بررسی میزان بهره گیری اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی از فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش با توجه به عواملی دموگرافی

نویسندگان

  • حبیب هنری دانشگاه علامه طباطبایی
  • غلامعلی کارگر
چکیده مقاله:

 هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان بهره­گیری اعضای هیأت علمی از فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با توجه به عوامل دموگرافی بود. نمونه آماری 83 نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده­های تربیت بدنی و علوم ورزشی که در مقطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تدریس می­باشند. به منظور جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات و متخصصان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تأیید و میزان روایی سازه پرسشنامه از طریق ضریب همبستگی پیرسون(738/0r=) گزارش شده است. میزان پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمده است. نتایج نشان داد بین سابقه کار(0.59, P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه اعضأی هیأت علمی بر اساس مدل فرایندی کاتر

محبوبه نقوی، حبیب هنری،غلامعلی کارگر قدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در امرآموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بر اساس مدل فرایندی «کاتر» بود. روش­شناسی:  نمونه آماری83 نفر از مدیران ورزشی و کلیه اعضأی هیأت علمی دانشکده­های تربیت بدنی و علوم ورزشی که در مقطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تدریس می­باشند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق­ساحته، میزان روایی پرسشنامه توسط م...

متن کامل

موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه اعضأی هیأت علمی بر اساس مدل فرایندی کاتر

محبوبه نقوی، حبیب هنری،غلامعلی کارگر قدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در امرآموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بر اساس مدل فرایندی «کاتر» بود. روش­شناسی:  نمونه آماری83 نفر از مدیران ورزشی و کلیه اعضأی هیأت علمی دانشکده­های تربیت بدنی و علوم ورزشی که در مقطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تدریس می­باشند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق­ساحته، میزان روایی پرسشنامه توسط...

متن کامل

نیازسنجی آموزشی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) اعضای هیأت علمی گروه‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌ها

نیازسنجی آموزشی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تعیین‌کنندة نیازهای مهارتی مقدماتی و تخصصی ICT منابع انسانی است. در این تحقیق نیازهای آموزشی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی اعضای هیأت علمی گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی بررسی شده است. اطلاعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامة محقق‌ساخته که روایی و پایایی آن سنجیده شده بود، از نمونه‌های آماری که 29 نفر بودند، گردآوری و رتبه‌بندی شد. در ا...

متن کامل

ارتباط بین موانع و نیازهای آموزشی با میزان بهره گیری از ict،it در اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی در آموزش و پژوهش

انسان امروزی در عصری به سر می برد که اطلاعات یکی از کلیدی ترین عناصر آن به حساب می آید و تمامی فرایندهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، زیستی و مانند این ها عمیقاً به اطلاعات نیازمندند. در واقع اطلاعات، عنصری همه جا حاضر و ثروتی ملی به شمار می آید. رخداد انقلاب اطلاعات و پارادایم فناوری اطلاعات، وجهی جدید به منشور آموزش عالی افزوده است و به همین دلیل موضوع توسعه اطلاعاتی نظام آموزش عال...

15 صفحه اول

بررسی و مقایسه فرسودگی شغلی در اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی و اعضای هیأت علمی دیگر رشته ها

هدف از این تحقیق، سنجش و مقایسه فرسودگی شغلی در استادان تربیت بدنی و علوم ورزشی و استادان دیگر رشته‌هاست. جامعه آماری شامل اعضای هیأت علمی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه‌های تهران،شهید بهشتی و علامه طباطبایی است. تعداد نمونه‌ها 65 نفر است که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای - تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه سنجش فرسودگی شغلی «ماسلاچ» است که روایی آن به تأیید متخصصان امر رسیده و نتایج آلفای ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 23

صفحات  103- 114

تاریخ انتشار 2014-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023