× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی میزان آلودگی پنیرهای محلی لیقوان تبریز به کلیفرم ها و اشرشیاکلی در شهر مراغه

نویسندگان

  • نقشبندی, نبات دانشکده زیست شناسی، دانشگاه پیام نور واحد اشنویه
  • وزیری, سمیرا داﻧﺸﮑﺪه زیﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ,داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻏﻪ

چکیده

زﻣﯿﻨﻪ و اﻫﺪاف: ﺷﯿﺮ و ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن ﺑﻪ ویﮋه ﭘﻨﯿﺮ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ وﺳﯿﻌﯽ از اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻏﺬایﯽ اﻧﺴﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺟﺰو ﻣﻮاد ﻏﺬایﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر, در ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان‬ ‫آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﻨﯿﺮﻫﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﻟﯿﻘﻮان ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻔﺮم و اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.‬ ‫ روش ﺑﺮرﺳﯽ: ﺗﻌﺪاد100 ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻃﻮل ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﻏﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری و در ﺷﺮایﻂ اﺳﺘﺮیﻞ ﺑﻪ‬ ‫آزﻣﺎیﺸﮕﺎه ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ,آرایﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﻔﺮم و اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﻣﻠﯽ ایﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ.‬ ‫ یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 100 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻨﯿﺮ ﻟﯿﻘﻮان , 98% ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻓﺮم , 50% ﻣﻮاردآﻟﻮده ﺑﻪ اﺷﺮیﺸﯿﺎﮐﻠﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫داده ﺷﺪ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ در44% ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎ ی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ66  % ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دارای ‪ PH‬ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ایﺮان ﺑﻮدﻧﺪ.‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﻨﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻔﺮم و اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ زیﺎد و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.‬

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس گرم مثبت، غیر اسپورزا، فاقد کپسول، غیرمتحرک، هوازی تا بیهوازی اختیاری و قادر به تحمل مقادیر زیاد نمک (تا 15 درصد) می‌باشد. از اینرو مواد غذایی حاوی نمک، محیط مناسبی را برای رشد باکتری مهیا می‌سازد. همچنین این باکتری یکی از مهمترین عوامل بیماریزای منتقله از فرآورده‌های غذایی فساد پذیر بخصوص فراورده‌های لبنی می‌باشد. پنیر سنتی لیقوان در بسیاری از مناطق کشور ما ب...

هدف : تعیین میزان آلودگی پنیرهای تازه به میکروبهای بروسلا. طرح : مشاهده مقطعی. روش : هزار نمونه پنیر طی مدت یکسال از تاریخ 1/7/78 لغایت 1/7/79 از شهرستان سراب و روستاهای اطراف آن جمع آوری گردید. سپس نمونه‌ها از نظر باکتریولوژیکی و بیوشیمیایی مورد آزمایش قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری: استفاده از آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام جهت نشان دادن پراکندگی آلودگی. نتایج : از کل نمونه‌های مورد آزم...

زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس گرم مثبت، غیر اسپورزا، فاقد کپسول، غیرمتحرک، هوازی تا بیهوازی اختیاری و قادر به تحمل مقادیر زیاد نمک (تا 15 درصد) می باشد. از اینرو مواد غذایی حاوی نمک، محیط مناسبی را برای رشد باکتری مهیا می سازد. همچنین این باکتری یکی از مهمترین عوامل بیماریزای منتقله از فرآورده های غذایی فساد پذیر بخصوص فراورده های لبنی می باشد. پنیر سنتی لیقوان در بسیاری از مناطق کشور ما بخ...

  کلی­فرم­ها شاخص بهداشتی مواد غذائی و اشریشیا یکی از جنس­های متعلق به آنها می­باشد. اشریشیا کولای از نظر بیماری­زائی مهمترین گونه اشریشیا بوده و عموماً به عنوان بخشی از فلور میکروبی طبیعی روده انسان و بسیاری از حیوانات محسوب می­شود. اشریشیا کولای بیماری­زا عامل اسهال در کشورهای در حال توسعه و مکان­های با فقر بهداشتی می­باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین وضعیت آلودگی پنیر­های سفید سنتی عرضه شده در ب...

چکیده این مطالعه جهت ارزیابی آلودگی پنیرهای سنتی تولید شده در روستاهای شهرستان مراغه به اشریشیا کلیO157:H7که بعنوان یکی از مهمترین سروتیپ‌ های بیماری ‌زای انسان در سال های اخیر معرفی شده است طراحی و با اخذ نمونه ‌های تصادفی از روستاهای تولید و توزیع این فراورده به اجرا گذارده شد.ابتدا نمونه های پنیر(100 نمونه) در محیط کشت Tryptic Soy Broth حاوی آنتی بیوت...