‌عنوان آزمودنی انتخاب شدند. به‌علت محدود‌بودن جامعه‌ی آماری، نمونه با جامعه برابر بود. اطلاعات لازم به‌وسیله‌ی: 1.پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته‌ی مشخصات فردی؛ 2. پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته‌ی 17 سؤالی که با مقیاس لیکرت اندازه‌گیری شده‌بود، گردآوری شد. برای ارزیابی روایی این پرسش‌نامه به افراد صاحب‌نظر در حوزه‌ی مدیریت ورزشی و گردشگری مراجعه شد و با استفاده از دیدگاه‌های آنان اصلاحات لازم در پرسش‌نامه انجام شد و برای بررسی پایایی پرسش‌نامه، ضریب آلفای کرونباخ (89/0) توسط آمارگر تأیید شد. از آمار توصیفی برای مشخصات آزمودنی‌ها  مانند سن، میزان تحصیلات و سابقه‌ی کاری استفاده شد و در آمار استنباطی، از روش تحلیل عاملی تأییدی با چرخش واریماکس برای تعیین مهم‌ترین موانع گرایش گردشگران ورزشی شهرستان به جاذبه‌های طبیعی از دیدگاه کارشناسان حوزه‌ی ورزش و گردشگری استفاده شد. با توجه به یافته‌های پژوهش، "عدم وجود برنامه‌ای جامع و هماهنگ برای توسعه‌ی گردشگری ورزشی شهرستان" با بار عاملی 81/0 مهم‌ترین مانع از دیدگاه کارشناسان ورزشی و گردشگری انتخاب شده‌است و "عدم تخصیص منابع مالی مناسب و کافی برای برنامه‌های گردشگری ورزشی" با بار عاملی 78/0 به‌عنوان دومین مانع و "عدم حمایت مسئولین گردشگری استان" با بار عاملی 75/0 به‌عنوان سومین مانع تشخیص داده‌شده‌است.چهارمین مانع، "کمبود نیروی متخصص گردشگری" با بار عاملی 73/0 و پنجمین مانع، "عدم وجود یک مرکز واحد تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی" با بار عاملی 70/0 تشخیص داده‌شده‌است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بخش بندی بازار گردشگری ورزشی شهر کلن آلمان برای گردشگران خارجی براساس ملیت و جاذبه های طبیعی - ورزشی

هدف از تحقیق حاضر بخش بندی بازار گردشگری شهر کلن آلمان برای گردشگران خارجی بر اساس ملیت و جاذبه های طبیعی – ورزشی و ارائه مدل بازار هدف می باشد.ابزار این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای شامل 41 سوال بوده که پس از تایید روایی و اعتبار آن(93%=a )در میان 300 نفر از دانشجویان میهمان دانشگاه ورزشی کلن آلمان و شرکت کنندگان خارجی...

متن کامل

بررسی مهم ترین جاذبه های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی کشور از دیدگاه کارشناسان ورزشی و گردشگری

هدف این تحقیق، بررسی جاذبه های طبیعی مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی کشور از دیدگاه کارشناسان ورزشی و کارشناسان بخش گردشگری کشور بود. جامعة آماری تحقیق عبارتند از : 1.کارشناسان بخش گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگی شاغل در تهران (37 نفر)، 2. کارشناسان آژانس های مسافرتی فعال در زمینة تورگردانی (60 نفر)، 3. کارشناسان ورزشی فدراسیون های کوهنوردی، قایقرانی، شنا، سوارکاری، دوچرخه سواری، تیراندازی، د...

متن کامل

بررسی مهم ترین جاذبه های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی کشور از دیدگاه کارشناسان ورزشی و گردشگری

هدف این تحقیق، بررسی جاذبه های طبیعی مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی کشور از دیدگاه کارشناسان ورزشی و کارشناسان بخش گردشگری کشور بود. جامعة آماری تحقیق عبارتند از : 1.کارشناسان بخش گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگی شاغل در تهران (37 نفر)، 2. کارشناسان آژانس های مسافرتی فعال در زمینة تورگردانی (60 نفر)، 3. کارشناسان ورزشی فدراسیون های کوهنوردی، قایقرانی، شنا، سوارکاری، دوچرخه سواری، تیراندازی، د...

متن کامل

عوامل و موانع اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی

گردشگری یکی از صنایع بزرگ در جهان است. گردشگری ورزشی نیز بخشی از گردشگری به شمار می آید که از تلفیق ورزش و گردشگری به وجود آمده است و با سرعت بالایی در حال رشد و تبدیل به صنعتی بزرگ و مستقل است . یکی از عواملی که بر توسعه گردشگری ورزشی اثر گذار است ،جاذبه های طبیعی بود. . هدف از این تحقیق بررسی عوامل وموانع اثر گذار بر توسعه گردشگری استان مازندران با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی می باشد .جامع...

جاذبه های طبیعی موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان هرمزگان

ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که بخش اول با چهار پرسش در مورد ویژگی های فردی و در بخش دوم 45 سوال اطلاعات مربوط به جاذبه های طبیعی موثر در توسعه گردشگری ورزشی و نیز مشکلات گردشگری ورزشی و در بخش سوم راه کارهای پیشنهادی برای حل مشکلات گردشگری ورزشی استان هرمزگان را مطرح می کرد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط افراد صاحب نظر ارزیابی و با پایایی ضریب همبستگی آلفای کرونباخ (a=0.93) مور...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 23

صفحات  67- 78

تاریخ انتشار 2014-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023